• 1000

W obliczu nowych wyzwań oraz regulacji wprowadzanych przez Unię Europejską firmy powinny zadbać o transparentność wobec otoczenia. Sposobem na jej osiągnięcie jest raportowanie efektów działań w ESG (środowiskowych, społecznych i zarządczych) oraz przyszłych zobowiązań w tym zakresie. Inwestorzy oczekują wysokich ocen w ratingach ESG i odpowiedzialnego podejścia do ryzyk klimatycznych. Wyważony raport, prezentujący zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty wpływu na ludzi i środowisko, to również ważne narzędzie komunikacji, ograniczające ryzyka reputacyjne.

Czym jest raportowanie ESG i dlaczego to takie ważne?

Komisja Europejska wydała rozporządzenie zawierające obowiązkowe standardy bazowe raportowania zrównoważonego rozwoju dla dużych jednostek gospodarczych. Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) od 2024 r. zastąpią stosowane dotychczas nieobowiązkowe standardy raportowania pozafinansowego, przyczyniając się do podniesienia jakości ujawnianych informacji, umożliwiając ich porównywanie między organizacjami.

Opublikowana w grudniu 2022 r. dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) nakłada obowiązek ujawniania konkretnych informacji pozafinansowych. Zakres tych ujawnień definiuje standard raportowania ESRS i zaprezentowane w nim wskaźniki. 

ESRS 1

Wymogi ogólne

ESRS 2

Ogólne ujawnianie informacji

środowisko (e)

esrs e1

Zmiana klimatu

esrs e2

Zanieczyszczenie

esrs e3

Woda i zasoby morskie

esrs e4

Różnorodność biologiczna i ekosystemy

esrs e5

Wykorzystanie zasobów oraz gospodarka o biegu zamkniętym

Standardy sektorowe

środowisko (e)

esrs s1

Właśni pracownicy

esrs s2

Pracownicy w łańcuchu wartości

esrs s3

Dotknięte społeczności

esrs s4

Konsumenci i uzytkownicy końcowi

Wytyczne koncepcyjne

ład zarządczy (g)

esrs g1

Prowadzenie działalności gospodarczej

Uproszczone standardy dla MŚP

Dyrektywa CSRD znacząco poszerza zakres podmiotów objętych obowiązkiem raportowym. Wprowadza również wymóg zewnętrznej weryfikacji (audytu) sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Celem tej regulacji jest zapewnienie interesariuszom (m.in. funduszom inwestycyjnym, bankom, ubezpieczycielom, analitykom, agencjom ratingowym) dostępu do istotnych, porównywalnych i wiarygodnych informacji z zakresu zrównoważonego rozwoju.

12

Standardów

281

Stron dokumentów

zawierającego Europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

82

Wymogi dotyczące ujawniania informacji

(Disclosure Requirements)

1100

Punktów danych

(data points)

Raportowanie informacji o środowiskowych, społecznych oraz zarządczych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa (ESG) jest dla wielu firm kluczowym elementem działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Pozwala nie tylko dzielić się osiągnięciami ze swoimi interesariuszami, ale także – a może przede wszystkim – stanowi okazję do określenia najważniejszych obszarów wpływu organizacji, uporządkowania wewnętrznych procesów, rewizji celów i osiąganych wyników.

Obejmujące 100 największych, operujących w Polsce przedsiębiorstw badanie, przeprowadzone przez KPMG wiosną 2023 roku wykazało, że większość z nich nie raportowała wymaganych dyrektywą danych, zgodnych z konsultowaną wówczas wersją ESRS.

3 warstwy
wskaźników

wskaźniki jednolite dla wszystkich podmiotów (sector-agnostic indicators)

wskaźniki jednolite dla podmiotów z danej branży (sector-specific indicators)

wskaźniki określone dla danego podmiotu raportowania informacji nieobjętych pozostałymi warstwami wskaźników (entity-specific indicators)

3 obszary
informacji

obszar strategiczny: model biznesowy, strategia rozwoju, ryzyka, zagrożenia i szanse, wpływ nad poszczególne rodzaje kapitału, ład zarządczy (w tym nadzór nad kwestiami ESG)

polityki i strategie dotyczące poszczególnych tematów, ustalone przez raportujący podmiot cele oraz plany działań służących ich realizacji

efekty zrealizowanych działań i ich odniesienie do zakładanych celów

3 tematy
zagadnień

Środowiskowe

Społeczne

Dotyczące ładu korporacyjnego i zarządczego

Wyzwania firm związane z raportowaniem ESG zgodnym z wymogami dyrektywy CSRD

Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju poszerzają zakres informacji podlegających obowiązkowemu raportowaniu. Opierają się na zasadzie podwójnej istotności (ang. double materiality) mającej zapewnić, że firmy informować będą o kwestiach ważnych z punktu widzenia wpływu wywieranego na otoczenie oraz mogących mieć istotny wpływ na ich perspektywę finansową.

Raportowaniu podlegają informacje i dane z jednostek podlegających konsolidacji w sprawozdaniu finansowym oraz z całego łańcucha wartości (upstream i downstream, tj. dostawcy oraz odbiorcy produktów i usług firmy), jeśli są one niezbędne do zrozumienia wpływu, ryzyka lub szans dla biznesu. W razie braku możliwości pozyskania kompletu danych z łańcucha wartości należy zastosować szacowanie, np. w oparciu o dane sektorowe.

Standardy zakładają, że raportowane kwestie będą musiały cechować się wysokim poziomem spójności z danymi przedstawionymi do oceny skutków finansowych istotnych ryzyk klimatycznych oraz założeniami przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa. Kary za niedotrzymanie obowiązku raportowego lub podanie w sprawozdaniu fałszywych informacji ustalają państwa członkowskie, muszą to jednak być m.in. sankcje pieniężne.

