• 1000

Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) wymagają od firm zbadania istotności wpływu i istotności finansowej kwestii społecznych, pracowniczych, środowiskowych oraz dotyczących ładu zarządczego (ESG). Badanie istotności wpływu poszczególnych tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem wymaga poznania opinii kluczowych interesariuszy.

Czym jest dialog z interesariuszami i dlaczego to takie ważne?

Interesariusze to podmioty, które mają wpływ na działalność organizacji i na które organizacja – bezpośrednio lub pośrednio - oddziałuje. Prowadząc dialog z interesariuszami firma bada ich oczekiwania i odpowiada na nie, m.in. poprzez zawarcie istotnych dla nich informacji w raporcie zrównoważonego rozwoju (ESG) przedsiębiorstwa.

Zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych:

 • pracownicy
 • partnerzy biznesowi, dostawcy
 • klienci
 • podwykonawcy
 • przedstawiciele samorządu lokalnego
 • przedstawiciele organów administracji
 • placówki oświatowe
 • instytucje kulturalne
 • lokalne organizacje pozarządowe
 • organy nadzoru
 • media lokalne
 • sąsiedzi
 • instytucje finansowe i ubezpieczyciele

Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) wymagają od firm zbadania istotności wpływu i istotności finansowej kwestii społecznych, pracowniczych, środowiskowych oraz dotyczących ładu zarządczego (ESG). Badanie istotności wpływu poszczególnych tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem wymaga poznania opinii kluczowych interesariuszy.

Najczęściej stosowanymi formami badania są: 

Ikona: Zmieniające się oczekiwania rynku

Ankiety internetowe

Ikona: Lepsza integracja

Moderowane sesje dialogowe

Ikona: Redukcja ryzyka

Warsztaty eksperckie

Wyzwania firm związane z dialogiem z interesariuszami

Odpowiedzialność obliguje firmę do włączania interesariuszy w identyfikację, zrozumienie i odpowiadanie na wyzwania i kwestie zrównoważonego rozwoju, oraz do informowania, objaśniania i przyjęcia odpowiedzialności wobec interesariuszy za podejmowane decyzje, realizowane działania i ich skutki. Obejmuje ona sposób w jaki organizacja jest zarządzana, jak określa strategię i prowadzi swoją działalność.

Międzynarodowe wytyczne serii AA1000 Zasady odpowiedzialności opierają się na czterech głównych zasadach:

 • włączania interesariuszy w działania firmy,
 • istotności – identyfikacji kwestii ważnych dla firmy i wpływających na jej interesariuszy,
 • odpowiadania na kwestie podnoszone przez interesariuszy,
 • wpływu firmy na otoczenie oraz otoczenia na działalność firmy.

Zasady, według których odbywa się dialog z interesariuszami, według wytycznych AA 1000 SES:


Procesy dialogu z ineresariuszami

Nowe wytyczne dotyczące badania istotności na potrzeby raportowania zgodnie z Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) wprowadzają następujące kryteria istotności wpływu:

 • skala,
 • zakres,
 • nieodwracalny charakter.

Korzyści z dialogu z interesariuszami

Prowadząc dialog z interesariuszami firma nie tylko poznaje oczekiwania otoczenia, ale również na nie odpowiada. Dzięki regularnej komunikacji – co najmniej w cyklu rocznym, związanym z raportowaniem – firma może ograniczyć ryzyko wizerunkowe oraz finansowe wynikające z wpływu na swoje otoczenie.

Transparentność działań i otwartość na dialog pozytywnie wpływa na wizerunek firmy oraz jej pozycję w ratingach ESG.

Wsparcie KPMG w ramach dialogu z interesariuszami

Proces dialogu z interesariuszami obejmuje weryfikację mapy interesariuszy, opracowanie metodyki badania, jego realizację oraz opracowanie szczegółowego raportu. Raport z badania obejmuje przedstawienie wyników badania w formie matrycy istotności tematów związanych z ESG.

Dialog z interesariuszami zewnętrznymi najczęściej prowadzony jest w formie badania ankietowego oraz moderowanych spotkań dialogowych. Interesariusze wewnętrzni również są angażowani w badania ankietowe oraz spotkania warsztatowe. 

O nas

W KPMG stawiamy na innowacyjne rozwiązania, dopasowane do specyfiki oraz potrzeb Klienta. Dysponując doświadczeniem globalnej sieci eksperckiej KPMG skutecznie dostosowujemy innowacyjne pomysły i wdrożenia do polskich warunków.

Skontaktuj się z nami

Zobacz także

Publikacje i webinaria

Więcej z kategorii ESG:

Nasze zaangażowanie