• 1000

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to jeden z głównych programów finansowanych w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027. Stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Innowacyjna Gospodarka (edycja 2007-2013) oraz Inteligentny Rozwój (edycja 2014-2020).
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko wspierają wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań dla wsparcia środowiska (np. lepsze wykorzystanie zasobów, ograniczenie odpadów, alternatywne źródła energii, itp.). Fundusze te powalają na rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem w obszarze inteligentnych specjalizacji, komercjalizacji wyników prac B+R.


Nabory na Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) — Ścieżka SMART

Działanie 1.1 Ścieżka SMART:


 • Planowany nabór:
   Styczeń 2024 – Marzec 2024
   Kwiecień 2024 – Maj 2024
 • Beneficjenci: Konsorcja MŚP
 • Rodzaj projektów: Projekty B+R
 • Instytucja przyjmująca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Maksymalny poziom wsparcia: 80%


Działanie 1.1 Ścieżka SMART:


 • Planowany nabór: Czerwiec 2024 - październik 2024
 • Beneficjenci: Pojedyncze MŚP
 • Rodzaj projektów: Projekty B+R (Równolegle realizowany jest nabór dla projektów na rzecz dostępności)
 • Instytucja przyjmująca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Maksymalny poziom wsparcia: 80%


Działanie 1.1 Ścieżka SMART:


 • Planowany nabór: Czerwiec 2024 – październik 2024
 • Beneficjenci: Pojedyncze przedsiębiorstwa inne niż MŚP
 • Rodzaj projektów: Projekty B+R (Równolegle realizowany jest nabór dla projektów na rzecz dostępności)
 • Instytucja przyjmująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Maksymalny poziom wsparcia: 80%


Działanie 2.12, Działanie 2.25, Działanie 3.1 w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Działanie 2.12 Granty na eurogranty:


 • Planowany nabór: Luty 2024 – luty 2025
 • Beneficjenci: MŚP
 • Rodzaj projektów: Działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE
 • Instytucja przyjmująca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Maksymalny poziom wsparcia: 100%


Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP:


 • Planowany nabór:
  1. Kwiecień 2024 – Maj 2024
  2. 15 października 2024 – 28 listopada 2024
 • Beneficjenci: MŚP
 • Rodzaj projektów: Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Japonii.
 • Instytucja przyjmująca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Maksymalny poziom wsparcia: 50%


Działanie 3.1 Kredyt ekologiczny:


 • Planowany nabór:
  1. Kwiecień 2024 – Lipiec 2024
  2. 17 października 2024 – 30 grudnia 2024
 • Beneficjenci: MŚP, small- i mid-caps
 • Rodzaj projektów: Inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.
 • Instytucja przyjmująca: Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Maksymalny poziom wsparcia: 70%


Działanie FENX.01.01, Działanie FENX.02.02, w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENiKS)

Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna:


 • Planowany nabór: 29 marca 2024 – 29 maja 2024
 • Beneficjenci: Przedsiębiorstwa (duże i średnie)
 • Rodzaj projektów: W przypadku przedsiębiorstw wsparcie skierowane będzie na modernizację energetyczną budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia oraz instalację urządzeń OZE, a także instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru, które są zgodne z zakresem art. 6 i 7 rozporządzenia 2021/1058 ERDF/CF.
 • Instytucja przyjmująca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
 • Maksymalny poziom wsparcia: Do 85%


Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE:


 • Planowany nabór: 29 marca 2024 – 29 maja 2024
 • Beneficjenci: Przedsiębiorstwa (nieokreślone jakiej wielkości)
 • Rodzaj projektów: Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej. Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.
 • Instytucja przyjmująca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
 • Maksymalny poziom wsparcia: Do 85%


Krajowy Program Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ, Krajowy Plan Odbudowy:


 • Planowany nabór: I kwartał 2024
 • Beneficjenci: Konsorcja
 • Rodzaj projektów: Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis na: badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, prace przedwdrożeniowe, prace wdrożeniowe, w tym budowa demonstratora. Zakres tematyczny obejmuje technologie odzysku materiałowego i zagospodarowanie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne, do poprawy oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.
 • Instytucja przyjmująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Maksymalny poziom wsparcia: Jeszcze nieopublikowany
Wsparcie KPMG w zagadnieniach związanych z nowymi naborami na fundusze europejskie i KPO

Dedykowany zespół KPMG Innowacji Ulg i Dotacji to około 40 ekspertów specjalizujących się wyłącznie w pozyskiwaniu wsparcia w postaci ulg i grantów na działalność inwestycyjną i badawczo-rozwojową. W ramach prac związanych z pozyskaniem dofinansowania bezzwrotnego wspieramy naszych klientów na każdym etapie projektu:

 • pracujemy z Klientem nad przygotowaniem koncepcji projektu, weryfikujemy ją i dostosowujemy pod kątem szans na pozyskanie wsparcia,
 • przygotowujemy pełną dokumentację aplikacyjną wraz z niezbędnymi załącznikami takimi jak analiza finansowa, model finansowy,
 • koordynujemy i przygotowujemy we współpracy z naszymi ekspertami analizę stanu techniki oraz audyty energetyczne,
 • zajmujemy się całym procesem złożenia dokumentacji,
 • wspieramy firmy na etapie oceny wniosku, przygotowujemy zespół Klienta do obrony wniosku podczas panelu ekspertów,
 • wspieramy firmy na etapie podpisania umowy o dofinansowanie,
 • prowadzimy usługę rozliczania pozyskanego dofinansowania.

Jak możemy pomóc?

Zobacz także

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe