• 1000

Wdrożenie efektywnie działającej funkcji audytu wewnętrznego wymaga od kierownictwa firmy czasu, wysiłku i doświadczenia. Pomagamy w odpowiednim ustanowieniu funkcji audytu wewnętrznego i opracowaniu metodyki planowania i realizacji zadań audytowych. Wspieramy organizację w przeprowadzaniu zadań audytowych we wskazanych obszarach ryzyka.

Czym jest audyt wewnętrzny i dlaczego to takie ważne?

Głównym celem funkcji audytu wewnętrznego jest zapewnienie kadrze zarządzającej i rady nadzorczej o prawidłowym funkcjonowaniu procesów biznesowych i kontrolnych organizacji. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną. Poddając ocenie procesy wewnętrzne, bierze pod uwagę strategie, cele i ryzyka danej organizacji. Proponuje sposoby usprawnienia procesów ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli, dzięki czemu przyczynia się do poprawy efektywności całej organizacji oraz realizacji jej strategii biznesowej.

Wyzwania nowoczesnej funkcji audytu wewnętrznego

Zidentyfikowaliśmy sześć obszarów, które mają kluczowe znaczenie dla transformacji funkcji audytu wewnętrznego i jej efektywnego działania w obecnym otoczeniu biznesowym. Zaadresowanie tych kwestii w ramach metodyki audytu wewnętrznego może wspomóc wzrost i realizację głównego celu audytu jakim jest przysporzenie organizacji wartości dodanej.

Zaangażowanie i zaufanie interesariuszy

Audyt wewnętrzny zna swoich głównych interesariuszy i poświęca czas na budowanie relacji opartych na zaufaniu.


Strategia i zarządzanie wartością

Strategia audytu wewnętrznego obejmuje zarówno dostarczenie zapewnienia odnośnie efektywności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, jak i informacji o ryzyku oraz możliwych usprawnieniach biznesowych. Ryzyka strategicznie istotne są traktowane priorytetowo.


Digitalizacja

Wykorzystanie technologii do optymalizacji sposobu pracy audytorów. Wobec przyśpieszenia transformacji cyfrowej, audyt realizując swoje zadania również korzysta z inteligentnych rozwiązań i nowoczesnych narzędzi.


Analiza danych

Dane przedsiębiorstwa są dostępne i wykorzystywane przez audyt wewnętrzny. Analiza danych dostarcza wgląd w ryzyka i daje wyższy poziom zapewnienia, dzięki szerszemu zakresowi audytu.


Nowe sposoby pracy

Niezbędna jest ocena sposobu pracy oraz kompetencji, które umożliwiają świadczenie usług przez zespoły audytowe, aby móc zatrzymać odpowiednie talenty.


Elastyczność modelu operacyjnego

Działania audytu wewnętrznego właściwie reagują na zmiany w procesach biznesowych, są dopasowane do strategii i skoordynowane z działaniami innych jednostek operacyjnych.


Korzyści ze wsparcia funkcji audytu wewnętrznego


Zapewnienie zgodności z wymogami ESEF

Dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczenia ekspertów KPMG


Ikona: Niższy koszt realizacji zadań audytowych

Niższy koszt realizacji zadań audytowych


Okona: Możliwość realizacji większej liczby zadań audytowych

Możliwość realizacji większej liczby zadań audytowych 


Ikona: Poprawa jakości usług funkcji audytu wewnętrznego w organizacji

Poprawa jakości usług funkcji audytu wewnętrznego w organizacji

Doradztwo KPMG w zakresie audytu wewnętrznego

Wsparcie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych

Co-sourcing

Wspieramy w przeprowadzeniu wybranego zadania audytowego poprzez dołączenie do zespołu audytorów ekspertów KPMG posiadających wiedzę specjalistyczną i doświadczenie w danym obszarze.

Outsourcing

Wspieramy w realizacji wszystkich czynności powierzonych funkcji audytu wewnętrznego przez nasz zespół w tym, oprócz realizacji zadań audytowych, również przygotowywanie rocznych planów audytu i raportowanie wyników do kadry zarządzającej.

 

Ocena funkcji audytu wewnętrznego

Wspieramy w niezależnej ocenie funkcji audytu wewnętrznego w oparciu o:

  • metodykę strategicznego przeglądu wyników audytu wewnętrznego K’SPRint (KPMG Performance Review of Internal Audit), która wykorzystuje procedury wystandaryzowane przez międzynarodowy zespół ekspertów KPMG, na podstawie wieloletnich doświadczeń i informacje uzyskane z dialogu pomiędzy odbiorcami wyników audytu oraz audytem wewnętrznym;
  • wymogi Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego i Kodeksu etyki oraz wytyczne odnośnie do oceny audytu wewnętrznego opracowane przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors);
  • wymagania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF);
  • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (DPSN 2021).

Prowadząc zewnętrzną ocenę identyfikujemy obszary wymagające usprawnienia i proponujemy rekomendacje, których celem jest wsparcie funkcji audytu wewnętrznego w coraz lepszym dostosowaniu jej działań do potrzeb organizacji.

Opracowanie regulacji i dokumentacji funkcji audytu wewnętrznego

W ramach ustanawiania lub doskonalenia funkcji audytu wewnętrznego opracowujemy regulacje wewnętrzne, które odpowiadają potrzebom współczesnego audytu, uwzględniają zarówno obowiązki wyznaczone przez standardy i regulatorów, jak również dobre i rekomendowane praktyki rynkowe, w tym:

  • dokumentację ustanawiającą audyt wewnętrzny w spółce,
  • regulaminy i procedury audytu wewnętrznego,
  • wzorcową dokumentację zadań audytowych.
 

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Powiązane usługi

Webinaria i publikacje