• 1000

Na przełom drugiego i trzeciego kwartału zaplanowany został nabór wniosków dla dużych przedsiębiorstw w ramach inwestycji A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Całkowita kwota wsparcia alokowana na ten cel wynosi ponad 1 mld PLN!

Cel inwestycji

Wsparcie będzie udzielane dużym przedsiębiorstwom na zapewnienie odpowiedniego poziomu cyfryzacji i robotyzacji przedsiębiorstwa w celu wzrostu jego produktywności, poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa oraz umożliwienia transformacji technologicznej i organizacyjnej  przedsiębiorstwa obejmującej integrację łańcucha produkcji i sprzedaży, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług. Planowana minimalna wartość projektu do objęcia wsparciem wynosi 8 mln PLN.

Przykładowe typy projektów

Projekty planowane do uzyskania wsparcia nie mogą rozpocząć się przed złożeniem wniosku o wsparcie, zaś ich zakończenie nie może wykroczyć poza datę 30 czerwca 2026 r. Mogą obejmować swoim zakresem przykładowo:

  • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowę inteligentnych fabryk (Smart factory);
  • transformację w kierunku przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych;
  • wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystanie przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji;
  • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych, pomocniczych) oraz cyfryzację innych aktywności gospodarczych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług;
  • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym, dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integracji istniejących systemów dziedzinowych;
  • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w integracji procesów produkcyjnych i biznesowych oraz zarządzania nimi, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa wdrażanych rozwiązań;
  • integrację poszczególnych elementów procesów biznesowych, umożliwiającej włączenie dostawców oraz klientów w proces produkcji, sprzedaży i dystrybucji;
  • wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych, które wspierają transformację w kierunku redukcji emisji środowiskowych (w szczególności gazów cieplarnianych) oraz redukcji wykorzystania zasobów naturalnych i zmniejszenia oddziaływania środowiskowego;
  • wdrażanie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji, działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych na urządzeniach końcowych i zmierzające do automatyzacji procesów zarządzania tymi urządzeniami, a także projekty nakierowane na automatyzację szkoleń związanych z bezpieczeństwem danych i informacji oraz przeprowadzanie regularnych testów podatności organizacji na incydenty bezpieczeństwa, zwiększenie zdolności przetwarzania danych;
  • wdrażanie nowoczesnych cyfrowych miejsc pracy, m.in. poprzez wprowadzanie nowoczesnej komunikacji, pracy grupowej, pracy zdalnej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Forma wsparcia

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości, zależnie od lokalizacji projektu, od 20% do 50% kosztów kwalifikowanych projektu (zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022–2027, która zawiera także dodatkowe wymogi dla projektów zlokalizowanych na terenie województw dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz części województwa mazowieckiego). 

Kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie?

Duże przedsiębiorstwa – zatrudniające powyżej 250 osób i których roczny obrót przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów EUR;

Podsumowanie

Ogłoszenie naboru zaplanowane zostało na drugi kwartał 2023, zaś rozpoczęcie naboru na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2023. Podmioty zainteresowane pozyskaniem wsparcia już teraz powinny rozpocząć prace nad opracowaniem koncepcji przedsięwzięć planowanych do zgłoszenia w ramach wniosków o dofinansowanie. Pamiętać należy także, iż do wsparcia kwalifikują się projekty, których realizacja nie rozpoczęła się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu wsparcia finansowego w postaci ulg i dotacji.

Nasz Zespół pomoże Państwu w przygotowaniu projektu od etapu wstępnej koncepcji, przez opracowanie wniosku o dofinansowanie, etap oceny, aż po poprawne rozliczenie poniesionych wydatków.

Wyślij zapytanie ofertowe

Zobacz także

Jak możemy pomoć?