• 1000

Diagnoza ESG jest punktem wyjścia do budowania długoterminowych wartości w oparciu o model zrównoważonego rozwoju. Pozwala określić realne potrzeby firmy w kwestiach środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym, zidentyfikować newralgiczne obszary, a także zbadać istotność finansową zagadnień, wymagań i oczekiwań ze strony partnerów biznesowych, instytucji finansujących oraz planowanych regulacji.

Czym jest Diagnoza ESG i dlaczego to takie ważne?

Diagnoza ESG to:

 • ocena potrzeb, ambicji, celów i możliwości firmy w zakresie ESG;
 • kompleksowa identyfikacja czynników ESG w firmie oraz obszarów ich rozwoju;
 • weryfikacja luk zgodności, analiza luk;
 • przegląd mocnych i słabych stron, wypracowanie Profilu ESG firmy;
 • weryfikacja i rekomendacje dla struktury zarządzania i odpowiedzialności za obszar w firmie.

Daje zarządowi rzeczywisty obraz firmy i zarządzania obszarem ESG. Pozwala stworzyć skuteczny plan działań, który może wymiernie wpłynąć na wartość zarówno dla firmy, jak i jej akcjonariuszy oraz interesariuszy.​

Stanowi istotne wsparcie w kolejnych etapach wdrażania ESG w działalności firmy, w tym tworzeniu strategii zrównoważonego rozwoju, wdrożeniu systemu zarządzania ryzykami, czy np. pozyskaniu odpowiednich ratingów, stworzeniu polityk, dostosowaniu do oczekiwań partnerów

Wyzwania ESG:

„Wskaźniki ESG stanowią podstawę do zarządzenia ryzykami firmy w pełnym zakresie, będą także wspomagać lub utrudniać dostęp do finansowania.​ Interesariusze wykazują coraz większe zainteresowanie wynikami firmy w wyrażonymi przez wskaźniki ESG”​.​

Przykładowe wskaźniki w naszej diagnozie ESG

 • Koszty energii i ciepła
 • Emisje GHG
 • Zarządzanie odpadami
 • Dostępność i ceny surowców produkcyjnych
 • Stabilność łańcucha dostaw
 • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
 • Warunki pracy
 • Rozwój i utrzymanie talentów
 • Ryzyka w łańcuch wartości
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Ochrona danych własnych i klientów
 • Korupcja i oszustwa
 • Dostęp do zrównoważonego finansowania

Wyzwania firm związane z diagnozowaniem kwestii ESG

Skala wyzwań, związanych z transformacją modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju będzie w najbliższych latach i dekadach olbrzymia. Zielona transformacja oznaczać będzie kompleksowe działania, związane z budową neutralnej klimatyczne gospodarki. Firmy stawać będą przed wyzwaniami, takimi jak transformacja cyfrowa, efekty nierównowag gospodarczych, zakłóceń przebiegu łańcuchów dostaw czy gwarantowaniem przestrzegania praw człowieka w ich obrębie.

Rozpoznanie sposobów, na które trendy ekologiczne, społeczne i ekonomiczne mogą wpływać na długofalową odporność modeli biznesowych firmy, stanowi bazę do dalszych działań z zakresu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Pozwala zidentyfikować największe luki i wyzwania, dzięki czemu możliwa staje się przemyślana transformacja. Analiza taka wymaga zrozumienia szerszego kontekstu ekonomicznego, pozyskania rozproszonych danych oraz umiejętności znalezienia powiązań między zmianami makroekonomicznymi a pozycją rynkową firmy.

Co zyskasz dzięki Diagnozie ESG?


Kompetencje w zakresie ESG: zdobycie wiedzy o obszarach kwestiach środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym, w szczególności przez firmy rozpoczynające analizę swojego wpływu na ludzi i planetę.

Plany i rekomendacje dla budowania długoterminowych wartości: spełnienie minimum regulacyjnego oraz fundament do wprowadzenia strategii oraz programów z zakresu ESG.

Wizję długofalowej poprawy pozycji firmy na rynku: zwiększenie wartości zarówno dla firmy jak i jej akcjonariuszy oraz interesariuszy.

Listy obszarów ESG wymagających priorytetowej interwencji (uwzględniając kryteria koszt/korzyść): wskazanie obszarów wymagających uzupełnienia oraz ustrukturyzowanie dokumentów, procesów i działań pod kątem obszarów kluczowych w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem.


Wsparcie KPMG w ramach diagnozowania kwestii ESG

Diagnoza ESG jest podstawowym narzędziem umożliwiającym określanie poziomu wdrożenia kwestii środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego w firmie. Identyfikacja czynników, związanych ze zrównoważonym rozwojem jest istotna zarówno z punktu wymagań regulacyjnych, jak i tych ze strony interesariuszy. Proces diagnozy ESG składa się z kilku etapów. 

Czym jest analiza podwójnej istotności i dlaczego to takie ważne?

Efekty prac:

Raport z diagnozy ESG prezentuje sytuację firmy i przegląd jej działań pod kątem wymogów regulacyjnych oraz oczekiwań rynkowych. Może on stanowić podstawę do opracowania strategii ESG, przy powstawaniu której również możemy wesprzeć przedsiębiorstwo.

Raport dostarcza kluczowe dla firmy produkty, takie jak:

 • Analiza istotnych czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych;
 • Wyniki benchmarku branżowego – w tym odniesienie do innych firm z branży;
 • Analiza wymagań (luk) regulacyjnych;
 • Identyfikacja głównych szans i ryzyk ESG wraz z rekomendacjami do rozwoju (Analiza SWOT ESG).

Rekomendacje w zakresie obszarów do rozwoju w firmie w kontekście dostosowania działalności do czynników zrównoważonego rozwoju.​

O nas

W KPMG stawiamy na innowacyjne rozwiązania, dopasowane do specyfiki oraz potrzeb Klienta. Dysponując doświadczeniem globalnej sieci eksperckiej KPMG skutecznie dostosowujemy innowacyjne pomysły i wdrożenia do polskich warunków.

Skontaktuj się z nami

Zobacz także

Publikacje i webinaria

Więcej z kategorii ESG:

Nasze zaangażowanie