• 1000

Oferujemy fachową pomoc w budowaniu efektywnych programów przeciwdziałania praniu pieniędzy, w oparciu o wysokie standardy regulacyjne, jak i najlepsze praktyki rynkowe. Zapewniamy wsparcie tak w zadaniach z zakresu przygotowania odpowiednich polityk i procedur, oceny systemów wewnętrznych, jak i operacyjnego wsparcia przy realizacji zadań z zakresu AML/CFT.

Czym jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML/CFT) i dlaczego to takie ważne?


1 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także regulacje o charakterze międzynarodowym z zakresu AML/CFT zapobiegać mają wprowadzeniu do obrotu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł oraz wysyłaniu pieniędzy na prowadzenie nielegalnych działalności.

2 Problem prania pieniędzy dotyczyć może podmiotów, z którymi przedsiębiorstwo współpracuje, jak i jego klientów.

3 Zaangażowanie w pranie pieniędzy lub obsługa podmiotów zaangażowanych w pranie pieniędzy wiąże się z odpowiedzialności karną.


Wyzwania firm związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML/CFT)

Konieczność dostosowania do rosnącej ilości wymogów i wytycznych.

Ryzyko kar finansowych ze strony regulatorów polskich i międzynarodowych.

Straty wizerunkowe w przypadku naruszeń.

Niepewność statusu podmiotu względem przepisów AML/CFT.

Nieefektywność wdrożonych rozwiązań kontrolnych i systemu KYC.

Brak zgodności polityk i procedur wewnętrznych.


Nasza odpowiedź na wyzwania firm związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML/CFT)

Opracowanie i wdrożenie

Kompleksowa pomoc w zakresie opracowania oraz wdrożenia efektywnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, minimalizującego ryzyko niespełnienia dynamicznie zmieniających się wymogów regulacyjnych

Sprawdzenie i dostosowanie procedur

Szczegółowy przegląd zgodności istniejących polityk, procedur oraz związanych z nimi procesów w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych regulacji AML/CFT, jak również w stosunku do najlepszych praktyk rynkowych.

Wsparcie w zaadresowaniu zidentyfikowanych luk i dostosowaniu polityk, procedur i procesów do odpowiednich wymogów i wytycznych rynkowych.

Wsparcie merytoryczne i techniczne

Doradztwo merytoryczne i wsparcie techniczne w zakresie m.in. przygotowania wytycznych (np. zakresu/formatu raportowanych danych) będących podstawą do wdrożenia/modyfikacji systemów informatycznych, niezbędnych modyfikacji istniejących systemów informatycznych, a także testów zmodyfikowanych systemów informatycznych mających na celu weryfikację poprawności ich działania z rekomendacjami dot. ewentualnych zmian.

Wsparcie w wykonywaniu procedur (KYC)

Wsparcie operacyjne instytucji finansowych w wykonywaniu procedur KYC, polegające m.in. na opracowaniu i wdrożeniu efektywnych mechanizmów KYC, doradztwo w zakresie tworzenia lub modyfikacji regulacji wewnętrznych oraz procesów.

Operacyjne wsparcie w procesie KYC, zarówno na poziomie podstawowym Customer Due Diligence), jak również z zastosowaniem środków wzmożonej należytej staranności wobec klienta (Enhanced Due Diligence), poprzez oddelegowanie doświadczonych w tej dziedzinie pracowników.

Ocena ryzyka

Szczegółowa analiza procesów przedsiębiorstwa ukierunkowana na wskazanie obszarów narażonych na ryzyko prania pieniędzy, wraz z oceną skali tego ryzyka.

Szkolenia z zakresu (AML/CFT)

Zróżnicowane zakresowo szkolenia (zarówno wprowadzające do tematyki AML, jak również specjalistyczne, dotyczące wybranej problematyki branżowej).

Analiza poprawności

Kompleksowy przegląd dostępnych danych zmierzający do niezależnej identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego.

Wytyczne pokontrolne

Wsparcie zarówno w ocenie adekwatności wprowadzonych rozwiązań w kontekście otrzymanych wytycznych, jak również przygotowanie gotowych rozwiązań od podstaw.

Co zyskasz dzięki naszemu wsparciu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML/CFT)?


Ochrona

Ochrona przed brakiem zgodności w zakresie polityk i procedur wewnętrznych


Zapewnienie zgodności z przepisami prawa

Świadomość ryzyka i rozpoznanie zagrożeń z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu


Zapewnienie zgodności z przepisami prawa

Rzetelne przygotowanie merytoryczne i techniczne w zakresie procesów dedykowanych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Dlaczego warto nam zaufać?

Generative AI
  • Wspieramy naszych klientów w działaniach prewencyjnych i profilaktycznych, jak również gdy potrzebna jest reakcja na podejrzenia nieprawidłowości, niegospodarności lub nadużyć.
  • Zapewniamy naszym klientom rzetelne wsparcie, obiektywne doradztwo, efektywne analizy i optymalne rozwiązania.
  • Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wielopłaszczyznowe wykształcenie członków naszego zespołu.
  • Dokładamy wszelkich starań, aby budować długotrwałe relacje oparte na zaufaniu i profesjonalnym podejściu do realizowanych zadań. 

Skontaktuj się z nami

Powiązane usługi

Publikacje i webinaria

Więcej publikacji z kategorii zarządzanie ryzykiem