• 1000

Działania funkcji compliance koncentrują się na zapewnieniu, że działalność firmy lub instytucji jest zgodna z obowiązującym prawem, regulacjami oraz normami i standardami wewnętrznymi. Pomagamy w odpowiednim ustanowieniu funkcji zapewnienia zgodności i dostosowaniu jej strategii do profilu organizacji. Wspieramy w ocenie i doskonaleniu przyjętych rozwiązań, w tym opracowaniu regulacji wewnętrznych.

Czym jest zapewnienie zgodności (compliance) i dlaczego to takie ważne?

System zarządzania zgodnością (ang. Compliance Managment System, CMS) to zakres działań podejmowanych przez organizacje w celu zapewnienia zgodności ich działań z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

W zmieniającym się środowisku regulacyjnym, interesariusze, korporacyjne organy nadzoru i kadra kierownicza powinny posiadać odpowiedni poziom zapewnienia, że działania organizacji są zgodne z obowiązującymi przepisami (wewnętrznymi i zewnętrznymi). Brak zapewnienia zgodności w może powodować konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze zbyt późnym dostosowaniem do regulacji, zwiększać ryzyko utraty reputacji, nałożenia kar finansowych czy nawet odpowiedzialności osobistej kadry zarządzającej.

Wyzwania związane z funkcją zapewnienia zgodności w organizacji

Współpraca i koordynacja działań

Rolą funkcji compliance jest osiąganie celów zarządzania ryzykiem braku zgodności, przy czym odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i standardów rynkowych spoczywa bezpośrednio na każdym pracowniku i kadrze kierowniczej. Stąd istotna jest współpraca funkcji zarządzania zgodnością z poszczególnymi komórkami w organizacji odpowiedzialnymi za realizację procesów biznesowych, jak również koordynacja działań z komórką audytu wewnętrznego, która odpowiada za zapewnienie odnośnie osiągania celów we wszystkich obszarach działalności organizacji.


Monitorowanie ryzyka braku zgodności

Elementem procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności jest monitorowanie poziomu oraz profilu ryzyka, z uwzględnieniem w szczególności zmian wynikających z zastosowanych mechanizmów kontrolnych, w tym zaleceń funkcji zapewnienia zgodności, oraz zmian w otoczeniu regulacyjnym. Zadaniem komórki do spraw zgodności jest analiza sposobu wdrożenia i przestrzegania mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności, których celem jest utrzymanie ryzyka na akceptowanym przez daną organizację poziomie.


Podnoszenie świadomości i kultura compliance

Kluczowe w tworzeniu efektywnie działającego systemu zapewnienia zgodności w organizacji jest zaangażowane pracowników w promowanie dobrych praktyk i kultury compliance w organizacji. Dla kierownictwa firmy oznacza to nie tylko opracowanie procedur i zasad postępowania, a także konieczność uświadamiania pracowników, w tym poprzez warsztaty i szkolenia, o istotnych wymogach regulacyjnych i występujących w związku z nimi ryzykach. Wpływ na kreowanie kultury compliance ma również postawa kierownictwa, które powinno dawać pracownikom przykład i wzór zachowania (ang. tone at the top).


Korzyści ze wsparcia funkcji zapewnienia zgodności


Medal z kotylionem

Dostęp do wiedzy specjalistycznej ekspertów KPMG


Ikona: Niższy koszt realizacji zadań audytowych

Wdrożenie systemu zarządzania zgodnością dopasowanego do potrzeb spółki


Ikona: lupa i znak niebezpieczeństwa

Dostosowanie działań i kontroli zapewnienia zgodności do poziomu ryzyka

Doradztwo KPMG w zakresie zapewnienia zgodności (compliance)

Niezależnie od tego, czy funkcja zgodności jest wydzielona czy realizowana w ramach działu prawnego, niezbędne jest określenie odpowiedzialności oraz zapewnienie skutecznej struktury, jak i odpowiedniej świadomości pracowników i managerów, w zakresie zapewnienia zgodności.

Wspieramy organizacje w ustanawianiu i doskonaleniu funkcji zapewnienia zgodności w oparciu o uznane modele rynkowe, dobre praktyki i obowiązujące regulacje. Pomagamy w dostosowaniu systemu zarządzania zgodnością (ang compliance management system) do profilu organizacji. Wspieramy w ocenie i doskonaleniu przyjętych rozwiązań, w tym opracowaniu strategii, polityk i procedur, zasad oceny, monitorowania i raportowania ryzyka, a także promowaniu kultury compliance w organizacji, poprzez odpowiednie szkolenia i warsztaty.

Powiązane usługi

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje