• 1000

Od 1 stycznia 2023 r. do polskiego prawa podatkowego wprowadzono nową instytucję prawną, jaką są Grupy VAT. Skorzystanie z tej instytucji może przynieść podatnikom wiele korzyści związanych m.in. z uproszczeniem rozliczeń transakcji opodatkowanych tym podatkiem.

Czym jest instytucja Grupy VAT i dlaczego to takie ważne?

Do końca 2022 roku podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie zobowiązani byli rozliczać z podatku VAT dokonywane transakcje pomiędzy nimi. Wiązało się to z szeregiem wątpliwości i ryzyk wynikających z możliwości zakwestionowania rynkowego charakteru warunków, na których transakcje te były dokonane.

Wprowadzona od 1 stycznia 2023 roku instytucja Grupy VAT umożliwia neutralne rozliczanie podatku od towarów i usług wśród członków danej grupy. Neutralność ta wynika z możliwości uzyskania przez grupę podatników statusu jednego podatnika VAT.

Grupa VAT to nie tylko korzyści finansowe i poprawa płynności finansowej, ale także uproszczenie rozliczeń oraz redukcja wielu obowiązków administracyjnych.

Wyzwania związane z wdrożeniem instytucji Grupy VAT w organizacji

Skorzystanie z możliwości, jakie daje Grupa VAT wymaga umiejętnego wdrożenia tego rozwiązania. Przede wszystkim utworzenie Grupy VAT wymaga przeprowadzenia swoistego testu wejścia do tej grupy. Test ten obejmuje badanie powiązań: finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych, albowiem od ich spełnienia przepisy ustawy o VAT uzależniają możliwość utworzenia Grupy VAT.

Następnie sporządzona powinna zostać umowa odpowiadająca wymogom nie tylko prawa podatkowego, lecz również cywilnego. Kolejnym krokiem do wdrożenia Grupy VAT jest jej rejestracja. Uwagę należy też zwrócić na rozliczenia transakcji wewnątrz i na zewnątrz Grupy VAT oraz proces zakończenia jej działalności.

Korzyści z wdrożenia Grupy VAT

1 Neutralność obrotów pomiędzy członkami grupy

2 Ograniczenie obowiązków raportowych dzięki mniejszej liczbie plików JPK

3 Zwolnienie z obowiązku wystawiania faktur dokumentujących transakcje wewnątrz Grupy

4 Zniesienie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla obrotów wewnątrz Grupy

5 Poprawa cash flow poprzez wewnętrzną kompensatę nadwyżek VAT należnego nadwyżkami VAT naliczonego występujących u poszczególnych członków Grupy

6 Wpływ na podmioty, którym nie przysługuje pełne odliczenie VAT Grupy

Doradztwo KPMG w zakresie tworzenia i funkcjonowania Grupy VAT

Wspieramy naszych klientów we właściwym przygotowaniu się do wymogów Grupy VAT oraz zapewniamy wsparcie merytoryczne na wszystkich etapach tworzenia i funkcjonowania Grupy VAT, w tym w szczególności w zakresie:

Analiz przedwstępnych

Analiza korzyści oraz wyzwań wynikających z utworzenia Grupy VAT.


Warunków brzegowych

Weryfikacja warunków brzegowych umożliwiających utworzenie Grupy VAT, jak również okresowa weryfikacja tych warunków w okresie trwania Grupy VAT.


Projektu umowy

Przygotowanie projektu umowy Grupy VAT oraz niezbędnych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.


Dokumentacji dla KAS i rejestracji Grupy VAT

Przygotowanie dokumentu dla urzędu skarbowego opisującego spełnienie warunku powiązań pomiędzy uczestnikami Grupy VAT.


Rozliczania transakcji

Wypracowanie zasad rozliczania i fakturowania transakcji wewnątrz i na zewnątrz Grupy VAT oraz dostosowania procesów w tym zakresie.


Strategii rozliczeń

Opracowanie podejścia do rozliczenia przez Grupę VAT zdarzeń mających miejsce przed jej utworzeniem i rozliczenia przez dotychczasowych członków Grupy VAT, w związku z utratą przez Grupę statusu podatnika VAT, zdarzeń mających miejsce w toku jej funkcjonowania.


Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe