Budujemy strategię rozwoju od podstaw, jak również dokonujemy rewizji istniejących planów w oparciu zarówno o możliwości płynące z otoczenia organizacji, jak i o unikalne kompetencje wewnętrzne firmy. Oferujemy zintegrowane podejście obejmujące analizy uwarunkowań makroekonomicznych, rynkowych, kompetencyjnych i zasobowych firmy wraz z planem ich operacjonalizacji i wdrożenia.

Niezależnie od tego, czy dążymy do wzrostu poprzez zwiększenie wydajności i ekspansję rynkową, czy też poprzez fuzje i przejęcia, musimy stale dostosowywać strategiczne decyzje do przyjętych celów finansowych. Nasze podejście obejmuje opracowanie szczegółowego modelu biznesowego i finansowego, operacjonalizującego wskazane kierunki rozwoju.

Prace w zakresie przygotowania strategii rozwoju prowadzimy w trzech głównych obszarach:

 • budowa strategii od podstaw w wersji standardowej, bądź w wersji „light”,
 • rewizja realizowanych planów rozwojowych,
 • wsparcie we wdrożeniu strategii.

Wersja standardowa i wersja „light” Strategii biznesowej

W ramach budowy standardowej strategii biznesowej realizujemy m.in. następujące zadania:

 • określamy wizję i misję funkcjonowania firmy jako głównych celów jej działania,
 • definiujemy grupy celów strategicznych w kluczowych obszarach działalności organizacji,
 • analizujemy efektywność aktualnie funkcjonującego modelu biznesowego w najważniejszych obszarach,
 • planujemy inicjatywy strategiczne i działania optymalizujące w głównych procesach biznesowych,
 • wypracowujemy ramy strategiczne dalszej działalności firmy, które zapewniają większą transparentność i kontrolę poprzez planowanie, wdrożenie i efektywną ocenę finansową podejmowanych działań,
 • szacujemy wymagane nakłady kapitałowe, projekcje sprawozdań finansowych, analizę wrażliwości, wymogi w zakresie płynności finansowej oraz innych elementów zarządzania finansami,
 • przygotowujemy model strategiczny z kwantyfikowanymi działaniami, który operacjonalizuje przyjęte rozwiązania oraz prezentuje wyniki finansowe realizacji wybranych scenariuszy rozwoju,
 • wskazujemy kluczowe wymagania oraz kamienie milowe służące do operacjonalizacji wybranej strategii.
Wykres: Strategia rozwoju w kontekście nowych wyzwań rynkowych

W ramach budowy wersji „light” strategii przeprowadzamy przegląd organizacyjno-finansowy firmy oraz weryfikujemy zasadność obowiązujących w firmie planów rozwojowych w kontekście zmian otoczenia rynkowego, przeprowadzonej restrukturyzacji, transakcji lub innych uwarunkowań ekonomicznych. Wskazujemy również nowe opcje strategicznego rozwoju, wynikające z przeprowadzonych analiz zewnętrznych i wewnętrznych firmy.

Rewizja obowiązujących planów rozwojowych

Wraz z rosnącymi oczekiwaniami klientów, szybkimi zmianami rynkowymi i technologicznymi, rosnącym poziomem regulacji i kontrolą akcjonariuszy nad wynikami, liderzy biznesowi są zmuszeni do ciągłej oceny realizowanych opcji rozwoju strategicznego firmy. Z uwagi na znaczące nakłady towarzyszące ważnym decyzjom strategicznym, przedsiębiorstwa planują swoje działania z dużym wyprzedzeniem, wykonując wcześniej szczegółową analizę dostępnych opcji strategicznych.

W ramach przeglądu opcji strategicznych weryfikujemy bieżącą strategię, która może wymagać modyfikacji wskutek działań reorganizacyjnych, transakcyjnych lub zmian rynkowych. Jednocześnie wskazujemy potencjalne nowe scenariusze rozwoju ukierunkowane na maksymalizację wartości, poprawę zdolności konkurencyjnych lub osiąganie innych zakładanych celów.

W ramach rewizji obowiązujących planów pomagamy odpowiedzieć m.in. na następujące wyzwania:

 • Jak dostosować realizowaną strategię, biorąc pod uwagę zmiany na rynku, dynamikę konkurencji lub strategię biznesową?
 • Czy istnieje potencjał do poprawy wydajności i jak wygląda on na tle konkurencji?
 • Jak uprościć złożone i nieefektywne struktury i procesy?
 • Co zmiany technologiczne lub regulacyjne będą oznaczać dla funkcjonującego modelu operacyjnego?

Rewizja obowiązującej strategii pozwala na weryfikację czy realizowana polityka rozwojowa jest zasadna z punktu widzenia uwarunkowań rynkowych, jak również potencjału wewnętrznego firmy. Ocena obejmuje szczegółową analizę zalet i wad poszczególnych scenariuszy rozwojowych wraz z oszacowaniem skutków finansowych implementacji poszczególnych opcji strategicznych.

Wsparcie we wdrożeniu strategii

Nasze wsparcie w zakresie planu wdrożenia obejmuje:

 • ocenę głównych implikacji wdrożenia,
 • oszacowanie wyników finansowych realizacji wybranych scenariuszy,
 • katalog głównych działań koniecznych do ich operacyjnej implementacji,
 • szczegółową analizę ryzyk związanych z wdrożeniem oraz przygotowaniem planów ich ograniczenia.

W ramach programu wdrożenia przygotowujemy operacjonalizację inicjatyw strategicznych na konkretne działania, harmonogram realizacji  prac, podział zadań wraz z przypisaniem odpowiedzialności, model oceny skutków wdrożenia, jak również program analizy odstępstw wraz z działaniami korygującymi. Wdrożenie obejmuje pełną kontrolę skutków finansowych na podstawie przygotowanego modelu operacyjno-finansowego wraz z działaniami korygującymi w przypadku konieczności modyfikacji przyjętych założeń. 

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria