• 1000

Firmy mają do czynienia z nieruchomościami w wielu aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. Bezpieczeństwo i użytkowanie budynku, inwestycje budowlane, ale i zwykły wynajem lub zakup lokalu – to tylko niektóre z nich. Zazwyczaj z aktywnością przedsiębiorstwa w obszarze nieruchomości wiążą się znaczące nakłady finansowe. Niezwykle istotne jest zatem, by wszelkie tego typu działania stały w zgodzie z aktualnymi regulacjami prawnymi i nie narażały organizacji na straty. Praktyka Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych skupia doświadczonych radców prawnych i adwokatów, którzy skutecznie zapewniają bezpieczeństwo prawne transakcji, identyfikują wady prawne nieruchomości, ale i wspierają firmy w bieżącej działalności.

Czym jest prawo nieruchomości i inwestycji budowlanych i dlaczego to takie ważne?

Obszar prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych to ogół przepisów oraz dobrych praktyk, regulujących stosunki prawne, których przedmiotem są nieruchomości oraz zasady prowadzenia inwestycji budowlanych.

W każdym aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy napotykają zagadnienia dotyczące nieruchomości. Począwszy od konieczności wynajmu lub zakupu lokalu lub budynku do prowadzenia działalności, poprzez obowiązki dotyczące przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i użytkowania budynków, skończywszy na realizacji inwestycji przez przedsiębiorców takich jak deweloperzy, przedsiębiorcy budowlani lub alternatywne fundusze inwestujące w nieruchomości.

Wyzwania prawne firm związane z nieruchomościami

 • Transakcje nieruchomościowe (np. nabywanie własności nieruchomości lub jej wynajem) mają zazwyczaj znaczącą wartość finansową. Z tego względu ewentualne problemy prawne w takiej transakcji powodują istotne konsekwencje finansowe dla każdego przedsiębiorcy.
 • Posiadanie nieruchomości wiąże się koniecznością znajomości oraz przestrzegania wielu skomplikowanych regulacji. Przepisy z zakresu nieruchomości są rozproszone w wielu aktach prawnych, co utrudnia ich zrozumienie i może prowadzić do nieumyślnego łamania prawa.
 • Prowadzenie inwestycji budowlanych wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa budowlanego oraz ochrony środowiska. Bez tej wiedzy realizacja inwestycji nie jest możliwa. Inwestorzy budowlani oraz wykonawcy robót budowlanych mogą ponosić konsekwencje administracyjne oraz karne ewentualnych zaniedbań w tym zakresie.

Doradztwo prawne w zakresie nieruchomości i inwestycji budowlanych – korzyści dla firm

Skorzystanie przez przedsiębiorstwo z usług doradztwa w obszarze prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych to:
Bezpieczeństwo prawne transakcji
Identyfikacja wad prawnych nieruchomości
Wsparcie prawne w toku bieżącej działalności
Oszczędność czasu i gwarancja zgodności działań z prawem dzięki ustanowieniu reprezentacji w postępowaniach przed organami administracji oraz w postępowaniach sądowych

Wsparcie KPMG Law w ramach Praktyki Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych

Przygotowanie transakcji


Prawnicy Praktyki Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych z udziałem doradców podatkowych opracowuje optymalny sposób nabywania lub zbywania jak również wynajmowania nieruchomości lub aktywów związanych z nieruchomościami uwzględniając aspekty prawne i podatkowe oraz konsekwencje księgowe.

Przeprowadzanie transakcji


Praktyka organizuje oraz nadzoruje poszczególne etapy transakcji nieruchomościowych: podpisywanie dokumentacji, sprawdzanie zgodności dokumentacji, raportowanie, składanie wniosków o wpis w rejestrach publicznych, przygotowanie opinii oraz raportów.

