• 1000

Strategia ESG zapewnia rozwój firmy oraz budowanie jej wartości z uwzględnieniem kwestii środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym. Fundamentem strategii ESG jest określenie celów strategicznych w obszarze zrównoważonego rozwoju w perspektywie długoterminowej. Skutkiem jej wdrożenia jest spełnianie oczekiwań ze strony partnerów biznesowych, instytucji finansujących oraz planowanych regulacji.

Czym jest strategia ESG i dlaczego jest ona ważna?

Strategia ESG umożliwia efektywne zarządzenie obszarem ESG w firmie, zintegrowanie ze strategią biznesową i ustalenie długoterminowych celów w obszarze środowiskowym, społecznym oraz związanym z ładem korporacyjnym. Jest także jednym z kluczowych wymogów regulacji CSRD, dotyczących zarządzania i raportowania ESG.

Podczas jej tworzenia nacisk kładzie się na identyfikacje celów strategicznych i priorytetów w obszarze zrównoważonego rozwoju, które mogą mieć największe skutki dla działalności firmy w określonym horyzoncie czasowym.

Zasadniczą kwestią jest określenie kluczowych wskaźników (KPI) i przypisanie odpowiedzialności w funkcjach biznesowych firmy za ich realizację i monitorowanie.

Posiadanie strategii ESG ułatwia dostęp do finansowania, a także przyczynia się do spełniania oczekiwań ze strony interesariuszy. To niezbędne narzędzie zarządzania ryzykiem i solidny fundament długoterminowego wzrostu.

Procesy dialogu z ineresariuszami

Wyzwania firm związane z zarządzaniem obszarem ESG i zrównoważonego rozwoju

Trendy rynkowe i konsumenckie, strategie rozwojowe UE zmieniają całkowicie krajobraz gospodarczy. Zmiany te coraz silniej wpływają na warunki prowadzenia działalności także w Polsce. Poszczególne przedsiębiorstwa coraz częściej muszą liczyć się z presją społeczną, deklaracjami dotyczącymi celów ESG swoich konkurentów czy decyzjami instytucji finansowych, uwzględniających kwestie zrównoważonego rozwoju w swoich decyzjach w zakresie wspierania inwestycji.

Kwestie środowiskowe nie wyczerpują kwestii, związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i akceptacją dla sposobów jego funkcjonowania (license to operate).

Odpowiedzialność za łańcuch dostaw, przestrzeganie praw człowieka, godne warunki pracy i brak działań dyskryminacyjnych stanowią istotną część komponentu społecznego ESG, a do skutecznego włączania kwestii środowiskowych i społecznych niezbędny jest sprawnie funkcjonujący ład korporacyjny wewnątrz przedsiębiorstwa (G).

Brak wdrożenia lub wybiórcze potraktowanie kwestii ESG naraża firmę na szereg wyzwań regulacyjnych i reputacyjnych, które można uniknąć poprzez opracowanie i wdrożenie strategicznego podejścia do tematyki zrównoważonego rozwoju.

Co zyskasz dzięki posiadaniu strategii ESG?

  • Poznanie oczekiwań kluczowych interesariuszy: ocena tematów istotnych dla finansujących, klientów i partnerów wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Długofalowa poprawa pozycji firmy na rynku: podniesienie ratingu, spełnianie wymogów regulacyjnych oraz podstawa budowy trwałej przewagi strategii ESG konkurencyjnej.
  • Zielone finansowanie: zwiększenie dostępu do zrównoważonego finansowania, uzależnionego od realizacji celów środowiskowych czy społecznych.
  • Identyfikacja luk i kluczowych ryzyk w każdym z obszarów ESG: wskazanie dokumentacji wymaganej do opracowania w celu skutecznego wdrożenia strategii. 

Wsparcie KPMG w ramach strategii ESG

Strategia ESG umożliwia rozwój i budowanie wartości w oparciu o długoterminowe cele, uwzględniające czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem zarządczym, takie jak ochrona zasobów naturalnych, adaptacja do zmian klimatu, dbałość o pracowników i transparentny ład korporacyjny. 

Strategia ESG - Etapy prac

Efektem prac jest raport ze Strategii ESG, dostarczający kluczowe dla firmy produkty, takie jak: 

  • katalog strategicznych celów ESG i mierzalnych KPI wraz z metodyką ich wyliczania,
  • podstawowy benchmark branżowy,
  • badanie opinii interesariuszy,
  • plan wdrożenia i komunikacji,
  • przypisanie skutecznej odpowiedzialności za monitorowanie strategii.

O nas

W KPMG stawiamy na innowacyjne rozwiązania, dopasowane do specyfiki oraz potrzeb Klienta. Dysponując doświadczeniem globalnej sieci eksperckiej KPMG skutecznie dostosowujemy innowacyjne pomysły i wdrożenia do polskich warunków.

Skontaktuj się z nami

Zobacz także

Publikacje i webinaria

Więcej z kategorii ESG:

Nasze zaangażowanie