Korzystanie przez przedsiębiorców z pomocy państwa (zwanej również pomocą publiczną) obwarowane jest szczególnymi wymogami, których przekroczenie rodzi ryzyko uznania jej za niedozwoloną. Wspieramy przedsiębiorców w postępowaniach dotyczących uzyskiwania pomocy publicznej, jak i w sytuacjach, w których celem jest uniknięcie zakwalifikowania udzielonej pomocy jako niedozwolonej pomocy państwa.

Czym jest pomoc publiczna i dlaczego tak istotna jest zgodność z regulacjami w tym zakresie?

Pomoc publiczna to przyznanie przedsiębiorcy przez państwo lub ze środków państwowych wsparcia – w dowolnej formie. Ma ono charakter selektywny (uprzywilejowuje danego przedsiębiorcę), jest korzystniejsze niż oferowane na warunkach rynkowych oraz może zakłócać konkurencję między przedsiębiorcami.

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej taka pomoc jest co do zasady zakazana, a jedynie wyjątkowo może zostać uznana za dopuszczalną

Wyzwania firm związane z pomocą publiczną

  • Ryzyko uznania przyznanej pomocy za niedozwoloną pomoc państwa.
  • Brak możliwości uzyskania środków pomocowych.
  • Konieczność przestrzegania zasad i zobowiązań określonych w umowach o dofinansowanie.
  • Przewaga uzyskana przez konkurencyjne przedsiębiorstwa wskutek uzyskania pomocy publicznej.

Doradztwo prawne w obszarze pomocy publicznej – korzyści dla firm

Możliwość uzyskania potrzebnego dofinansowania będącego dopuszczalną pomocą państwa
Zakwalifikowanie środka pomocowego do kategorii pomocy de minimis lub pomocy objętej wyłączeniami grupowymi
Przygotowanie projektu w sposób zmniejszający ryzyko uznania przyznanego wsparcia za niedozwoloną pomoc
Wsparcie profesjonalistów w postępowaniach dotyczących przyznania finansowania i w dalszych fazach projeku

Wsparcie KPMG Law w ramach działań z zakresu pomocy publicznej

Oferujemy usługi doradcze w obszarsze pomocy publicznej na rzecz beneficjentów tej pomocy, jak również na rzecz organów udzielających pomocy oraz konkurentów beneficjenta pomocy.

W zależności od potrzeb występujemy w charakterze pełnomocnika strony lub jej doradcy przed Komisją Europejską, Sądem UE, Trybunałem Sprawiedliwości UE lub sądami krajowymi. Nasze doradztwo na rzecz inwestorów obejmuje zarówno pomoc przy tworzeniu struktury finansowania transakcji mającej na celu uniknięcie ryzyka objęcia określonych inwestycji przez regulacje dotyczące pomocy publicznej, jak również reprezentację w transakcjach dotyczących pomocy publicznej.

Reprezentujemy również beneficjentów pomocy w związku z postępowaniami dotyczącymi udzielonej pomocy publicznej, w tym ze środków unijnych, co do obowiązku zapewnienia trwałości projektu, wymogów w zakresie nowości i innowacyjności, zobowiązań inwestycyjnych i innych obowiązków nałożonych w umowach o dofinansowanie.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria