Nierezydenci, którzy uzyskują przychody od polskich podmiotów, w szczególności z tytułu dywidend, odsetek lub należności licencyjnych, mogą otrzymywać należne kwoty z potrąceniem przez wypłacającego (płatnika) tzw. podatku u źródła (WHT). Wielokrotnie zdarza się, że płatnik pobiera podatek, choć w świetle przepisów prawa unijnego lub UPO zawartych przez Polskę nie jest do tego zobowiązany lub pobiera podatek z zastosowaniem niewłaściwej stawki. Analiza płatności dokonywanych na rzecz nierezydentów ma obecnie szczególne znaczenie, mając na uwadze wejście w życie od 1 stycznia 2019 r. rewolucyjnych zmian w mechanizmie poboru podatku u źródła i sposobie weryfikacji uprawnienia do preferencyjnych stawek i zwolnień.

Odpowiadając na tego rodzaju sytuacje, zespół ds. podatków międzynarodowych oferuje swoim klientom następujące usługi:

 • analiza możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania w stosunku do zagranicznych funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych, w szczególności w świetle orzecznictwa TSUE (tzw. wnioski „Aberdeen / Fokus Bank”),
 • rozpoznawanie kosztów uzyskania przychodów przy wypłatach odsetek/należności licencyjnych do zagranicznych odbiorców (na bazie netto – tzw. wnioski „Net Taxation”),
 • analiza płatności dokonywanych na rzecz nierezydentów pod kątem podlegania podatkowi u źródła w Polsce oraz obowiązków płatnika związanych z płatnością,
 • opinie dotyczące posiadania statusu rzeczywistego właściciela, w tym prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej przez odbiorców płatności;
 • analiza możliwości zastosowania wobec danego podatnika zwolnienia z opodatkowania lub preferencyjnej stawki podatku wynikających z przepisów krajowych lub UPO,
 • przygotowywanie dokumentów wymaganych do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania lub preferencyjnej stawki podatku wynikających z przepisów krajowych lub UPO, w tym wniosków o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła oraz oświadczeń i deklaracji stosowanych dla celów podatku u źródła,
 • opracowywanie procedur mających na celu zapewnienie należytej staranności przez płatnika przy zastosowaniu zwolnień z podatku u źródła lub preferencyjnych stawek; 
 • identyfikowanie nadpłat w podatku u źródła wynikających z braku zgodności polskich przepisów z przepisami unijnymi, niewłaściwego zastosowania UPO lub braku posiadania dokumentów wymaganych przez płatnika, by zastosować zwolnienie lub preferencyjne stawki,
 • identyfikowanie możliwości otrzymania zwrotu nadpłaty wraz z oprocentowaniem;
 • składanie wniosków o nadpłatę i reprezentowanie podatników w postępowaniach toczących się przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnym,
 • występowanie z wnioskami o interpretacje podatkowe dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania lub preferencyjnej stawki podatku wynikających z przepisów krajowych lub UPO.

Skontaktuj się z nami