• 1000

Skuteczne zarządzanie organizacją wymaga myślenia o krok do przodu, przewidywania nadchodzących zdarzeń – również w zakresie finansów. Modelowanie finansowe pomaga w kluczowych dla przedsiębiorstwa działaniach, takich jak opracowywanie strategii firmy, rozmowy z wierzycielami, zarządzanie płynnością, podejmowanie decyzji inwestycyjnych i pozyskiwanie finansowania.

Czym jest planowanie i przewidywanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem i dlaczego to takie ważne?

Jednym z kluczowych zadań zarządów spółek jest przewidywanie i planowanie jak będą funkcjonowały kierowane przez nie spółki – zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Takie działania są niezbędne w celu prowadzenia bieżącej działalności oraz podejmowania kluczowych decyzji strategicznych i inwestycyjnych. Również podmioty zewnętrzne, np. banki i inwestorzy, oczekują od zarządów spółek przedstawienia wiarygodnych prognoz. Prognozy te powinny uwzględniać zarówno czynniki wewnętrzne zależne od spółki, jak i zewnętrzne, wynikające ze zmian rynkowych i makroekonomicznych.

Wyzwania firm związane z otoczeniem makroekonomicznym i nieznanymi zdarzeniami w przyszłości

Nasi klienci funkcjonują w środowisku dużej zmienności i niestabilności wynikającej z wymagającego otoczenia makroekonomicznego.

Do kluczowych wyzwań naszych klientów należą:

 1. problemy płynnościowe, trudności w zarządzaniu płynnością;
 2. problemy z obsługą wierzytelności handlowych i finansowych (spółki w restrukturyzacji lub na granicy restrukturyzacji);
 3. zmiany otoczenia rynkowego i biznesowego wymagające redefinicji strategii działania;
 4. realizacja znaczących inwestycji i przekształceń kapitałowych mających duży wpływ na funkcjonowanie biznesu;
 5. zapewnienie źródeł finansowania zarówno bieżącej działalności, jak i realizacji inwestycji i rozwoju.

Co zyskasz korzystając z doradztwa KPMG w obszarze modelowania i analiz finansowych?

Wiarygodne prognozy pokazujące jak będzie wyglądała sytuacja finansowa spółki w perspektywie krótko i długoterminowej – m.in. na potrzeby opracowania strategii, rozmów z wierzycielami
Pomoc w zarządzaniu płynnością
Wsparcie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących ich zasadności i opłacalności
Pomoc w pozyskaniu finansowania dłużnego i kapitałowego

Wsparcie KPMG w budowie i weryfikacji modeli oraz w przygotowaniu biznesplanów

Narzędzia i analizy płynności

Narzędzia przygotowane w programie MS Excel służące do monitorowania i zarządzania płynnością, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta:

a.     krótkoterminowe prognozy płynności metodą bezpośrednią na okres do 3 miesięcy;

b.     długoterminowe prognozy płynności metodą pośrednią na okres 12 miesięcy. 


Do kogo skierowana jest usługa:

 • spółki z problemami płynnościowymi (np. branża hotelarska, gastronomiczna, deweloperska, budowlana, spółki mocno zadłużone, spółki z dużym udziałem kosztów energii);
 • spółki działające na rynkach z niską marżą (np. handel detaliczny);
 • spółki działające na rynkach z długimi terminami płatności;
 • grupy kapitałowe ze złożonymi przepływami między jednostkami.

Modele finansowe i prognozy (budowa i przebudowa)

Zarówno uproszczone modele jak i złożone matematycznie narzędzia skierowane do spółek, grup kapitałowych lub projektów generujące prognozy na okres 5-10 lat, realizowane na cele:

a.     decyzji strategicznych;

b.     pozyskania finansowania;

c.     restrukturyzacji;

d.     rachunkowości zarządczej (modele kontrolingowe);

e.     inne dostosowane do potrzeb klienta.

Do kogo skierowana jest usługa:

 • spółki redefiniujące swoją strategię lub wdrażające nową strategię;
 • spółki planujące inwestycje;
 • spółki poszukujące finansowania lub refinansowania;
 • spółki w restrukturyzacji;
 • spółki planujące wdrożenie lepszych narzędzi kontrolingowych.

Biznesplany, analizy opłacalności/studia wykonalności

Opracowania dla zarządów, inwestorów i banków dotyczące zasadności realizacji danego przedsięwzięcia. Dokumenty opracowane w oparciu o stworzony wcześniej model.

Do kogo skierowana jest usługa:

 • spółki planujące inwestycje lub przejęcia;
 • start-upy;
 • spółki celowe (SPV).

Audyty i przeglądy modeli

Analizy realizowane na potrzeby:

a.     pozyskania finansowania;

b.     postępowań przetargowych (np. PPP);

c.     wewnętrznych potrzeb zarządu;

d.     transakcji kapitałowych.

Do kogo skierowana jest usługa:

 • spółki pozyskujące finansowanie;
 • banki komercyjne;
 • spółki startujące w postępowaniach przetargowych (np. PPP);
 • nowe zarządy w spółkach;
 • spółki realizujące duże projekty inwestycyjne.

Testy Prywatnego Inwestora i Wierzyciela, analizy rynkowości

Analizy dotyczące potencjalnego zaangażowania środków Skarbu Państwa. Dokumenty opracowane w oparciu o stworzony wcześniej model i biznes plan.

Do kogo skierowana jest usługa:

 • spółki powiązane ze Skarbem Państwa realizujące przejęcia, dokapitalizowania, udzielające pożyczek;
 • spółki powiązane ze Skarbem Państwa będące beneficjentem dokapitalizowania lub pożyczkobiorcą;
 • instytucje państwowe udzielające finansowania.

O nas

Zespół Modelowania i Analiz Finansowych tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w budowie i weryfikacji modeli oraz analiz finansowych, w tym na potrzeby analiz płynności, pozyskania lub restrukturyzacji finansowania dłużnego, analiz opłacalności oraz innych decyzji strategicznych klientów.

Wspieramy klientów zarówno z segmentu średnich i małych przedsiębiorstw (z przychodami powyżej ok. 100 mln złotych), jak i największe spółki oraz grupy kapitałowe w Polsce.

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria