Zobowiązania ESG i działania KPMG w odpowiedzi na wyzwania środowiskowe i społeczne.

 

Słowo wstępne

Szanowni Państwo

Oddajemy w Państwa ręce najnowszą publikacją KPMG: Our Impact Plan, w której prezentujemy nasze zobowiązania ESG i działania, które udało nam się podjąć w KPMG w ciągu minionego roku. Wierzymy, że kolejne inicjatywy podejmowane przez KPMG w Polsce przybliżają nas do realizacji ambitnych celów, które przed sobą postawiliśmy, aby sprostać Celom Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

KPMG: Our Impact Plan to globalny program zrównoważonego rozwoju firm członkowskich w sieci KPMG dopasowany do lokalnych potrzeb i możliwości. Chcemy inspirować zmianę, dlatego w ramach jednego programu realizujemy nasze zobowiązania dotyczące ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego.

Czytaj więcej ❯

×

Kierując się wartościami KPMG, powstał globalny program dla wszystkich firm KPMG, który zawiera cele, jakie chcemy osiągnąć w czterech kluczowych obszarach: Ład Korporacyjny, Ludzie, Planeta i Dobrobyt.

Od momentu publikacji w 2021 roku zobowiązań ESG dla KPMG sukcesywnie podejmujemy kolejne działania zarówno wewnątrz firmy, jak i wspierając naszych klientów oraz zewnętrznych partnerów, dzięki którym wywieramy pozytywny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Mamy nadzieję, że ten dokument będzie służyć obecnym i przyszłym interesariuszom naszej organizacji w zrozumieniu, jak KPMG w Polsce realizuje działania dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Stacy Ligas
Senior Partner, CEO
KPMG w Polsce

Nasze zobowiązania i najważniejsze informacje w skrócie

Nasze zobowiązania

Biznes z celem

 • Zawsze działamy mając jasno określony cel  
 • Jesteśmy liderem w zakresie jakości audytu
 • Praktykujemy odpowiedzialne doradztwo podatkowe

Przejrzystość, odpowiedzialność i uczciwość w każdym działaniu

 • Działamy zgodnie z prawem, etycznie i w interesie publicznym
 • Walczymy z korupcją we wszystkich jej formach 

Prawa człowieka

 • Szanujemy niezbywalne prawa człowieka

W skrócie

Kierujemy się pięcioma wartościami KPMG,

które definiują nas i nasze podejście do pracy

100% partnerów i pracowników

ukończyło szkolenie z zakresu Kodeksu Postępowania KPMG

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – otrzymany

certyfikat ISO 27001

poświadcza zgodność stosowanych przez nas zabezpieczeń z najlepszymi światowymi praktykami

ESG Procurement

– podejmujemy współpracę z dostawcami, którzy prowadzą swoją działalność w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju

Nasze zobowiązania

Inkluzja, różnorodność i równość

 • Tworzymy włączającą kulturę pracy, opartą na zaufaniu, empatii i ciągłym rozwoju
 • Jesteśmy rzecznikiem równych szans

Zdrowie i well-being

 • Dbamy o zdrowie naszych pracowników – zarówno fizycznie, jak i psychicznie – oraz stwarzamy im środowisko pracy, w którym mogą być skuteczni i produktywni

Kształcenie ustawiczne

 • Rozwijamy kulturę ciągłego uczenia się

W skrócie

34%

partnerów i dyrektorów KPMG w Polsce to kobiety1

53%

wszystkich pracowników KPMG w Polsce to kobiety

Diversity IN Check

– KPMG w Polsce w gronie najbardziej dojrzałych pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej kultury organizacyjnej według Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wsparcie psychologiczne dla pracowników i elastyczne warunki pracy

1Dane dot. pracowników na podstawie zatrudnienia na dzień 30 kwietnia 2023 r.

Nasze zobowiązania

Dekarbonizacja

 • Do 2030 r. cała sieć KPMG osiągnie zerowe emisje dwutlenku węgla netto (net-zero)

Wyzwania klimatyczne

 • Przekazujemy rynkom finansowym, klientom i naszym liderom jasne, wyczerpujące i wysokiej jakości informacje o skutkach zmian klimatu

Ochrona przyrody i różnorodność biologiczna

 • Zrozumienie i poprawa naszego wpływu na przyrodę i różnorodność biologiczną

W skrócie

100% energii elektrycznej

z odnawialnych źródeł w 5 biurach KPMG w Polsce

Las KPMG

– oddaliśmy naturze jeden hektar młodego lasu

Planet Awareness Year

– cykl spotkań edukacyjnych dla pracowników

Nasze zobowiązania

Edukacja i społeczności lokalne

 • Wspieramy edukację oraz kulturę ciągłego uczenia się
 • Wzmacniamy społeczności lokalne

W skrócie

Fundacja KPMG w Polsce przeznaczyła

ponad 1,5 mln zł na działania pomocowe1
Dodatkowe 2 dni

wolne na wolontariat

Ponad 1400 godzin pracy

wolontariackiej i pro bono Pracowników KPMG2

1Dane dot. pomocy finansowej za okres od 1 maja 2022 r. do 1 maja 2023 r.

2Dane dot. wolontariatu i pracy pro bono w roku finansowym 2022.

Ład korporacyjny


Kierujemy się wartościami KPMG, które definiują nas i nasze podejście do pracy.


 

Ludzie


Tworzymy opartą na wartościach, przyjazną i włączającą kulturę pracy.


 

Planeta


Zmniejszamy nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne, aby budować bardziej zrównoważoną przyszłość.

 

Dobrobyt


Działamy na rzecz edukacji i rozwoju przedsiębiorczości. Wzmacniamy społeczności lokalne.

 

Ludzie KPMG. Poznaj nasze historie:

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie