• 1000

Due diligence to analiza kluczowych luk i ryzyk z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz ich potencjalnego wpływu na podniesienie lub obniżenie wartości. Efektem są rekomendacje zarządcze, których powstanie poprzedzone jest analizą SWOT dotyczącą kwestii ESG.

Czym jest ESG Due Diligence w M&A i dlaczego jest ważny?

Due diligence ESG (Environmental, Social and Governance - Środowiskowe, Społeczne i Związane z Zarządzaniem) to proces analizy i oceny aspektów związanych z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową oraz jakością zarządzania przedsiębiorstw, które mają być połączone lub przejęte w ramach transakcji fuzji i przejęć. 

Dlaczego ESG Due Diligence w M&A jest istotne?

Ikona: Zmieniające się oczekiwania rynku

Oczekiwania rynku:

Inwestorzy i konsumenci coraz częściej poszukują firm, które działają odpowiedzialnie i zrównoważenie.

Ikona: Ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne:

Niedostateczne zarządzanie aspektami ESG może prowadzić do przerw w działalności, kar i strat finansowych.

Ikona: Presja regulacyjna

Presja regulacyjna:

Coraz więcej regulacji, wymaga od firm transparentności i odpowiedzialności w zakresie ESG. 

Firmy i inwestorzy coraz częściej uwzględniają kwestie ESG w swoich strategiach fuzji i przejęć (M&A) – nie tylko dlatego, że jest to właściwe i odpowiedzialne postępowanie, ale także ze względu na wpływ kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych na wartość przedwiębiorstwa.

W 2023 roku KPMG przeprowadziło badania na temat wpływu due diligence na transakcje fuzji i przejęć. W badaniach wzięło udział ponad 200 specjalistów, m.in. inwestorów korporacyjnych i inwestorów finansowych z USA oraz Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMA). 

 • Większość inwestorów potrzebuje dedykowanego produktu do analizy due diligence pod kątem ESG.
 • Większość inwestorów (74% w USA i 82% w EMA) uwzględnia obecnie kwestie ESG w swoim programie fuzji i przejęć, w tym 72% inwestorów finansowych i 76% inwestorów korporacyjnych w USA w porównaniu z odpowiednio 94% i 77% inwestorów z EMA.
 • 68% inwestorów z EMA i 62% w USA stwierdziło, że poniosłoby większe koszty w celu sfinalizowania transakcji przejęcia przedsiębiorstwa, które wykazuje wysoki poziom dojrzałości w zakresie ESG, zgodny z ich priorytetami w tej dziedzinie.
 • 53% inwestorów z USA i 66% inwestorów z EMA stwierdziło, że anulowanie transakcji było główną konsekwencją po stwierdzeniu istotnych nieprawidłowości ESG.

Wyzwania firm związane z due diligence

Kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym wpływają nie tylko na wizerunek firmy, ale coraz głębiej integrowane są w modele biznesowe przedsiębiorstw. Oznacza to, że pod kątem ESG analizowanych jest coraz więcej elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa – w tym jego decyzje inwestycyjne. Zmiany legislacyjne, presja instytucji finansujących czy aktywizm korporacyjny oznaczają, że część aktywów – takich jak paliwa kopalne – może w kolejnych latach i dekadach stać się aktywami osieroconymi (stranded assets).

To tylko jeden z przykładów ryzyka, z którym liczyć się dziś muszą firmy, także pod kątem planowanych fuzji i przejęć. Oprócz zagrożeń wiążą się z nim jednak również szanse, związane chociażby z zapewnieniem dostępu do niezbędnych surowców. Holistyczne spojrzenie na decyzje w zakresie M&A pozwoli na zapewnienie zgodności modelu biznesowego z zasadami zrównoważonego rozwoju i zmieniającymi się oczekiwaniami rynku. 

Co zyskasz dzięki due diligence pod kątem ESG?

Ikona: Redukcja ryzyka

Redukcja ryzyka

Identyfikacja potencjalnych zagrożeń związanych z ESG może prowadzić do uniknięcia kosztów w przyszłości, lub weryfikacji wycen.

Ikona: Wzrost wartości

Wzrost wartości

Rozpoznanie pozytywnych aspektów ESG może podnieść wartość przedsiębiorstwa i ułatwić negocjacje.

Ikona: Strategiczne możliwości

Strategiczne możliwości

Analiza ESG może pomóc w identyfikacji i wykazaniu nowych możliwości biznesowych, np. wejście na nowe rynki czy rozwijanie nowych produktów.

Ikona: Jakość zarządzania

Jakość zarządzania

Potwierdzenie jakości zarządzania w obszarze ESG w tym analiza ryzyk, luk i inwestycyjnego due diligence.

Ikona: Przegląd praktyk ESG

Przegląd praktyk ESG

Kompleksowy przegląd praktyk ESG: przeprowadzenie oceny inwestycji i analizy „realnej wartości”, uwzględniającej ryzyka środowiskowe, społeczne i zarządcze​. 

Ikona: Działania długofalowe

Działania długofalowe

Długofalowa poprawa pozycji firmy na rynku: planowanie i wdrażanie usługi zarządzania ratingiem, profilem i strategią ESG na potrzeby relacji inwestorskich i budowania wartości dla akcjonariuszy​.

Ikona: Optymalizacja procesów

Optymalizacja procesów

Analiza ESG może prowadzić do identyfikacji obszarów do usprawnień operacyjnych i kosztowych.

Ikona: Lepsza integracja

Lepsza integracja

Zrozumienie kultury i praktyk ESG obu firm może przyczynić się do bardziej płynnej integracji po transakcji.

Wsparcie KPMG w ramach due diligence pod kątem ESG

Due diligence kwestii ESG obejmuje: 

 • Omówienie potencjalnego wpływu pojawiających się trendów społecznych i środowiskowych na firmę i jej rynek.
 • Kompleksowa ocena istotnych ryzyk, zobowiązań i możliwości związanych ze zrównoważonym rozwojem firmy.
 • Porównanie zasad, procedur i wyników firmy w zakresie ESG z najlepszymi praktykami innych firm i sektorem.
 • Ocena zgodności z przepisami krajowymi i traktatami międzynarodowymi.
 • Wgląd w to, jak wyniki firmy w zakresie ESG mogą wpłynąć na jej najcenniejsze aktywa niematerialne, w tym reputację, wartość marki, zaufanie i relacje.
 • Szacunki dotyczące wpływu potencjalnych zobowiązań na koszty, przepływy pieniężne i harmonogram transakcji.
 • Zalecenia dotyczące korekt wyceny. 

O nas

W KPMG stawiamy na innowacyjne rozwiązania, dopasowane do specyfiki oraz potrzeb Klienta. Dysponując doświadczeniem globalnej sieci eksperckiej KPMG skutecznie dostosowujemy innowacyjne pomysły i wdrożenia do polskich warunków.

Skontaktuj się z nami

Zobacz także

Publikacje i webinaria

Więcej z kategorii ESG:

Nasze zaangażowanie