• 1000

Świadczymy usługi z zakresu szczegółowej analizy ryzyka braku zgodności oraz występowania nadużyć na różnych etapach procesu transakcyjnego. Doradzamy również w sytuacjach spornych oraz pomagamy w przygotowaniu rzetelnych analiz na potrzeby rozstrzygnięć pomiędzy partnerami biznesowymi.

Czym jest zarządzanie ryzykiem nadużyć w obszarze transakcyjnym i dlaczego to takie ważne?

Świadome podejmowanie decyzji biznesowych powinno poprzedzać odpowiednie przygotowanie i zasięgnięcie rzetelnej informacji na temat potencjalnych zagrożeń.

Przygotowanie transakcji pod kątem ryzyka nadużyć to m.in. sposób na: 


Ochrona

Identyfikację ryzyka i obszarów szczególnie wrażliwych na występowanie nieprawidłowości


Zapewnienie zgodności z przepisami prawa

Ocenę rzetelności potencjalnego partnera biznesowego


Zapewnienie zgodności z przepisami prawa

Analizę środowiska kontroli wewnętrznej, procesów i charakteru organizacji, która jest przedmiotem transakcji

To często również szansa na uniknięcie strat związanych z zaistnieniem nieprawidłowości, kar finansowych nakładanych przez regulatorów, czy problemów wizerunkowych.

Wyzwania związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć w obszarze transakcyjnym

1 Weryfikacja rzetelności partnerów biznesowych

2 Efektywna integracja systemów compliance

3 Sprawy sporne

4 Weryfikacja roszczeń podmiotów trzecich

Wsparcie KPMG w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć w obszarze transakcyjnym

  • wywiad gospodarczy
  • KPMG third party risk score
  • Anti-Bribery and Corruption Due Dilligence
  • Post acquisition Compliance Booster
  • Wsparcie w sytuacjach spornych

Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

Kompleksowa analiza publicznie dostępnych informacji dotyczących wybranych podmiotów gospodarczych i powiązanych z nimi osób, umożliwiająca rozpoznanie charakterystyki podmiotu, siatki jego powiązań, reputacji na rynku oraz weryfikacji sytuacji finansowej.

KPMG Third Party Risk Score

KPMG Third Party Risk Score

Autorskie narzędzie KPMG umożliwiające zautomatyzowaną analizę danych z wielu źródeł dla masowej liczby kontrahentów w bardzo krótkim czasie. Informacje o podmiotach prezentowane są następnie w formie intuicyjnego, interaktywnego raportu – ilustrującego spersonalizowaną ocenę ryzyka współpracy, wyniki analizy kondycji finansowej oraz benchmarkingu względem danych sektorowych.


Więcej o KPMG Third Party Risk Score

Anti-Bribery and Corruption Due Dilligence

Anti-Bribery and Corruption Due Dilligence

Szczegółówa analiza ukierunkowana na zaadresowanie ryzyka korupcji, która obejmuje identyfikację struktur i charakterystyki organizacji, jej ekspozycji na ryzyko i stopnia dojrzałości pod kątem wymogów regulacyjnych i najlepszych praktyk rynkowych. ABC DD umożliwia szerokie rozpoznanie środowiska kontroli w zakresie występowania ryzyka korupcji, weryfikację procesów wewnętrznych oraz mechanizmów współpracy z kontrahentami, jak również pomaga w ocenie konkretnych aspektów transakcji, które budzą wątpliwości inwestora pod kątem ewentualnych nieprawidłowości lub nadużyć.

Post acquisition Compliance Booster

Post acquisition Compliance Booster

Kompleksowy pakiet procedur i analiz oferowany przez zespół Forensic, w skład którego wchodzi m.in.: weryfikacja i dopasowanie systemu compliance do obowiązujących przepisów i najlepszych praktyk rynkowych, analiza ryzyka, identyfikacja mechanizmów kontrolnych oraz badanie ich efektywności, jak również przygotowanie planu zmian i wsparcie we wdrożeniu nowych rozwiązań.

Wsparcie w sytuacjach spornych

Wsparcie w sytuacjach spornych

Wszechstronne doradztwo w sytuacjach sporu z partnerami biznesowymi, polegające m.in. na identyfikacji i analizie danych (również dużych zbiorów danych przy wykorzystaniu narzędzi Forensic Data Analytics), zabezpieczeniu i przeglądzie danych elektronicznych, weryfikacji informacji na temat podmiotów gospodarczych, przeprowadzeniu rozmów wyjaśniających i przygotowaniu raportów eksperckich.

Co zyskasz dzięki wsparciu w zarządzaniu ryzykiem nadużyć w obszarze transakcyjnym i w sprawach spornych?

Wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych, umożliwiając:


Ochrona przed stratami finansowymi

Rzetelne przygotowanie do transakcji pod kątem analizy występowania ryzyka korupcji


Ochrona przed stratami finansowymi

Zebranie szczegółowych informacji dotyczących partnerów biznesowych


Ochrona przed stratami finansowymi

Przygotowanie do integracji lub opracowania i wdrożenia efektywnych systemów compliance


Ochrona przed stratami finansowymi

Profesjonalne doradztwo w przypadku wystąpienia wątpliwości, nieporozumień lub sporów między partnerami biznesowymi

Dlaczego warto nam zaufać?

Generative AI
  • Wspieramy naszych klientów w działaniach prewencyjnych i profilaktycznych, jak również gdy potrzebna jest reakcja na podejrzenia nieprawidłowości, niegospodarności lub nadużyć.
  • Zapewniamy naszym klientom rzetelne wsparcie, obiektywne doradztwo, efektywne analizy i optymalne rozwiązania.
  • Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wielopłaszczyznowe wykształcenie członków naszego zespołu.
  • Dokładamy wszelkich starań, aby budować długotrwałe relacje oparte na zaufaniu i profesjonalnym podejściu do realizowanych zadań. 

Skontaktuj się z nami

Powiązane usługi

Publikacje i webinaria

Więcej publikacji z kategorii zarządzanie ryzykiem