• 1000

Zasada podwójnej istotności zawarta w dyrektywie CSRD ma zapewnić, że firmy raportować będą informacje ważne z punktu widzenia wpływu wywieranego na otoczenie oraz wpływu stanu otoczenia na nie z perspektywy finansowej.

Czym jest analiza podwójnej istotności i dlaczego to takie ważne?

Komisja Europejska wydała rozporządzenie zawierające obowiązkowe standardy bazowe raportowania zrównoważonego rozwoju dla dużych jednostek gospodarczych. Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) od 2024 r. zastąpią stosowane dotychczas nieobowiązkowe standardy raportowania pozafinansowego, przyczyniając się do podniesienia jakości ujawnianych informacji i umożliwiające ich porównywanie między organizacjami.

Opublikowana w grudniu 2022 r. dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) nakłada obowiązek ujawniania konkretnych informacji pozafinansowych. Zakres tych ujawnień definiuje standard raportowania ESRS i zaprezentowane w nim wskaźniki. Dyrektywa CSRD znacząco poszerza zakres podmiotów objętych obowiązkiem raportowym. Wprowadza również wymóg zewnętrznej weryfikacji (audytu) sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Celem tej regulacji jest zapewnienie interesariuszom (m.in. funduszom inwestycyjnym, bankom, ubezpieczycielom, analitykom, agencjom ratingowym) dostępu do istotnych, porównywalnych i wiarygodnych informacji z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Ikona: Zmieniające się oczekiwania rynku

Standard raportowania ESRS opiera się na zasadzie podwójnej istotności, która ma zapewnić, że firmy raportują tylko informacje ważne z punktu widzenia wpływu wywieranego na otoczenie i/lub z perspektywy finansowej. Informacje te powinny obejmować nie tylko polityki i strategie dotyczące poszczególnych tematów, ustalone przez raportujący podmiot cele oraz plany działań służących ich realizacji, ale również efekty zrealizowanych działań i ich odniesienie do zakładanych celów.

Czym jest analiza podwójnej istotności i dlaczego to takie ważne?

Wyzwania firm związane z analizą podwójnej istotności

Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju poszerzają zakres informacji podlegających obowiązkowemu raportowaniu. Opierają się na zasadzie podwójnej istotności (ang. double materialty), która ma zapewnić, że firmy informować będą o kwestiach ważnych z punktu widzenia wpływu wywieranego na otoczenie oraz mogących mieć istotny wpływ na ich perspektywę finansową.

Raportowaniu podlegają informacje i dane z jednostek podlegających konsolidacji w sprawozdaniu finansowym oraz z całego łańcucha wartości (upstream i downstream, tj. dostawcy oraz odbiorcy produktów i usług firmy), jeśli są one niezbędne do zrozumienia wpływu, ryzyka lub szans dla biznesu.

Punktem wyjścia jest ocena oddziaływań, chociaż mogą także wystąpić istotne ryzyka i istotne możliwości, które nie są związane z oddziaływaniami jednostki. Oddziaływanie w zakresie zrównoważonego rozwoju może być istotne pod względem finansowym od momentu powstania lub stać się istotne pod względem finansowym, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że będzie miało wpływ na sytuację finansową jednostki, jej wyniki finansowe, przepływy pieniężne, dostęp do finansowania lub koszt kapitału w krótko-, średnio- lub długoterminowej perspektywie czasowej.


Obowiązkowy proces | Analiza podwójnej istotności stanowi obowiązkowy element samooceny firmy w procesie raportowania niefinansowego. Pozwala ona rozstrzygnąć zakres tematyczny raportu niefinansowego.

Obowiązkowe ujawnienia | Jeśli w procesie analizy podwójnej istotności dany temat okaże się istotny, musi zostać zaraportowany. Ujawnienie jest ustandaryzowane pod względem tematyki, zakresu i formy.

Obowiązkowa jakość | Analiza powinna być rzetelnie przygotowanym, szczegółowym procesem badawczym, w trakcie którego firma uwzględni wszystkie niezbędne czynniki. Wyniki analizy będą weryfikowane przez audytorów.