Analizy Due Diligence


Przeprowadzamy kompleksowe badanie stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości. Badanie stanu prawnego obejmuje zazwyczaj następujące zagadnienia: tytuł prawny do nieruchomości oraz ograniczenia w jego zbywalności; przeznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; sprawdzenie zgodności inwestycji budowlanej na podstawie analizy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę oraz decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

Komercjalizacja


Opracowujemy kompletną i optymalną dokumentację w zakresie relacji wynajmującego z najemcami; negocjujemy umowy najmu, dzierżawy oraz leasingu nieruchomości. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne przy obsłudze i zarządzaniu budynkami komercyjnymi, w tym rozwiązywaniu i wypowiadaniu umów, zwrotu lokali, odzyskiwaniu należności od najemców, w tym w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym. Opracowujemy komplety dokumentów umów deweloperskich oraz umów sprzedaży lokali.

Inwestycje budowlane


Udzielamy naszym klientom kompleksowej pomocy w toku przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych. Dokonujemy analiz zgodności inwestycji z planami zagospodarowania przestrzennego, negocjujemy zasady prowadzenia inwestycji z władzami lokalnymi, reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych mających na celu uzyskanie decyzji i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia inwestycji. Przygotowujemy i negocjujemy umowy o prace projektowe, umowy o roboty budowlane, umowy o zarządzanie inwestycją.

Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym


Doradzamy w zakresie zagadnień związanych ze środowiskiem, które mogą pojawić się przy prowadzeniu procesu inwestycyjnego, w szczególności związanych z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, wycinką drzew, ochroną gruntów rolnych i leśnych, ochroną powietrza i przyrody, inwestycjami na terenach szczególnie chronionych, ochroną wód i pozwoleniem wodnoprawnym, obszarem ograniczonego użytkowania i inne.

Ubezpieczenia i gwarancje


Doradzamy inwestorom oraz deweloperom w dostosowaniu zakresu ochrony ubezpieczeniowej do ich potrzeb oraz negocjujemy warunki ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w procesie inwestycyjnym, ubezpieczenia „CAR”, ubezpieczenia wad ukrytych (“Inherent Defects Insurance”), ubezpieczenia tytułu prawnego („Title Insurance”). Pomagamy przy dochodzeniu odszkodowań z ubezpieczeń i wypłat z gwarancji.

Mediacje, spory sądowe dotyczące nieruchomości oraz restrukturyzacji


Reprezentujemy klientów w postępowaniach mediacyjnych oraz przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi, we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami. Reprezentujemy klientów w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych podmiotów posiadających tytuł prawny do nieruchomości.

Finansowanie transakcji nieruchomościowych


Działamy na rzecz instytucji finansujących przygotowując dokumenty będące podstawą finansowania oraz ustanawiania zabezpieczeń.

Roboty budowlane


Doradzamy przedsiębiorcom w toku negocjacji oraz wykonania umów o roboty budowlane (w modelu pakietowym oraz generalnego wykonawstwa), jak również umów o generalną realizację inwestycji.

O nas

Jesteśmy doświadczonym zespołem radców prawnych i adwokatów. W ramach Praktyki Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców polskich i zagranicznych: deweloperów, przedsiębiorców budowlanych, biur architektonicznych, banków i instytucji finansowych, inwestorów, zarządców nieruchomości oraz najemców.

Nasze doświadczenie obejmuje m.in.:

 • nabywanie nieruchomości komercyjnych w celu realizacji inwestycji logistycznych, centrów handlowych lub budynków biurowych i mieszkalnych;
 • koordynację nabycia kompleksu ponad 150 nieruchomości rolnych;
 • doradztwo w kwestiach prawnych prowadzenia procesu inwestycyjnego na zakupionych gruntach;
 • doradztwo w toku komercjalizacji parków logistycznych;
 • doradztwo w komercjalizacji centrów handlowych oraz parków handlowych;
 • reprezentowanie sprzedających lub kupujących w transakcjach zbycia centrum handlowego;
 • reprezentowanie pożyczkobiorców w toku uzyskiwania kredytu refinansowego;
 • koordynację nabywania nieruchomości inwestycyjnych w Europie Środkowej;
 • reprezentowanie inwestorów w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę. 

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria