W związku z dynamicznie rozwijającym się otoczeniem biznesowym, branża ubezpieczeniowa musi mierzyć się z licznymi wyzwaniami podatkowymi, także w kontekście częstych zmian regulacji prawnopodatkowych o wysokim stopniu skomplikowania. Obecnie sektor ubezpieczeniowy musi sprostać stawianym przed nim wymaganiom, prawidłowo rozpoznawać pojawiające się szanse i zagrożenia oraz dążyć do wdrażania nowych rozwiązań.

KPMG wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów stworzyło zespół ekspertów podatkowych, który wraz z innymi specjalistami z międzynarodowej sieci KPMG oferuje pomoc w kwestiach prawnopodatkowych, sprawozdawczych, jak również w zarządzaniu ryzykiem podatkowym – nie tylko w skali krajowej, ale i globalnie. Wiedza i wieloletnie doświadczenie zespołu podatkowego wyspecjalizowanego w obsłudze klientów z sektora ubezpieczeniowego są gwarancją najwyższej jakości usług. Oprócz standardowych usług doradztwa podatkowego, nasz zespół oferuje swoją pomoc między innymi w następujących obszarach:

Koszty akwizycji

Podatkowe ujęcie kosztów akwizycji nieustannie budzi kontrowersje. W świetle obecnie obowiązujących regulacji podatkowych oraz niejednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych wciąż niejasna pozostaje kwalifikacja podatkowa wydatków związanych z działalnością o charakterze akwizycyjnym oraz skalą ich powiązania z działalnością ubezpieczeniową. Ta ostatnia z kolei warunkuje możliwość ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

Specyfika działalności ubezpieczeniowej wiąże się nierozerwalnie z dużym zróżnicowaniem kosztów, których często nie można zakwalifikować jednoznacznie do konkretnej kategorii wydatków. KPMG służy pomocą w prawidłowej kwalifikacji ponoszonych wydatków, wskazując jednocześnie moment ich rozliczenia. Priorytetowo traktowane są wydatki związane bezpośrednio i pośrednio z tematem akwizycji.

 

Działalność reasekuracyjna

Przedmiot niejasności w podatkowym ujęciu reasekuracji stanowi właściwe rozliczenie przychodów i kosztów z tytułu uczestnictwa w danym ryzyku, składce reasekuracyjnej jak i szkodach na podstawie zawartej umowy, występujący zarówno po stronie reasekuratora jak i zakładu ubezpieczeń. Również wielość rodzajów umów reasekuracji jak i możliwość zawarcia dalszych retrocesji nie wpływają na stabilizację podatkowego statusu stron tychże umów, którymi są zakłady ubezpieczeń.

Nie jest zaskoczeniem, iż podatkowe ujęcie wszelkich przychodów i kosztów wynikających z zawartymi umowami reasekuracji budzi wciąż praktyczne wątpliwości – przede wszystkim ze względu na fakt istotnej wartości kwotowej tychże umów. Tax Insurance oferuje profesjonalną pomoc przy kwalifikacji podatkowej przepływów związanych z tematem reasekuracji, pomagając jednocześnie w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z tego tytułu.

Insurance Premium Tax (IPT)

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, zakład ubezpieczeniowy prowadzący działalność w innym niż Polska kraju może podlegać obowiązkowi odprowadzania tzw. podatku od składek ubezpieczeniowych lub/oraz opłat parafiskalnych. Obowiązek odprowadzenia podatku od składek ubezpieczeniowych jest zależny od kraju umiejscowienia ryzyka ubezpieczeniowego.

Przedmiotem niejasności jest zarówno wysokość tego podatku (zależna od zagranicznych regulacji podatkowych), jak również wszelkie inne opłaty i formalności, którymi może być obarczony zakład ubezpieczeń prowadzący działalność poza granicami Polski. Stawki podatku IPT oraz opłaty skarbowe, jak i inne formalności związane z odprowadzeniem podatku przewidziane są w przepisach wewnętrznych danego kraju. Wymaga to analizy case-by-case każdego przypadku indywidualnie. Dzięki działalności w skali globalnej, zespół podatkowy dla sektora ubezpieczeniowego pomaga podmiotom z branży zarówno w kwestii ustalenia wysokości kwoty IPT, jak również służy doświadczeniem w celu spełnienia wymogów biurokratycznych (skompletowanie wymaganej dokumentacji) w razie zaistnienia konieczności odprowadzenia przedmiotowego podatku.

