Wraz z rozwojem organizacji i przejmowaniem inicjatywy na rynku firmy muszą coraz częściej mierzyć się z wyzwaniami z zakresu prawa konkurencji. By nie zostać posądzonymi o niedozwolone praktyki rynkowe, a jednocześnie zapewnić stały rozwój prowadzonej działalności, kluczowa jest odpowiednia znajomość regulacji dotyczących ochrony konkurencji i umiejętność sprawnego poruszania się w ich ramach. KPMG Law od wielu lat świadczy usługi doradcze związane z prawem antymonopolowym, dotyczące porozumień horyzontalnych i wertykalnych pomiędzy przedsiębiorcami, nadużywaniem pozycji dominującej, a także doradza przy transakcjach związanych z koncentracją przedsiębiorców – ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przed UOKiK oraz Komisją Europejską.

Czym jest prawo konkurencji i dlaczego to takie ważne?

Prawo konkurencji obejmuje ochronę przedsiębiorców, poprzez zapewnienie równych zasad konkurencji w prowadzonej przez nich działalności, jak i ochronę konsumentów – odbiorców świadczonych usług.

W zakres tej dziedziny wchodzi prawo antymonopolowe, kontrola koncentracji przedsiębiorców, jak i zwalczanie nieuczciwej konkurencji i ochrona zbiorowych interesów konsumentów. 

Wyzwania firm związane z prawem konkurencji

  • Prowadzenie działalności w sposób, który pozwala na utrzymywanie konkurencyjności świadczonych usług, bez wzbudzenia podejrzeń o niedozwolone formy współpracy z innymi przedsiębiorcami.
  • Powstrzymywanie się od działań, które mogłyby być uznane za udział w porozumieniach ograniczających konkurencję, czy – w przypadku silnej pozycji rynkowej danego podmiotu – nadużywanie pozycji dominującej.
  • Konieczność udziału w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach badania rynku oraz w celu uzyskania zgody na koncentrację. 

Prawo konkurencji – korzyści z pomocy prawnej

Pewność prawna dla prowadzonej działalności
Wsparcie profesjonalistów w postępowaniach prowadzonych przez organy ochrony konkurencji
Zmniejszenie ryzyka kar finansowych w postępowaniach antymonopolowych
Propozycje dozwolonych rozwiązań dostosowanych do wyzwań działalności gospodarczej
Możliwość uzyskania odszkodowania za działania kontrahentów naruszające prawo konkurencji (private enforcement)

Wsparcie KPMG Law w ramach prawa konkurencji

Porozumienia i pozycja dominująca

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie prowadzenia spraw kartelowych, w tym z wykorzystaniem instytucji leniency (czynnego żalu), przygotowujemy i analizujemy treść umów dystrybucyjnych i agencyjnych oraz wspomagamy klientów w sprawach dotyczących nadużywania pozycji dominującej. W razie potrzeby wspieramy klientów podczas kontroli, przeprowadzanych przez UOKiK lub Komisję Europejską. 

Przeprowadzamy analizy postępowania przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przez nich przepisów prawa konkurencji oraz prowadzimy weryfikację stosowanych w umowach postanowień. Przygotowujemy także odpowiednie procedury i przepisy wewnętrzne, ułatwiające i wzmacniające przestrzeganie prawa konkurencji przez pracowników i osoby współpracujące (Polityka zgodności z prawem konkurencji; competition compliance programme).

Świadczymy doradztwo w zakresie przestrzegania zasad uczciwej konkurencji oraz prowadzimy szkolenia dla przedsiębiorców, informujące o obowiązujących regulacjach prawnych oraz zasadach i praktykach stosowanych w trakcie kontroli.

Nasz zespół reprezentuje klientów w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji prowadzonych przez organy krajowe i unijne oraz wspiera klientów w sprawach, dotyczących odszkodowań za działania kontrahentów naruszające prawo konkurencji (private enforcement).

Koncentracje przedsiębiorców

Zespół Kancelarii świadczy doradztwo związane z koncentracją przedsiębiorców, w tym w zakresie sprzedaży udziałów, łączenia, podziału, przejęć spółek oraz umów joint venture, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przed UOKiK oraz Komisją Europejską.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji i ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Świadczymy pomoc prawną w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji; w szczególności dokonujemy analizy poszczególnych praktyk rynkowych pod kątem naruszenia obowiązujących przepisów oraz reprezentujemy Klientów Kancelarii w postępowaniach spornych, w tym przed sądami powszechnymi i przed UOKiK.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria