• 1000

Świadczymy usługi odpowiadające wyzwaniom organizacji w zakresie zabezpieczenia przed występowaniem nadużyć gospodarczych i nieprawidłowości, minimalizujących ryzyko strat finansowych oraz wizerunkowych. Wspieramy w przygotowaniu i wdrażaniu efektywnych systemów Compliance - stanowiących podstawę zarządzania ryzykiem nadużyć.

Czym jest zarządzanie ryzykiem nadużyć i dlaczego to takie ważne?

Ryzyko nadużyć gospodarczych jest problemem uniwersalnym, niezależnym od lokalizacji, branży i wielkości przedsiębiorstwa. Odpowiednio zaprojektowany system zarządzania ryzykiem nadużyć pozwala na skuteczne zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na potencjalne nieprawidłowości.

Zarządzanie ryzykiem nadużyć jest kompleksowym działaniem obejmującym:


Ochrona przed stratami finansowymi

Zaprojektowanie skutecznego systemu compliance


Ochrona przed stratami finansowymi

Wdrożenie mechanizmów kontrolnych dopasowanych do potrzeb, struktury i charakterystyki organizacji


Ochrona przed stratami finansowymi

Analizę funkcjonowania wdrożonego systemu, oraz jego aktualizację

Wyzwania firm związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć?

Skuteczny program zarządzania ryzykiem nadużyć zapewni klientom narzędzia zgodne z wymogami regulacyjnymi, a także potrzebami biznesowymi. Do typowych problemów podmiotów w zakresie środowiska kontroli należą:


 • jakie są najistotniejsze obszary, podatne na wystąpienie nadużyć,
 • czy wdrożono skuteczne mechanizmy kontrolne,
 • czy funkcjonujące mechanizmy są stosowane w praktyce,
 • jak wygląda kultura reagowania na nadużycia w firmie,
 • w jaki sposób można zwiększyć efektywność programu compliance.


Brak mechanizmów kontroli wewnętrznej lub mechanizmy działające w sposób nieefektywny są częstą przyczyną wystąpienia nieprawidłowości w przedsiębiorstwach. Do częstych problemów podmiotów w zakresie środowiska kontroli należą:


 • nieistniejące lub zdezaktualizowane procedury wewnętrzne w zakresie compliance,
 • niedopasowanie mechanizmów kontrolnych do struktury organizacji,
 • brak odpowiedniego nadzoru i podziału obowiązków, w tym również w zakresie autoryzacji i dostępów,
 • brak udokumentowania realizacji obowiązków z zakresu compliance,
 • rekrutacja nowych pracowników prowadzona bez odpowiedniej weryfikacji kandydatów,
 • niedoskonałości kultury etycznej organizacji.


Poza potencjalnymi stratami finansowymi wynikającymi z dokonanych nadużyć, firmy mogą mierzyć się z innymi zagrożeniami, takimi jak:


 • kary od regulatorów oraz koszty ewentualnego postępowania przed sądem,
 • utrata zaufania klientów, pracowników lub dostawców,
 • pogorszenie wizerunku i reputacji firmy,
 • odwrócenie uwagi osób zarządzających od strategicznych celów biznesowych.


Co zyskasz, współpracując z KPMG?

Compliance booster

Rozwiązanie dedykowane dla podmiotów mierzących się z integracją nowych jednostek do struktur organizacji, które zapewnia kompleksowy przegląd procesów oraz mechanizmów środowiska kontrolnego, stworzenie lub dopasowanie polityk i procedur wewnętrznych do wymogów podmiotu, obowiązujących przepisów i najlepszych praktyk rynkowych. W ramach naszego wsparcia przygotowywana jest również szczegółowa ocena ryzyka występowania nadużyć, wskazywane są obszary wrażliwe oraz wydawane rekomendacje dotyczące zmian i propozycje optymalizacji

Skrojony na miarę system compliance

Efektywny system Compliance dostosowany do indywidualnych potrzeb firmy, rodzaju jej działalności, branży, apetytu na ryzyko i przyjętych celów biznesowych

Należyta staranność

Kompleksowe przygotowanie na wypadek kontroli lub zapytań ze strony regulatorów

Analiza luki i optymalizacja systemu

Szczegółowa analiza wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem nadużyć, wraz ze wskazaniem obszarów wymagających zmian, aktualizacji lub dopasowania mechanizmów kontrolnych organizacji

Bezpieczny rozdział obowiązków

Podział zadań zapewniający procesowy rozdział funkcji inicjowania, wykonywania i zatwierdzania działań operacyjnych, który wspiera transparentność i niezależność procesów oraz ogranicza ryzyko występowania nadużyć

Świadomość i wiedza

Szkolenia i zwiększenie świadomości w zakresie compliance

Wsparcie KPMG w ramach zarządzania ryzykiem nadużyć

Wykorzystujemy zaawansowane narzędzia i technologie, aby pomóc naszym klientom zidentyfikować, zrozumieć i zminimalizować ryzyko nadużyć.

Odpowiednio zaprojektowany system compliance pozwala na zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na pojawiające się zagrożenia.

 • Zapobieganie

  Identyfikujemy obszary, w których występuje ryzyko wystąpienia nadużyć, aby wzmocnić kontrole wewnętrzne. Nasze usługi w zakresie zapobiegania nadużyciom obejmują:

  • ocenę ryzyka wystąpienia nadużyć i nieprawidłowości,
  • projektowanie i wdrożenie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej adresujących zidentyfikowane ryzyka,
  • przygotowanie polityk i procedur (m.in. kodeks postępowania, kodeks etyki zasady uczciwej konkurencji, kodeks antykorupcyjny, zasady dotyczące gościnności i upomników, procedury whistleblowingu),
  • szkolenia z zakresu compliance,
  • narzędzia umożliwiające zautomatyzowaną ocenę ryzyka w odniesieniu do kontrahentów/klientów.
 • Wykrywanie

  Wdrażamy efektywne systemy umożliwiające identyfikację potencjalnych nadużyć, które pozwalają na szybkie wykrycie nieprawidłowości. Nasze usługi w zakresie wykrywania nadużyć obejmują:

  • śledczą analizę danych, której celem jest zidentyfikowanie nietypowych transakcji i symptomów występowania nadużyć,
  • wdrożenie systemu umożliwiającego dokonywanie zgłoszeń przez sygnalistów.
 • Reagowanie

  Wspieramy firmy w podjęciu odpowiednich działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków nadużycia. Nasze usługi w zakresie reagowania na nadużycia obejmują:

  • prowadzenie postępowań wyjaśniających wynikających ze zgłoszeń sygnalistów,
  • prowadzenie kompleksowych audytów śledczych,
  • identyfikację przyczyn wystąpienia nieprawidłowości i wskazanie mechanizmów kontroli wewnętrznej wymagających aktualizacji.

Dlaczego warto nam zaufać?

Generative AI
 • Wspieramy naszych klientów w działaniach prewencyjnych i profilaktycznych, jak również gdy potrzebna jest reakcja na podejrzenia nieprawidłowości, niegospodarności lub nadużyć.
 • Zapewniamy naszym klientom rzetelne wsparcie, obiektywne doradztwo, efektywne analizy i optymalne rozwiązania.
 • Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wielopłaszczyznowe wykształcenie członków naszego zespołu.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby budować długotrwałe relacje oparte na zaufaniu i profesjonalnym podejściu do realizowanych zadań. 

Skontaktuj się z nami

Powiązane usługi

Publikacje i webinaria

Więcej publikacji z kategorii zarządzanie ryzykiem