Działalność lokacyjna

Zakłady ubezpieczeń prowadzą działalność lokacyjną w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na wypłaty zobowiązań wobec podmiotów udostępniających kapitały, dążąc jednocześnie do osiągnięcia korzyści finansowych z podejmowanych działań lokacyjnych. Przedmiotowe działania wymagają zachowania szczególnej ostrożności w podejmowaniu decyzji na temat określonych grup inwestycji, gdyż wiążą się one z istotnym ryzykiem - także podatkowym.

Polityka lokacyjna zakładów ubezpieczeń nie pozostaje bez wpływu na gospodarkę finansową tychże spółek. Pomoc naszego zespołu w omawianym obszarze obejmuje w głównej mierze doradztwo w zakresie podatkowego ujęcia operacji związanych z działalnością lokacyjną oraz identyfikację ryzyk podatkowych związanych z danymi transakcjami inwestycyjnymi.

Jednolity plik kontrolny

W świetle obecnych regulacji prawnych, na podatników nałożony został obowiązek przygotowywania elektronicznego pliku, o ujednoliconej strukturze zawierającego dane wynikające m.in. z ksiąg rachunkowych i ewidencji VAT. Jednolity Plik Kontrolny ma służyć przyspieszeniu i uproszczeniu kontroli podatkowych i zostać przekazany w formie ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

Prace związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym stanowią jeden z pierwszych kroków prowadzących do kompleksowej informatyzacji rozliczeń między podatnikami a Ministerstwem Finansów i podążają za uregulowaniami już w obowiązującymi w Europie. Mając na względzie, iż Jednolity Plik Kontrolny stanowi na gruncie polskich realiów rozwiązanie nowatorskie, oczywistym jest, że wokół tego tematu wciąż istnieje wiele niewiadomych, związanych zarówno z ujęciem podatkowym jak i informatycznym co do danych wymaganych w pliku. Nasz Zespół pomaga klientom rozwiać wątpliwości związane z prawidłowym utworzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego w ujęciu podatkowym oraz służy wsparciem we wskazaniu zakresu wymaganych danych oraz sposobu ich prawidłowego ujęcia w pliku.

Ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej

Jak wynika z naszej praktyki, osoby prowadzące sprawy spółek są coraz częściej pociągane do odpowiedzialności karnej skarbowej. W praktyce działalności gospodarczej istnieją ryzyka, przykładowo takie jak niewłaściwy obieg dokumentów, których efektem może być zaniżenie zobowiązań podatkowych i w konsekwencji wszczęcie postępowań karnych. W wielu wypadkach postępowania takie kończą się niepomyślnie dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe.

Wielu z ryzyk występujących w spółce nie da się całkowicie wyeliminować. Można jednak opracować narzędzia pozwalające na minimalizację ryzyka pociągnięcia osób kierujących spółką do przedmiotowej odpowiedzialności karno-skarbowej. Ponadto, wdrożenie takich rozwiązań pozwala na udowodnienie właściwego funkcjonowania jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za kwestie podatkowe. Nasz zespół oferuje opracowanie takiego rozwiązania oraz pomoc w jego wdrożeniu. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam na precyzyjne określenie obszarów ryzyk związanych z charakterem działalności klienta, jak również zaproponowanie rozwiązania, które będzie dostosowane do kultury organizacyjnej spółki oraz do obowiązujących regulacji.

Optymalizacja obciążeń podatkowych

W świetle obecnie obowiązującego prawa, pojawiających się zarówno nowych regulacji podatkowych jak i również nowych podatków, podmioty branży ubezpieczeniowej są wyjątkowo narażone na ryzyka wynikające z zawiłości systemu podatkowego ze względu na rozległość i specyfikę działalności ubezpieczeniowej. Sektor ubezpieczeniowy posiada również indywidualne prawa i obowiązki wynikające z uregulowań prawno-podatkowych, które rzadko stanowią przedmiot rozważań organów podatkowych. Tym samym podmioty branży ubezpieczeniowej często nie mają szansy wyjaśnienia swoich wątpliwości związanych z interpretacją szczególnych przepisów podatkowych.

W związku z licznymi niejasnościami związanymi z obciążeniami podatkowymi w działalności ubezpieczeniowej, naszym klientom proponujemy rozwiązania zmierzające to optymalizacji działań podatkowych, jak również opracowujemy i wdrażamy efektywne podatkowo struktury przedmiotowych obciążeń. Wszechstronna znajomość rynku ubezpieczeniowego pozwala nam także zmierzyć się z analizą specyficznych obciążeń podatkowych naszych klientów. Dzięki bogatej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu proponujemy rozwiązania dopasowane zarówno do skali działalności jak i do bieżących i przyszłych potrzeb klientów. Szukamy innowacyjnych rozwiązań w celu najlepszego sprostania wymaganiom zarówno klienta jak i otoczenia politycznego, ekonomicznego i gospodarczego.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria podatkowe