• 1000

Wyróżnia nas jeden z największych i najbardziej wyspecjalizowanych działów audytu instytucji finansowych, posiadający szerokie doświadczenie zarówno w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych wg PSR i MSSF, jak również w świadczeniu innych usług poświadczających dla instytucji finansowych działających w Polsce.

Dział audytu instytucji finansowych KPMG w Polsce istnieje od 1998 r. i specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych banków i zakładów ubezpieczeń oraz pozostałych podmiotów rynku finansowego: funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, spółek leasingowych, spółek asset management oraz innych instytucji finansowych.

Posiadamy również bogate doświadczenie w przeprowadzaniu badania grupowych pakietów sprawozdawczych sporządzonych zgodnie z MSSF, weryfikacji systemów kontroli wewnętrznej oraz sprawozdawczości finansowej zgodnie z wymogami standardów PCAOB w bankach.

Od 2016 r. przeprowadzamy również badania sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń (SFCR), a także wcześniejsze projekty typu „dry run”, które przeprowadzaliśmy dla naszych klientów przed wdrożeniem Dyrektywy Wypłacalność II.

Nasze badania są projektowane i przeprowadzone zgodnie z krajowymi standardami badania, z wykorzystaniem metodyki i narzędzi wypracowanych w ramach globalnej sieci KPMG, w tym systemów i narzędzi informatycznych (m.in. eAudit, Idea, Clara, MUS), które podnoszą efektywność badania oraz poprzez analizę dużych wolumenów danych w oparciu o wbudowane reguły pogłębiają zakres naszej analizy.

Prace rozpoczynamy od analizy zewnętrznego otoczenia naszych klientów, nowych wymogów regulacyjnych i wpływu zmienionych standardów rachunkowych oraz standardów badania. Będąc członkiem sieci KPMG mamy ciągły i natychmiastowy dostęp do wszystkich istotnych informacji, które pojawiają się w zakresie wyżej wymienionych obszarów, przez co jesteśmy w stanie odnieść się do najlepszych praktyk w zakresie danych ujawnień czy nowych interpretacji. 

Zidentyfikowane w trakcie badań kwestie są komunikowane do kierownictwa Spółek i Rad Nadzorczych/Komitetów Audytu na bieżąco, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji z naszych wizyt wstępnych realizowanych przed końcem roku obrotowego. Istotne kwestie identyfikujemy i komunikujemy kierownictwu oraz Komitetom Audytu / Radom Nadzorczym podczas badania wstępnego tak, aby dać możliwość usunięcia słabości i aby badanie końcowe przebiegało jak najsprawniej – zgodnie z zasadą „bez niespodzianek”. KPMG posiada również wypracowany model kontaktu z Komitetami Audytu i jest jednocześnie założycielem Instytutu Komitetów Audytu KPMG.

Nasze usługi atestacyjne poza badaniem sprawozdań finansowych obejmują również m.in. usługi:

  • których przedmiotem jest ocena wypełniania przez banki wymogów w zakresie przechowywania aktywów klientów określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych;
  • dotyczące oceny zgodności ujawnień banków w zakresie adekwatności kapitałowej z wymogami określonymi w „Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012” (Filar III);
  • których przedmiotem jest wyrażenie opinii o zgodności metod i zasad wyceny funduszy inwestycyjnych z metodami i zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności metod i zasad wyceny Funduszy z polityką inwestycyjną Funduszy;
  • oceny zgodności przejętego przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych systemu zarządzania ryzykiem z wymogami określonymi w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, aktach wykonawczych oraz Rozporządzeniu delegowanemu Komisji (UE) w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru.

Zespół, który zna specyfikę sektora finansowego

Dział audytu instytucji finansowych tworzy ponad 100 profesjonalistów, posiadających dogłębną znajomość sektora finansowego, jak również bogate doświadczenie w świadczeniu usług badania i przeglądów finansowych, przeglądów due diligence oraz doradztwa księgowego w Polsce i za granicą. 

Kierownictwo i pracownicy działu dysponują dogłębną wiedzą m. in. w obszarze działalności operacyjnej banków i zakładów ubezpieczeń oraz w zakresie aspektów księgowych i sprawozdawczości finansowej instytucji finansowych, w tym w szczególności w zakresie ryzyka kredytowego, ryzyk ubezpieczeniowych i kwestii aktuarialnych oraz wyceny instrumentów finansowych, co jest poparte kwalifikacjami biegłych rewidentów (PIBR, CPA, ACCA) oraz licencjonowanych aktuariuszy uzyskanymi w Polsce i w innych krajach, jak też doświadczeniem zdobytym podczas pracy na rzecz instytucji finansowych w kraju i za granicą. 

Multidyscyplinarność zespołów

Zespoły audytowe wspierane są również na bieżąco przez naszych ekspertów legitymujących się certyfikatami menedżerów zarządzania ryzykiem finansowym (FRM), audytorów systemów IT (CISA), audytorów procesów (ITIL, ABCP), menedżerów zarządzania projektami (Prince2), audytorów wewnętrznych (CIA) i doradców podatkowych. Nasze podejście opiera się na najlepszych standardach rynkowych i jest poparte bogatym doświadczeniem zdobytym we współpracy ze środowiskiem regulacyjnym banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych, w tym największych w Polsce funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych oraz biur maklerskich.

W ramach Financial Services funkcjonuje również Grupa Aktuarialna świadcząca usługi doradcze, jak również wspierająca zespoły audytowe w badaniu sprawozdań finansowych i sprawozdań SFCR zakładów ubezpieczeń.

Skontaktuj się z nami

Zobacz także

Narzędzia audytowe i webinaria