• 1000

Celem strategii dekarbonizacji jest określenie najbardziej efektywnego podejścia do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Odpowiednio przygotowana strategia uwzględnia zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez mechanizmy optymalizacji i wzrost wydajności obejmujące efektywne wykorzystywanie energii, przechodzenie na jej odnawialne źródła, minimalizację odpadów czy świadomy wybór dostawców.

Czym jest strategia dekarbonizacji i dlaczego to takie ważne?

Osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto – wskazywanego jako pożądany m.in. przez raporty Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) – jest procesem złożonym i zależnym od wielu czynników. Aby wspierająca jego osiągnięcie strategia dekarbonizacji była rzetelna, musi być oparta na wiarygodnych danych oraz uwzględniać specyfikę przedsiębiorstwa i jego otoczenia.

Wyznaczenie celów dekarbonizacyjnych jest ostatnim etapem inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych. Pozwala ono zapewnić, że będą one utrzymywane na poziomie zgodnym z prawodawstwem Unii Europejskiej oraz krajowym. Wspomagają one również osiąganie efektywności kosztowej oraz stymulują innowacje. Ustalenie celów redukcyjnych oraz systemu śledzenia stanu ich realizacji pomaga zapewnić, że uwzględnione są w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących dostarczanych produktów i usług, stosowanych materiałów i technologii.

Wyzwania firm związane ze zmniejszaniem negatywnego wpływu na otoczenie

W świetle obecnych przepisów, regulacji, presji ze strony inwestorów i klientów, przedsiębiorstwa muszą opracować skuteczną strategię dekarbonizacji w celu zmniejszenia swojego negatywnego wpływu na klimat i środowisko. Kluczowym długofalowym celem jest osiągnięcie przez firmę emisyjności na poziomie net-zero – analogicznym do celu neutralności klimatycznej na rok 2050, zapisanego w Europejskim Zielonym Ładzie.

Towarzyszące tej unijnej strategii działania, takie jak Taksonomia UE, wspierać będą przepływanie środków finansowych w stronę inwestycji służących mitygacji (ograniczaniu) oraz adaptacji do zmiany klimatu. Dla przedsiębiorstw, które zwlekać będą ze zmianą swych modeli biznesowych, oznaczać to będzie rosnące ryzyko dla zapewniania finansowania inwestycji czy utrzymania relacji z bardziej świadomymi wyzwań klimatycznych kontrahentami.

Co zyskasz dzięki wdrożeniu dobrej strategii energetycznej?

Ikona: Checklista

Spełnienie wymogów regulacyjnych

W związku z wejściem w życie unijnego pakietu „Fit for 55” oraz Taksonomii UE przedsiębiorstwa będą musiały wykazać, że wdrażają strategię dekarbonizacji swojej działalności oraz przeprowadzają (zgodnie z najnowszymi wytycznymi) okresowe przeglądy emisji.

Ikona: Kalendarz

Długoterminowa strategia

Włączenie pojawiających się możliwości rynkowych związanych z dekarbonizacją do długofalowej strategii przedsiębiorstwa zwiększy jego odporność na ryzyka finansowe czy związane z kosztami zmian legislacyjnych.

Ikona: Kciuk w górę

Zaspokojenie potrzeb interesariuszy

Przedstawienie konsumentom i inwestorom planu dekarbonizacji zgodnego z celami Porozumienia paryskiego zapewni przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną.

Ikona: Kwiat ze znaczkiem dolara w doniczce

Dostęp do zielonego finansowania

Przedsiębiorstwa, które skorzystają z nowej puli środków rządowych i unijnych, a także zielonych kredytów i obligacji, mogą liczyć na niższe koszty pozyskania kapitału.

Wsparcie KPMG w opracowaniu strategii dekarboniazcji

Eksperci KPMG – na bazie dostarczonych danych oraz analizy specyfiki branży – zidentyfikują, które spośród narzędzi wspierających proces budowania strategii dekarbonizacji będą najbardziej optymalne w przypadku danego przedsiębiorstwa.

Rozwiązania dekorbonizacyjne

Kluczowe pytania, na które eksperci KPMG odpowiedzą w trakcie opracowywania strategii dekarbonizacyjnej:

Opracowanie strategii dekarbonizacji

Stworzenie planu dekarbonizacji pozwala na:

1 Zaplanowanie sposobu realizacji osiągnięcia neutralności klimatycznej w sposób optymalny kosztowo.

2 Krytyczny przegląd technologii i rozwiązań zmniejszających wpływ działalności biznesowej na środowisko naturalne pod kątem nakładów inwestycyjnych/operacyjnych.

3 Identyfikację głównych zagrożeń związanych z wdrażanymi bądź proponowanymi technologiami i inwestycjami oraz ocenę działania w lokalnym kontekście.

4 Identyfikację i ocenę dostępnych rozwiązań (w tym umów PPA), dostawców rynkowych oraz modeli wdrażania łańcuchów dostaw.

5 Opracowanie solidnego i dynamicznego modelu finansowego, uwzględniającego wszystkie warianty oraz ryzyka klimatyczne i finansowe. Zarządzanie realizacją programu.

6 Określenie celów i poziomów osiągniętej redukcji emisji.

O nas

W KPMG stawiamy na innowacyjne rozwiązania, dopasowane do specyfiki oraz potrzeb Klienta. Dysponując doświadczeniem globalnej sieci eksperckiej KPMG skutecznie dostosowujemy innowacyjne pomysły i wdrożenia do polskich warunków.

Zobacz także

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria