• 1000

Zmiana klimatu jest jednym z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych dla ludzkości – w tym dla biznesu. Jej skutki będą zagrażać infrastrukturze i łańcuchom dostaw. Te wyzwania to jednak nie tylko ryzyka, ale również szanse w zakresie adaptacji do zmian klimatu, będącej nowym imperatywem zarządzania strategicznego.

KPMG zapewnia kompleksową ofertę, która pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć ryzyka klimatyczne w ich operacjach i w łańcuchu dostaw, zabezpieczyć się przed zagrożeniami, a także wykorzystać szanse zgodnie z obowiązkowymi i dobrowolnymi ramami raportowania TCFD i standardami ESRS.

Czym są ryzyka i szanse związane z klimatem i dlaczego są one ważne?

Zmiany klimatu będą miały znaczący wpływ na prowadzenie biznesu przez przedsiębiorstwa. Jak wskazano w najnowszym raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), już dziś – z powodu spalania paliw kopalnych – funkcjonujemy w świecie cieplejszym o 1,1°C względem lat 1850-1900 – okresu rewolucji przemysłowej.

Ryzyka

Szacunki wskazują, że wzrost globalnego ocieplenia o 3°C w porównaniu to okresu preindustrialnego spowoduje utratę nawet do 18% światowego PKB do roku 2050.

Ryzyka można podzielić na fizyczne i przejściowe.

Fizyczne:

 • dodatkowe koszty chłodzenia/klimatyzacji w wyniku fal upałów,
 • koszty usuwania uszkodzeń budynków/infrastruktury w wypadku ulew i powodzi rzecznych,
 • ryzyka dla upraw przekładające się na ceny żywności.

Przejściowe:

 • zwiększone regulacje i rozszerzone rynki uprawnień do emisji dwutlenku węgla,
 • zakłócenia technologiczne,
 • zmieniające się preferencje konsumentów,
 • ryzyko związane z motywacją pracowników i reputacją przedsiębiorstwa.

Szanse

Poziom zrównoważonych inwestycji wyniesie łącznie około 50 bilionów dolarów amerykańskich w 2025 roku w stosunku do obecnego poziomu 35 bilionów USD.

Szanse związane z klimatem mogą obejmować:

 • dostęp do nowych rynków,
 • rozwój alternatywnych źródeł energii,
 • zwiększoną wydajność wykorzystywania zasobów,
 • rozwój nowych produktów i usług,
 • zwiększoną odporność infrastruktury i łańcuchów dostaw.

Wyzwania firm związane ze zmianą klimatu

Rosnące zainteresowanie instytucji międzynarodowych, regulatorów, inwestorów i konsumentów zmianami klimatycznymi będzie kształtować środowisko, w którym operują przedsiębiorstwa na całym świecie. Już dzisiaj raportowanie ryzyk i szans związanych z klimatem zgodnie z wytycznymi TCFD stało się obowiązkowe w Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii.

Rozwój raportowania niefinansowego w Unii Europejskiej – wraz z wprowadzeniem Europejskiego Zielonego Ładu i wejściem w życie od 2024 roku dyrektywy CSRD (ang. Corporate Strategy Reporting Directive) oraz standardów ESRS – będzie wymagać ujawniania informacji na temat ryzyk i szans związanych z klimatem przez duże przedsiębiorstwa.

Standardy ESRS (ang. European Sustainability Reporting Standards)

ESRS to zestaw 13 dokumentów opracowanych na zlecenie Komisji Europejskiej, które będą określały sposób raportowania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa objęte dyrektywą CSRD. Wymagania dotyczące ujawnień ryzyk i szans związanych z klimatem zostały przedstawione w standardzie E1 Climate Change oraz jego załączniku.

Najbardziej popularne ramy do ujawniania ryzyk i szans związanych z klimatem stanowią wytyczne Grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (TCFD), która określiła cztery obszary ich analizy i oceny:

Generowanie mnożników

Wsparcie KPMG w zakresie analizy ryzyk i szans związanych z klimatem

KPMG oferuje zintegrowany proces, który pomoże Państwu lepiej zrozumieć ryzyka i szanse związane ze zmianą klimatu w Państwa przedsiębiorstwie. Umożliwi on opracowanie adekwatnych do skali wyzwań rozwiązań mitygacyjnych i adaptacyjnych w zgodzie z wytycznymi TCFD, dyrektywą CSRD i standardami ESRS.

