Dyrektorzy generalni spodziewają się dynamicznego rozwoju swoich organizacji i z optymizmem patrzą w przyszłość. Są świadomi transformacji cyfrowej, jaka dzieje się na ich oczach – 64% ankietowanych przez KPMG CEO z Polski zamierza inwestować w nowe technologie, aby zapewnić rozwój biznesu w nowej rzeczywistości.

Blisko połowa respondentów zamierza zwiększać zatrudnienie w swoich firmach. Spośród strategii wspierających rozwój organizacji badani prezesi z Polski najczęściej wskazują alianse strategiczne z podmiotami trzecimi i outsourcing. Z roku na rok kwestie związane z ESG zyskują na znaczeniu zarówno dla przedsiębiorstw i instytucji, jak i całej gospodarki. Aż 72% ankietowanych dyrektorów generalnych największych spółek w Polsce, którzy wzięli udział w badaniu chce utrwalić zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu. 

Pobierz PDF (7,2 MB)Główne wnioski

Zatrudnienie
48% polskich CEO planuje zwiększać zatrudnienie w swoich firmach w ciągu najbliższych trzech lat.

biurowiec

ESG
72% dyrektorów generalnych biorących udział w badaniu największych spółek w Polsce chce utrwalić zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.

biurowiec

Rozwój
36% prezesów z Polski uważa, że strategiczne alianse będą miały największe znaczenie dla osiągnięcia celów rozwoju w najbliższym czasie.

biurowiec

Technologie
64% CEO z Polski zamierza inwestować w nowe technologie aby zapewnić rozwój biznesu w nowej rzeczywistości.

biurowiec

Odporność cyfrowa
72% uczestników badania w Polsce uznaje bezpieczeństwo i odporność łańcucha dostaw za kluczowe kroki w kierunku budowania odporności cyfrowej w ciągu najbliższych trzech lat.

biurowiec

Dyrektorzy generalni z optymizmem spoglądają w przyszłość i oczekują dynamicznego rozwoju swoich organizacji. Są świadomi transformacji cyfrowej, jaka dzieje się na ich oczach. Nie ignorują tej rewolucji i w myśl zasady plugged-in podejmują decyzje, które wiążą się ze zwiększaniem inwestycji w technologie, rozwijaniem umiejętności swoich pracowników w tym zakresie, zawiązywaniem innowacyjnych aliansów oraz szczególnym podejściem do cyberbezpieczeństwa. Organizacje dbające o zrównoważony rozwój coraz częściej działają zgodnie z ideą people-focused. Dyrektorzy generalni doceniają korzyści z bycia różnorodną i inkluzywną firmą oraz proaktywnie podchodzą do obszarów zaangażowania, motywacji i produktywności pracowników w świecie, w którym praca hybrydowa jest coraz bardziej powszechna. Jednocześnie CEO kładą coraz większy nacisk na misję firmy. Kierowanie się nią przy budowaniu strategii i ustanawianiu priorytetów operacyjnych jest niezbędne, aby rozwijać swoje organizacje i stawać się silniejszymi. Dlatego coraz częściej CEO starają się proponować podejście purpose-led w swoich organizacjach.Perspektywy rozwoju

Po 18 miesiącach niepewności firmy są coraz bardziej skupione na konkretnych strategiach, które pomagają w osiąganiu celów rozwoju organizacji. W Polsce wśród największych firm dwoma najbardziej znaczącymi działaniami w tym zakresie będą w najbliższych trzech latach alianse strategiczne z podmiotami trzecimi i outsourcing. Takie odpowiedzi wybierało odpowiednio 36% i 24% ankietowanych z Polski. Według badania KPMG w Core Countries* najistotniejszą strategią, na którą wskazało 31% biorących udział w ankiecie dyrektorów generalnych, będzie wzrost organiczny, tj. innowacje, badania i rozwój, inwestycje kapitałowe, nowe produkty i rekrutacja. W Polsce na ten aspekt wskazało 20% ankietowanych.

KPMG!
40 %

- CEO z Polski wskazało posiadanie kapitału zabezpieczającego przed inflacją i zmianą kosztów produkcji jak najważniejszy priorytet operacyjny umożliwiający osiągnięcie planowanego celu wzrostu w ciągu najbliższych trzech lat.

Wykres - Strategie mające największe znaczenie

Pandemia mocno wpłynęła na redefinicję priorytetów operacyjnych w firmach, aby osiągnąć planowane cele wzrostu. Respondenci z Polski jako priorytet operacyjny wskazali posiadanie kapitału zabezpieczającego przed inflacją i zmianą kosztów produkcji (w Core Countries tę odpowiedź wybrało 13% ankietowanych). Na drugim miejscu w Polsce jako element, który pomoże osiągnąć cele wzrostu w ciągu najbliższych trzech lat jest zwiększanie poziomu ucyfrowienia i łączności wszystkich obszarów funkcjonalnych, które wskazało 9% ankietowanych. 

*Core Countries stanowi grupa 11 krajów, z których pochodzi największa liczba odpowiedzi, co sprawia, że mają największy wpływ na ostateczny kształt wyników badania. Do grupy Core Countries należą kraje: Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy.Wyzwania współczesnego świata

Biorący udział w badaniu KPMG 2021 CEO Outlook dyrektorzy generalni z Polski najczęściej wskazywali na ryzyko reputacyjne, w tym niedostosowanie do nastrojów klientów/społecznych. Co ciekawe, wśród respondentów z Core Countries powyższą odpowiedź wybrał jedynie co dziesiąty CEO. Drugim najczęściej wybieranym przez ankietowanych z Polski zagrożeniem dla rozwoju organizacji w ciągu najbliższych trzech lat jest cyberbezpieczeństwo. Prezesi z Core Countries ryzyka związane z cyberbezpiecześnstwem traktują z kolei jako najpoważniejsze, jednak na równi z zakłóceniami łańcucha dostaw oraz zmianami środowiskowymi i klimatycznymi (po 12%).

Dwa najczęściej wskazywane rodzaje ryzyka stanowiące największe zagrożenie dla rozwoju organizacji w ciągu najbliższych trzech lat według firm z Polski.

KPMG!
28 %

Ryzyko reputacyjne, w tym niedostosowanie do nastrojów klientów/społecznych.

KPMG!
24 %

CyberbezpieczeństwoIDE – w stronę inkluzywności, różnorodności i sprawiedliwości

Społeczeństwo domaga się postępu w zakresie inkluzywności, różnorodności i sprawiedliwości (ang. IDE: Inclusion, Diversity and Equity), a osiągnięcie go w organizacjach będzie prawdopodobnie wymagało działań w dwóch obszarach. Po pierwsze, prezesi będą musieli aktywnie słuchać pracowników, aby zrozumieć, jakie aspekty IDE są dla nich ważne, a po drugie – wyznaczyć jasne i wymierne cele, aby osiągnąć postęp w zakresie tych priorytetów.

Wykres - Największa korzyść z bycia różnorodną i inkluzywną organizacją


ESG

72% dyrektorów generalnych biorących udział w badaniu największych spółek w Polsce chce utrwalić zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu. Jednocześnie wszyscy dyrektorzy generalni z Polski, którzy brali udział w badaniu KPMG zadeklarowali, że zamierzają inwestować w programy związane z realizacją założeń zrównoważonego rozwoju. W Core Countries wyniki wyraźnie pokazują niższe zaangażowanie finansowe w tym zakresie – prawie połowa CEO planuje przeznaczyć na cele związane z ESG nie więcej niż 5% przychodów, a co dwudziesty w ogóle nie przewiduje takiej inwestycji.

KPMG!
40 %

dyrektorów generalnych z Polski planuje zainwestować od 6 do 10% przychodów w programy związane z realizacją założeń zrównoważonego rozwoju.

KPMG!
76 %

zarządzających największymi spółkami w Polsce zgadza się ze stwierdzeniem, że ich reakcja na pandemię spowodowała przesunięcie uwagi w kierunku społecznego komponentu programu ESG firm, którymi zarządzają.Odporność cyfrowa

Transformacja cyfrowa nie była nigdy wcześniej tak istotna, jak obecnie. Tempo rozwoju i stopień skomplikowania technologii IT sprawiają, że luki w bezpieczeństwie systemów informatycznych są zjawiskiem powszechnym. Postęp technologiczny jest niezbędny firmom, aby mogły pozostać konkurencyjne, niemniej jednak w dzisiejszych czasach cyberbezpieczeństwo musi iść z nim w parze. Nie jest właściwym pytaniem „czy”, tylko „kiedy” nastąpi cyberatak. Należy przygotować się do jego wczesnej identyfikacji i właściwej reakcji.

Wybrane kluczowe kroki planowane w ciągu najbliższych trzech lat, aby zbudować odporność cyfrową zdaniem CEO z Polski:

KPMG!
72 %

zapewnienie bezpieczeństwa i odporności łańcucha/ekosystemu dostaw.

KPMG!
56 %

tworzenie silnej kultury ryzyka cyfrowego i cybernetycznego w firmie, wspieranej przez liderów.

KPMG!
52 %

inwestycja w rozwój bezpiecznej i odpornej infrastruktury technologicznej opartej na chmurze.

Zobacz także