• 1000

Od 1 stycznia 2022 r. planowane jest wejście w życie przepisów w zakresie tzw. Polskiego Ładu, wprowadzających szereg istotnych zmian w przedmiocie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Mimo, iż zmiany te nie wpływają w sposób bezpośredni na warunki prowadzenia działalności oraz możliwości współpracy z przedsiębiorcami indywidualnymi w relacji B2B, to moment ich wprowadzenia jest dobrą okazją do zbadania poprawności stosowanych rozwiązań.

Kwestia poprawności uregulowania współpracy z indywidualnymi przedsiębiorcami, może stanowić przedmiot kontroli organów podatkowych. W trakcie kontroli badana może być nie tylko poprawność rozliczeń podatkowych wykonywanych przez samych przedsiębiorców, ale także charakter stosunku prawnego wynikający w umowy zawartej między zlecającą usługi spółką a samodzielnymi przedsiębiorcami.

Organy mają możliwość zbadania umów i dokumentów regulujących wspomnianą współpracę, w celu dokonania oceny czy stosunek prawny łączący strony ma charakter relacji B2B czy raczej zawiera elementy typowe dla innego stosunku prawnego np. stosunku pracy.

Kontrola dokumentów w zakresie np. wynagradzania, fakturowania czy też praw i obowiązków współpracujących przedsiębiorców, z której wynikać będą takie rozbieżności, może prowadzić do negatywnych konsekwencji zarówno dla spółki jak i przedsiębiorców.

W tym kontekście niezwykle istotne jest zadbanie prawidłowości rozliczeń podatkowych B2B, w szczególności w zakresie charakteru współpracy i wzajemnych stosunków między przedsiębiorcą a spółką, które mają przełożenie na aspekty podatkowe.

Jak możemy pomóc?

Proponujemy przeprowadzenie audytu B2B, w ramach którego zbadamy zasady funkcjonowania tego modelu współpracy w spółce, w tym w szczególności:

  • dokonamy analizy wzorów umów B2B,
  • zweryfikujemy podstawowe aspekty współpracy w ramach B2B, takich jak miejsce i czas wykonywania czynności przez samozatrudnionych,
  • ocenimy poprawność bieżących rozliczeń między podmiotami oraz zidentyfikujmy istniejące ryzyka oraz
  • przedstawimy rozwiązania mające na celu minimalizację poszczególnych z nich przed potencjalną kontrolą organów.

Wynikiem prowadzonych prac będzie raport przedstawiający implikacje oraz ryzyka związane ze stosowaniem przedmiotowej struktury w tym ryzyka przekwalifikowania działalności gospodarczej na inne tytuły prawne, wraz ze wskazaniem dokładnych konsekwencji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, jak również ubezpieczeń społecznych.

Raport zawierać będzie także wskazanie rozwiązań, które mogą ograniczyć opisane powyżej ryzyka oraz tzw. best practices wskazujące na modelowe rozwiązania danych zagadnień dotyczących współpracy B2B.

Webinaria i publikacje podatkowe