Generowanie mnożników

1 Ocena gotowości do raportowania ujawnień w zakresie ryzyk i szans związanych z klimatem – w jakim stopniu procesy i kontrole w przedsiębiorstwie umożliwiają raportowanie zgodnie z Dyrektywą CSRD, standardami ESRS i wytycznymi TCFD.

2 Analiza ryzyk i szans – zrozumienie ryzyk oraz szans związanych z przedsiębiorstwem w zależności od scenariuszy zmian klimatu, komponentów łańcucha wartości oraz lokalizacji.

3 Przegląd planowania działań strategicznych – dokonanie przeglądu bieżącej strategii biznesowej, planów dekarbonizacji, ładu korporacyjnego oraz opracowanie strategicznych działań i rekomendacji.

4 Przekształcenie przedsiębiorstwa– wdrożenie działań o charakterze strategicznym, przyczyniających się do stworzenia modelu biznesowego odpornego na zmianę klimatu.

5 Mierzenie postępów i raportowanie – przygotowanie (na podstawie obecnych i zaplanowanych działań) narracji i ujawnień zgodnych z dyrektywą CSRD, standardami ESRS i wytycznymi TCFD.


Jakie narzędzia wykorzystujemy?

W naszej analizie bierzemy pod lupę scenariusze klimatyczne – opisy hipotetycznych, prawdopodobnych przyszłości, pomagające przedsiębiorstwom w odpowiedzi na pytanie o to, jakie byłyby potencjalne implikacje dla ich strategii, gdyby nadeszła opisana w scenariuszu przyszłość. Dzięki nim możliwe staje się zlokalizowanie kluczowych punktów interwencji, budujących odporność firmy na stojące przed nią wyzwania klimatyczne. 

Jakie są korzyści ze zrozumienia ryzyk klimatycznych i budowania odporności przedsiębiorstwa?

W naszej analizie bierzemy pod lupę scenariusze klimatyczne – opisy hipotetycznych, prawdopodobnych przyszłości, pomagające przedsiębiorstwom w odpowiedzi na pytanie o to, jakie byłyby potencjalne implikacje dla ich strategii, gdyby nadeszła opisana w scenariuszu przyszłość. Dzięki nim możliwe staje się zlokalizowanie kluczowych punktów interwencji, budujących odporność firmy na stojące przed nią wyzwania klimatyczne. 

1 Spełnienie wymogów regulacyjnych

Wdrażając rekomendacje TCFD przedsiębiorstwo wykazuje, że skutecznie zarządza ryzykami i szansami związanymi z klimatem, dostosowując się do wymagań dyrektywy CSRD i standardów ESRS.

2 Przyszłościowa strategia

Uwzględnienie pojawiających się szans związanych z działaniem na rzecz ochrony klimatu w strategii przedsiębiorstwa, jak również integracja analizy ryzyk klimatycznych w ramy szerszego zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Risk Management - ERM) zapewni odporność na przyszłe wstrząsy i zmiany rynkowe.

3 Odpowiedź na oczekiwania interesariuszy

Przedstawienie swoich działań klientom i inwestorom pozwoli na osiągnięcie konkurencyjności, stanowiąc klucz do wykorzystania możliwości zielonej transformacji.

4 Uzyskanie dostępu do zielonego finansowania

Przedsiębiorstwa, które skutecznie dostosowują się do nowych wymagań rynkowych, regulacyjnych i politycznych, skorzystają z dostępu do rozwijającego się rynku zielonych finansów, ciesząc się niższymi kosztami kapitału.


O nas

W KPMG stawiamy na innowacyjne rozwiązania, dopasowane do specyfiki oraz potrzeb Klienta. Dysponując doświadczeniem globalnej sieci eksperckiej KPMG skutecznie dostosowujemy innowacyjne pomysły i wdrożenia do polskich warunków.

Zobacz także

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria