• 1000

1 stycznia 2021 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek ten dotyczy największych podatników CIT tj. tych, których przychody przekraczają rocznie 50 mln EUR oraz podatkowych grup kapitałowych – bez względu na osiągane przychody.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, pierwszą informację z realizacji strategii podatkowej podmioty zobowiązane mają obowiązek sporządzić już za 2020 r., natomiast jej publikacja powinna nastąpić do 31 grudnia 2021 r. (termin ten może ulec zmianie w związku z czym kwestia ta powinna być monitorowana).

Zakres przedmiotowej informacji obejmuje szeroki katalog danych dotyczących stosowanego przez podatnika podejścia w zakresie prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych, tj.:

  • informacje o stosowanych przez podatnika procedurach i procesach w zakresie prawidłowej realizacji zobowiązań podatkowych, a także o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
  • informacje w zakresie realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym informacje o liczbie zaraportowanych schematów podatkowych),
  • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
  • informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych,
  • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej,
  • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Biorąc pod uwagę, że informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna zawierać również informacje o procedurach i procesach dotyczących wypełniania zobowiązań podatkowych, w ramach przygotowań do realizacji tego obowiązku podatnicy powinni wprowadzić w swoich organizacjach sformalizowane procedury podatkowe, co umożliwi pełną realizację nowego obowiązku sprawozdawczego.

W ramach naszego wsparcia oferujemy:

  • analizę obszarów ryzyka podatkowego i przedstawienie spostrzeżeń i rekomendacji KPMG, także w zakresie konieczności wdrożenia procedur mających na celu jego minimalizację,
  • sporządzenie odpowiednich procedur podatkowych i zapewnienie pomocy w ich wdrożeniu w celu zapewnienia pełnej zgodności z wymogami przepisów prawa podatkowego,
  • sporządzenie projektu strategii podatkowej,
  • przygotowanie projektu informacji z realizacji strategii podatkowej zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o CIT.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe