• 1000

Przygotowanie lub weryfikacja dokumentacji cen transferowych oraz dokumentacji grupowej przez ekspertów KPMG pomoże ograniczyć ryzyko związane z możliwymi sankcjami wynikającymi z przepisów ustaw podatkowych oraz odpowiedzialnością karno-skarbową z tytułu niewywiązania się z wypełniania obowiązków określonych w przepisach prawa.

KPMG pomaga klientom w przygotowaniu lub aktualizacji obowiązkowej lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi (tzw. Local file), w tym w przygotowaniu lub aktualizacji niezbędnych analiz porównawczych (tzw. benchmarking study) lub analiz zgodności. KPMG wspiera również klientów w procesie przygotowania obowiązkowej dokumentacji grupowej (tzw. Master file), zawierającej między innymi opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityk cen transferowych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych w określonych transakcjach.

Ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące składania oświadczeń o posiadaniu kompletnej dokumentacji podatkowej, świadczymy kompleksową usługę polegającą na weryfikacji posiadanej przez podatnika dokumentacji cen transferowych oraz wypełniania przez podatnika obowiązków przygotowania dokumentacji pod kątem obowiązujących przepisów. Sporządzenie dokumentacji cen transferowych zgodnej z obowiązującymi przepisami pozwala na wypełnienie obowiązku nałożonego na podatnika przepisami prawa i umożliwia ograniczenie osobistej odpowiedzialności osób reprezentujących podatnika za niewywiązanie się z obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych.

W wyniku właściwego sporządzenia dokumentacji cen transferowych możliwe jest ograniczenie ryzyka ponoszonego przez podatnika dotyczącego zastosowania przez organy podatkowe sankcji w przypadku ewentualnego doszacowania podatnikowi dochodu w związku z realizacją dokumentowanych transakcji na warunkach odbiegających od warunków rynkowych.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe