2024 rok będzie ważnym okresem dla pierwszej grupy firm, objętej obowiązkiem raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Sprawozdania za ten okres będą musiały wpisywać się w ramy, zarysowane w dyrektywie CSRD oraz towarzyszących jej Europejskich Standardach Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Nowością, a zarazem podstawową ramą analiz bogatego zestawu wskaźników zrównoważonego rozwoju, zaprezentowanych w standardach ESRS, jest podwójna istotność, obejmująca konieczność analizy zarówno wpływu przedsiębiorstwa na ludzi, jak i wpływu trendów społecznych i ekologicznych na jego kondycję finansową.

Grono podmiotów, które w najbliższych latach zostanie objęte powiązanymi z Europejskim Zielonym Ładem regulacjami, ulegnie znaczącemu zwiększeniu w porównaniu z dotychczas obowiązującą dyrektywą NFRD. Standardy ESRS dotyczą szerokiej gamy zagadnień, związanych ze środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw. Będą one w istotny sposób wpływać na kształt unijnego rynku poprzez rosnące oczekiwania w kwestiach ESG wobec partnerów handlowych w łańcuchach dostaw.

Przygotowany przez KPMG materiał „Get ready for European Sustainability Reporting Standards. Understanding the first set of ESRSs” prezentuje m.in.:

• kontekst wprowadzenia nowych przepisów prawnych,
• zakres objętych nimi podmiotów,
• zobowiązania, które w ich wyniku będą musiały realizować,
• szczegółowy harmonogram wprowadzanych etapami obowiązków.

Dzięki raportowi firmy mogą w szybki sposób sprawdzić w jakim stopniu podjęte w organizacji działania związane z ujawnieniami ESG są zgodne z nowymi regulacjami.

Standardy ESRS wprowadzają analizę podwójnej istotności

Podstawową ramą analiz bogatego zestawu wskaźników zrównoważonego rozwoju, zaprezentowanych w standardach ESRS, jest podwójna istotność (ang. double materiality), obejmująca konieczność analizy zarówno wpływu przedsiębiorstwa na ludzi, jak i wpływu trendów społecznych i ekologicznych na jego kondycję finansową.  Taka analiza ma pomóc  w wybraniu wskaźników, mających kluczowy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, umożliwiając mu przejrzystą komunikację z interesariuszami oraz zapewniając bazę do tworzenia przemyślanych strategii zmian w modelu biznesowym.

Firmy będą zobligowane do raportowania kwestii związanych ze strukturą zarządczą, strategią, zarządzaniem ryzykami i szansami ESG, a także wybranymi w analizie podwójnej istotności wskaźnikami Środowiskowymi, Społecznymi i w obszarze Zarządzania 

Kogo obejmą wymogi ESRS

W pierwszej połowie 2025 roku zobligowane do publikacji swoich raportów za rok 2024 będą największe firmy interesu publicznego (tzw. public interest entities, PIE), zatrudniające ponad 500 osób – w tym te, objęte do tej pory obowiązkami raportowymi na bazie dyrektywy NFRD. W kolejnych latach pula podmiotów objętych regulacją poszerzy się o wszystkie duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób, które będą miały obowiązek raportowania za rok 2025, a następnie o notowane na giełdzie małe i średnie przedsiębiorstwa, których obowiązek będze dotyczył dopiero w raportach za rok 2026. 

Rok finansowy Rok przygotowania raportu Nowe podmioty zobowiązane
2024 2025

Duże firmy typu PIE, spełniające co najmniej dwa z trzech kryteriów (włącznie ze spółkami zależnymi wewnątrz i poza Unią Europejską):

  • Więcej niż 500 pracowników;
  • Przychód netto większy niż 40 milionów euro
  • Aktywa ogółem o wartości większej niż 20 milionów euro.
2025 2026

Pozostałe duże firmy – obniżenie kryterium pracowników z 500 do 250.

2026 (z możliwością odłożenia zbierania danych do 2028) 2027 (z możliwością odłożenia raportowania do 2029)

Notowane na giełdzie małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wyjątek: Mikrofirmy spełniające co najmniej dwa z trzech kryteriów (włącznie ze spółkami zależnymi wewnątrz i poza Unią Europejską):

  • Nie więcej niż 10 pracowników;
  • Przychód netto nie większy niż 700 tysięcy euro;
  • Aktywa ogółem nie większe niż 350 tysięcy euro.
2028 2029

Spółki macierzyste spoza Unii Europejskiej.

Z opublikowanego w czerwcu br. przez KPMG w Polsce raporcie pt. „Benchmark Klimatyczno-Środowiskowy” wynika, że spełnienie wymogów wskazanych w europejskich standardach raportowania zrównoważonego rozwoju może być wyzwaniem nawet dla największych polskich przedsiębiorstw. Pod lupę wzięliśmy zestaw naszym zdaniem najważniejszych wskaźników środowiskowych spośród ESRS-ów, uwzględniających kwestie klimatyczne, surowcowe oraz związane z bioróżnorodnością. Średni wynik 100 największych polskich spółek to 5,2 na 10 możliwych do zdobycia punktów.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Jak możemy pomóc?

Publikacje, webinaria i subskrypcje

Więcej z kategorii technologia