Na rynku dostępne są znacząco zróżnicowane narzędzia wspierające proces raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Wybór narzędzia, które będzie najlepiej odpowiadało na potrzeby danej firmy stanowić może dla niej wyzwanie. Również wdrożenie już wybranego narzędzia wymaga często dużego nakładu pracy i dostosowania procesów wewnętrznych.

Raporty ESG, począwszy od raportów za 2024 rok firm obecnie objętych NFRD, a w kolejnym roku również innych dużych firm, będą musiały być przystosowane (otagowane w formacie XBRL) do odczytu i analizy maszynowej, podobnie jak raporty finansowe. Raporty, sporządzone zgodnie ze standardem ESRS przez zobowiązane do tego podmioty, będą musiały przejść weryfikację biegłego rewidenta lub niezależnego akredytowanego certyfikatora.

O tym, jakie są obowiązujące i przyszłe kryteria, warunkujące obowiązkowy charakter sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla firm, przeczytać można m.in. w raporcie KPMG „Get Ready for European Sustainability Reporting Standards”.

Osoby zarządzające firmami zobowiązanymi do raportowania zgodnie z ESRS powinny zadać sobie szereg istotnych pytań:


1 Czy stosowany do tej pory system zbierania danych jest wystarczający, by spełnić wymagania raportowania w standardzie ESRS?

2 Jaki wpływ wywiera firma na swoje otoczenie w całym łańcuchu wartości?

3 Czy obecny model zarządzania kwestiami ESG w firmie zapewni odpowiedni poziom współpracy pomiędzy osobami pełniącymi ważne z punktu widzenia raportowania funkcje?


Wykres: Raportowanie ESG - lata obrotowe

Korzyści z raportowania ESG gotowego na dyrektywę CSRD

Realizacja raportów ESG oraz wdrożenie wspierających ten proces narzędzi znacząco usprawnia proces zbierania danych w organizacji i pozwala monitorować wskaźniki ESG w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe staje się wykorzystanie szeregu szans na rozwój firmy oraz uniknięcie ryzyk dla jej długofalowej obecności na rynku:

Spełnienie nowych wymagań regulacyjnych dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju

Uniknięcie kar finansowych i innych sankcji za niedotrzymanie obowiązku raportowego

Ograniczenie ryzyka utraty reputacji poprzez dialog z interesariuszami

Poprawa ocen w ratingach ESG

Lepsze zrozumienie swojego wpływu na otoczenie – np. ludzi i środowisko, łańcuch dostaw

Uzyskanie danych, umożliwiających lepsze planowanie transformacji modelu biznesowego

Wydanie jasnego komunikatu o wpływie działalności przedsiębiorstwa na otoczenie i otoczenia na przedsiębiorstwo

Możliwość porównywania danych wskaźnikowych z kolejnych lat oraz pomiędzy podmiotami

Wsparcie KPMG w ramach raportowania ESG

W KPMG oferujemy wsparcie w zrozumieniu i wdrożeniu nowych standardów, a także w procesie tworzenia raportów zrównoważonego rozwoju zgodnie z aktualnymi wytycznymi, m.in. ESRS, GRI, SDG, UNGC, ISSB i najlepszymi praktykami.

W ramach wsparcia procesu raportowania ESG możemy zaoferować:

  • Mapę drogową spełnienia wymagań CSRD – wsparcie w zrozumieniu wymagań dyrektywy CSRD i wdrożeniu nowych standardów raportowania. Identyfikujemy luki i opracowujemy rekomendacje wdrożenia procesów, które pomogą firmie spełnić obowiązek raportowy i lepiej zarządzać kwestiami związanymi z ESG.
  • Analizę podwójnej istotności – badanie istotności finansowej i wpływu uwzględniające kryteria określone przez ESRS.
  • Tagowanie raportów ESG w formacie XBRL –  oznaczanie treści raportów ESG w formacie elektronicznym zgodnym z wymaganiami regulacyjnymi. Wykorzystujemy do tego narzędzie opracowane przez KPMG lub dostarczone przez klienta. Oznaczamy treść pliku MS Word zgodnego z ostateczną wersją publikowanego raportu w innym formacie. Istnieje również możliwość zakupu przez klienta dostępu do narzędzia KPMG, w ramach którego oferujemy pomoc techniczną, aktualizacje oraz szkolenia z obsługi narzędzia.
  • Badanie wpływu – analizę wpływu biznesu wraz z mapą otoczenia biznesowego oraz łańcucha wartości.
  • Przegląd i wdrożenie narzędzi do raportowania ESG – przegląd dostępnych na rynku narzędzi wspierających zarządzanie i raportowanie kwestii środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym. Analizujemy przydatność rozwiązania pod względem raportowania poszczególnych wskaźników. Oferujemy wsparcie przy wdrożeniu wybranego narzędzia. Usługa zawiera opcję stworzenia zindywidualizowanego narzędzia na potrzeby Klienta.
  • Dialog z interesariuszami - proces obejmujący weryfikację mapy interesariuszy, opracowanie metodyki badania, jego realizację oraz opracowanie szczegółowego raportu.

O nas

W KPMG stawiamy na innowacyjne rozwiązania, dopasowane do specyfiki oraz potrzeb Klienta. Dysponując doświadczeniem globalnej sieci eksperckiej KPMG skutecznie dostosowujemy innowacyjne pomysły i wdrożenia do polskich warunków.

Skontaktuj się z nami

Zobacz także

Publikacje i webinaria

Więcej z kategorii ESG:

Nasze zaangażowanie