Bardzo często zarówno polscy rezydenci podatkowi, jak i podmioty spoza Polski muszą zmierzyć się z trudną interpretacją przepisów UPO, np. dotyczących statusu rzeczywistego właściciela (ang. „beneficial owner”), analizą przesłanek powstania tzw. stałego zakładu (ang. „permanent establishment”) w Polsce czy też opodatkowania transakcji zbycia udziałów w podmiotach zależnych zawartych z rezydentami innych niż Polska krajów.

Bieżące prowadzenie prawidłowych rozliczeń podatkowych wymaga niejednokrotnie od podatników wnikliwej znajomości i umiejętności interpretacji przepisów prawa unijnego oraz zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO).

Co ważne, 1 lipca 2018 roku weszła w życie konwencja podatkowa MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties), która modyfikuje treść części UPO zawartych przez Polskę. Sukcesywnie, wraz z ratyfikacją konwencji MLI przez kolejne kraje, modyfikacji będą ulegać poszczególne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Aktualnie Polska zgłosiła do modyfikacji 78 umów, a spośród tej grupy Polskę zgłosiło już ok. 50 partnerów, więc klauzula stanie się częścią tylu właśnie umów. Oznacza to, że interpretacja postanowień UPO musi uwzględniać także zmiany wprowadzone przez MLI.

Kluczową zmianą w ramach MLI jest wprowadzenie klauzuli PPT (ang. „principal purpose test”). Umożliwia ona organowi podatkowemu zakwestionowanie korzyści podatkowej płynącej z danego UPO, jeżeli osiągnięcie takiej korzyści było jedynym lub jednym z głównych celów działań podatnika. Użycie w klauzuli nieostrych sformułowań jak „główne cele działań podatnika", daje organom szerokie pole do interpretacji i w konsekwencji może skutkować sporami pomiędzy podatnikami, a organami skarbowymi.

Odpowiadając na tego rodzaju sytuacje, zespół ds. podatków międzynarodowych oferuje swoim klientom następujące usługi:

  • przegląd i ocena istniejących, jak i planowanych struktur i transakcji podatnika pod kątem obowiązujących postanowień UPO oraz ryzyka zastosowania przez organ klauzuli PPT, a także pod kątem pozostałych zmian wprowadzanych do poszczególnych UPO na gruncie konwencji MLI,
  • doradztwo w zakresie możliwych zmian w strukturze w celu dostosowania ich do pozostałych zmian wprowadzonych przez konwencję MLI w przepisach podatkowych,
  • analiza postanowień UPO w zakresie powstania w Polsce stałego zakładu, w tym składanie wniosków o interpretację indywidualną potwierdzających fakt istnienia zakładu w Polsce, oraz przegląd obowiązków podatkowych w Polsce wynikających z tego faktu,
  • rozliczenia podatkowe dla celów podatku dochodowego od osób prawnych nierezydentów posiadających stały zakład w Polsce lub innych dochodów opodatkowanych w Polsce na gruncie postanowień UPO,
  • analiza możliwości zastosowania wobec danego podatnika zwolnienia z opodatkowania lub preferencyjnej stawki podatku u źródła wynikającej z UPO,
  • składania wniosków o nadpłatę i reprezentowanie podatników w postępowaniach toczących się przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w związku z interpretacją postanowień UPO.

Skontaktuj się z nami