W KPMG w Polsce funkcjonuje jeden z niewielu zespołów na rynku usług doradczych, który w tak kompleksowy i dogłębny sposób specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla sektora leasingowego.

Wykorzystując wiedzę i bogate doświadczenie na temat specyficznych aspektów działalności leasingowej, oferujemy naszym klientom szereg usług pozwalających zarówno na uzyskanie bezpieczeństwa podatkowego prowadzonej działalności, jak i optymalizację obciążeń podatkowych. Atutem naszego zespołu jest bogate doświadczenie w zakresie podatkowych aspektów działalności leasingowej zdobyte podczas pracy dla wielu spółek sektora leasingowego, które w połączeniu z szeroką wiedzą pracowników KPMG dotyczącą podatkowych, prawnych i księgowych aspektów bezpośrednio związanych z branżą finansową, dają gwarancję profesjonalnego świadczenia usług.

Mając tak szeroką znajomość branży, jesteśmy w stanie szybko i efektywnie doradzać naszym klientom. Oferujemy szereg usług, które są odpowiedzią na potrzeby firm z branży leasingowej:

 • doradztwo przy tworzeniu i modyfikacji produktów leasingowych,
 • doradztwo przy tworzeniu indywidualnych struktur leasingowych dla klientów spółek leasingowych,
 • doradztwo przy tworzeniu optymalnych modeli finansowania leasingu,
 • ogólne planowanie podatkowe,
 • planowanie podatku VAT dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • opiniowanie specyficznych umów leasingowych oraz nowych modeli finansowania wykorzystywanych przez firmy leasingowe,
 • wsparcie w związku z implementacją JPK,
 • doradztwo w zakresie MDR,
 • doradztwo bieżące,
 • przeglądy podatkowe,
 • reprezentacja przed organami skarbowymi, WSA i NSA.

Doradztwo przy tworzeniu i modyfikacji produktów leasingowych

Z naszej praktyki wynika, iż istniejące przepisy podatkowe w bardzo ograniczonym zakresie regulują kwestie związane z opodatkowaniem nowoczesnych lub złożonych produktów leasingowych. Z uwagi na dynamiczny rozwój tych produktów oferujemy kompleksowe doradztwo prawno-podatkowo w wdrażaniu nowych produktów leasingowych oraz modyfikacji dotychczasowej oferty. Wspieramy również naszych klientów w przeprowadzaniu skomplikowanych lub niestandardowych transakcji dedykowanych konkretnym projektom zarówno z perspektywy skutków po stronie samej spółki, jak i jej klienta.

Doradztwo przy tworzeniu indywidualnych struktur leasingowych dla klientów spółek leasingowych

Oferujemy pomoc klientom spółek leasingowych w efektywnym podatkowo rozliczeniu nabywanych przez nich usług leasingu, zwłaszcza w takich przypadkach jak leasing nieruchomości. Zapewniamy kompleksowe prawno-podatkowe wsparcie przy opracowaniu rozwiązań, które przyczyniają się do efektywnego wykorzystania możliwości jakie niosą za sobą umowy leasingowe. Nasze rozwiązania nie tylko zapewniają korzyści klientom spółek leasingowych, ale dają również przewagę konkurencyjną samym spółkom leasingowym.

Doradztwo przy tworzeniu optymalnych modeli finansowania leasingu

Finansowanie to jedna z kluczowych kwestii w przypadku każdej spółki leasingowej. Nasze usługi nakierowane są na uzyskanie optymalnych oraz bezpiecznych podatkowo rozwiązań, które będą adresowały potrzeby naszych klientów w zakresie wdrażania efektywnych podatkowo struktur finansowania. W szczególności oferujemy doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności leasingowych oraz wsparcie w kwestiach związanych z niedostateczną kapitalizacją, w tym tworzenie rozwiązań mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu tych ograniczeń na koszty finansowania.

Doradztwo bieżące

Efektywnie doradzamy naszym klientom w zakresie ich bieżącej działalności, w szczególności w zakresie obszarów mogących budzić szczególne wątpliwości podatkowe, m. in. takich jak: zasady związane z przedterminowym zakończeniem umów leasingowych i sprzedaży przedmiotów leasingu w tych przypadkach, leasingu finansowego w walucie i opartego o zmienne stopy procentowe. Aktywnie wspieramy klientów w razie zmian przepisów podatkowych, a także pomagamy wypracować podejście w razie zmian dotychczasowej linii interpretacyjnej i orzeczniczej.

Przeglądy podatkowe

Celem oferowanych usług jest zarówno zapewnienie poprawności rozliczeń z tytułu podatków, jak zapewnienie ich efektywności. W ramach przeglądów podatkowych badamy prawidłowość dokonywanych rozliczeń w zakresie podatku CIT, podatku VAT, jak również innych podatków oraz przedstawiamy możliwości alternatywnych rozwiązań, które byłyby bezpieczniejsze i/lub bardziej efektywne z podatkowego punktu widzenia. Z naszego doświadczenia wynika, iż cykliczna weryfikacja rozliczeń pozwala znacznie zminimalizować ryzyko podatkowe.

Reprezentacja przed organami skarbowymi, WSA i NSA

Reprezentujemy interesy firm leasingowych i instytucji finansowych na każdym etapie kontroli podatkowej oraz kontroli skarbowej. Nasza pomoc obejmuje m.in.:

 • bezpośrednie kontakty z organami podatkowymi,
 • reprezentowanie interesów firmy przed WSA i NSA.

Dla naszych klientów przygotowujemy również projekty wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych oraz reprezentujemy klientów w procedurze ich uzyskania (łącznie z opracowaniem skarg i skarg kasacyjnych w przypadku braku uzyskania pozytywnej interpretacji indywidualnej).

Planowanie podatkowe

W związku z obecną sytuacją gospodarczą strategia podatkowa może pozwolić na znaczne obniżenie obciążeń związanych z prowadzoną działalnością. Planowanie i optymalizacja obciążeń podatkowych w działalności leasingowej może przyczynić się do wymiernych korzyści dla podatnika. Przykładowe rozwiązania mogą obejmować zarówno odpowiednie ukształtowanie umów leasingowych, jak i podjęcie określonych działań związanych z finansowaniem działalności leasingowej.

Wsparcie w związku z implementacją JPK

Obowiązek przekazywania danych w formacie JPK będzie dotyczył, co do zasady, każdej procedury podatkowej realizowanej przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, tj. czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowania podatkowego i kontrolnego.

W celu zapewnienia efektywnego i sprawnego organizacyjnie przygotowania się naszych klientów na nadchodzące zmiany, oferujemy m.in. następujące usługi:

 • przegląd systemów księgowych oraz ich architektury pod kątem identyfikacji źródeł danych wymaganych dla celów JPK,
 • mapowanie danych z systemów źródłowych na struktury JPK, identyfikacja luk w możliwych do pozyskania danych i określenie ich istotności pod kątem wymagalności JPK,
 • czynne wsparcie operacyjne i merytoryczne ekspertów KPMG,
 • szkolenia dla pracowników w zakresie JPK,
 • inne, specjalistyczne usługi KPMG dotyczące JPK.

Doradztwo w zakresie MDR

Przepisy dotyczące MDR wprowadzone do Ordynacji podatkowej nałożyły na określone podmioty m.in. obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Mając na uwadze charakter przepisów MDR, oferujemy naszym klientom wsparcie w zakresie wdrożenia wymogów raportowania schematów podatkowych zgodnie z nowym Rozdziałem 11a ustawy Ordynacja podatkowa, w tym m.in.:

 • sporządzenie wewnętrznej procedury pozwalającej na wypełnienie obowiązku raportowania schematów podatkowych,
 • przegląd dokonywanych przez podmiot transakcji oraz czynności,
 • dostosowanie procedury do potrzeb klienta oraz wyjaśnień organów podatkowych/ legislatora na dzień przygotowania procedury,
 • szkolenia pracowników w zakresie MDR.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria podatkowe