Korzyści z analizy podwójnej istotności

1 Spełnienie nowych wymagań regulacyjnych dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju.

2 Ograniczenie ryzyka utraty reputacji poprzez dialog z interesariuszami.

3 Wnioski z analizy służące budowaniu strategii ESG przedsiębiorstwa.

Raport ESG

Materiał niezbędny do ujawnienia w raporcie niefinansowym: lista wpływów, ryzyka i szanse, mapa interesariuszy, tematy istotne

Strategia

Wsparcie zarządcze: wiedza niezbędna do transformacji przedsiębiorstwa. Pozytywny wpływ na otoczenie społeczno-środowiskowe

Rejstracja nowych pojazdów w Polce wykres

Know-how

Głębsze zrozumienie biznesu w jego kontekście otoczenia środowiskowo-społecznego

Wizerunek

Wiarygodność w oczach interesariuszy i zaufanie w oczach opinii publicznej

Wsparcie KPMG w ramach analizy podwójnej istotności

W KPMG oferujemy wsparcie w zrozumieniu i wdrożeniu nowych standardów, a także w procesie tworzenia raportów zrównoważonego rozwoju zgodnie z aktualnymi wytycznymi i najlepszymi praktykami.

Badanie istotności finansowej i wpływu uwzględnia kryteria określone przez ESRS:

Ikona: Presja regulacyjna

Istotność wpływu: skala, zakres, nieodwracalny charakter

Ikona: Jakość zarządzania

Istotność finansowa: możliwość wywołania istotnych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa


Raport z analizy podwójnej istotności odpowiada na pytania:

Jaki wpływ firma wywiera – lub może wywierać – na ludzi i środowisko?

Jakie szanse dla firmy wynikają z jej relacji z otoczeniem?

Jakie ryzyka są związane z wpływem działalności firmy na otoczenie?

Jakie ryzyka (w tym finansowe) generuje otoczenie dla biznesu?

Jak kształtuje się siła oraz wektory (pozytywne/negatywne) tych wpływów?

Czym jest podwójna istotność?

Istotność finansowa (z punktu widzenia inwestora)

Informacja jest istotna z punktu widzenia finansowego, jeśli ma znaczący wpływ (lub może mieć znaczący wpływ) na przepływy pieniężne, rozwój, wyniki, pozycję, koszt kapitału lub dostęp do finansowania spółki w krótkim, średnim lub długim okresie, ale nie jest (jeszcze) w pełni ujęta w sprawozdawczości finansowej.

Czym jest podwójna istotność?

Istotność wpływu (szersze spojrzenie na interesariuszy)

Informacja jest istotna z punktu widzenia wpływu, jeśli przedsiębiorstwo powoduje znaczący rzeczywisty lub potencjalny, pozytywny lub negatywny wpływ na ludzi lub środowisko w perspektywie krótko-, średnio- lub długoterminowej poprzez swoje własne działania, produkty lub usługi, w tym łańcuch wartości.

Ocena istotności nie jest ograniczona do stosunków umownych przedsiębiorstwa, ale obejmuje również inne poziomy stosunków biznesowych.

Podwójna istotność

Podwójna istotność odnosi się do całości zarówno istotności finansowej, jak i istotności wpływu (a nie tylko ich przecięcia).

Firmy będą musiały ocenić nie tylko to, co jest istotne dla firmy (perspektywa outside-in), ale także to, jak firma istotnie wpływa na ludzi i planetę (perspektywa inside-out).

O nas

W KPMG stawiamy na innowacyjne rozwiązania, dopasowane do specyfiki oraz potrzeb Klienta. Dysponując doświadczeniem globalnej sieci eksperckiej KPMG skutecznie dostosowujemy innowacyjne pomysły i wdrożenia do polskich warunków.

Skontaktuj się z nami

Zobacz także

Publikacje i webinaria

Więcej z kategorii ESG:

Nasze zaangażowanie