• 1000

Zarządzanie ryzykiem powinno wynikać z przyjętej strategii rozwoju organizacji i być oparte na wskazanych w niej celach. Istotne jest określenie czynników ryzyka w odniesieniu do kluczowych czynników sukcesu. Wspieramy w ukształtowaniu polityki zarządzania ryzykiem oraz opracowaniu rejestru, mapy i wskaźników ryzyka, które stanowią podstawę analizy zagrożeń, jak również szans dla organizacji.

Czym jest zarządzanie ryzykiem i dlaczego to takie ważne?

Celem procesu zarządzania ryzykiem jest ustanowienie kultury ryzyka w organizacji i świadomości istotności zarządzania nim w trakcie realizacji zdań operacyjnych, jak i osiągania celów taktycznych i strategicznych. Zarządzanie ryzykiem stanowi podstawę utworzenia właściwego ładu organizacyjnego – procesów oraz struktur wdrażanych przez kierownictwo dla uzyskania odpowiedniego przepływu informacji, zarządzania, kierowania oraz monitorowania działań nastawionych na realizację celów przedsiębiorstwa.

Wyzwania związane z funkcją zarządzania ryzykiem w organizacji

W procesie zarządzania ryzykiem istotne jest określenie potencjalnych ryzyk w odniesieniu do celów organizacji i kluczowych czynników sukcesu. Wiele firm jak i instytucji publicznych wyodrębnia wyspecjalizowane komórki odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem. W pozostałych analiza ryzyk, na które narażona jest organizacja, jest rozproszona lub powierzona wybranym komórkom wsparcia, które nie posiadają takiej wiedzy specjalistycznej.

Korzyści ze wsparcia rozwoju systemu kontroli wewnętrznej


Ikona: Rozmawiający ludzie

Spójność komunikacji ryzyka w organizacji


Ikona: checklista i znak ostrzegający o niebezpieczeństwie

Przejrzystość sposobu raportowania ryzyk


Ikona: wektory ruchu informacji

Identyfikacja ryzyk o najwyższym poziomie istotności dla organizacji

Doradztwo KPMG w zakresie zarządzania ryzykiem

Kliknij, aby poznać szczegóły wsparcia

Wspieramy naszych klientów w ustanawianiu oraz doskonaleniu funkcji zarządzania ryzykiem, a wypracowane przez nas podejście uwzględnia pięć kolejnych etapów rozpoczynając od identyfikacji a kończąc na raportowaniu.


Ikona: Identyfikancja
Identyfikacja

Nasi konsultanci wspierają klientów w zakresie doboru źródeł wiedzy o ryzyku, tak aby źródła te odzwierciedlały istotność względem prowadzonej działalności.

Ikona: Ocena
Ocena

Wspieramy klientów w odpowiedniej typologii i ocenie istotności ryzyka, aby odzwierciedlały specyfikę branży, spółki i jej otoczenia.

Ikona: Kontrola
Kontrola

Aby zapewnić odpowiedni dobór mechanizmów kontrolnych, w procesie ustanawiania kontroli wewnętrznych uwzględniamy istotność ryzyka, w tym jego prawdopodobieństwo wystąpienia, jak i wpływ na działalność.

Ikona: Monitorowanie
Monitorowanie

Jednym z filarów skuteczności zarządzania ryzykiem jest odpowiednie monitorowanie ryzyk. Istnieją zróżnicowane techniki i częstotliwości monitorowania zarówno kluczowych wskaźników ryzyka, jak i wskaźników operacyjnych. Wspieramy naszych klientów w optymalnym doborze narzędzi wykorzystywanych do monitorowania ryzyk.

Ikona: Raportowanie
Raportowanie

Wspieramy naszych klientów w skutecznym komunikowaniu ryzyk do głównych interesariuszy, tak aby komunikacja ryzyka była dostosowana do odpowiednich poziomów zarządczych.

Zakres usług dotyczących zarządzania ryzykiem, obejmuje wsparcie w:

opracowaniu polityk i procedur zarządzania ryzykiem, będącej integralną częścią systemu zarządzania i opisującej ustalone zasady i zakres kompetencji oraz sposób postępowania z poszczególnymi kategoriami ryzyk,

identyfikacji ryzyk i opracowaniu mapy ryzyka, która pomaga w skutecznym zarządzaniu ryzykiem w organizacji.

opracowaniu kluczowych wskaźników ryzyka (ang. KRI, Key Risk Indicators) wspierających realizację kluczowych czynników sukcesu (ang. KPI, Key Performance Indicators) oraz zdefiniowanych raportów zarządczych (ang. dashboards), w oparciu o istniejące dane w systemach informatycznych.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Powiązane usługi

Webinaria i publikacje