W efekcie działań UE i OECD podjęta została m.in. inicjatywa BEPS, podpisana została Konwencja MLI (mająca w zamierzeniu doprowadzić do modyfikacji nawet 3 000 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) czy uchwalone zostały dyrektywy ATAD (wprowadzające m.in. obowiązek implementacji klauzuli przeciwko unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania czy też reguł opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych).

Proces globalizacji gospodarki i rozwoju handlu międzynarodowego powoduje wzmożony rozwój regulacji prawa Unii Europejskiej, rekomendacji (inicjatyw) OECD, jak i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), które mają coraz większe znaczenie dla polskich jak i zagranicznych przedsiębiorców.

Zarówno UE, jak i OECD, wpisując się w trend zmierzający do uszczelnienia systemów podatkowych państw członkowskich (zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych), podjęły ostatnio szereg działań zmierzających do zapobiegania zjawiskom związanym z szeroko pojętym unikaniem czy uchylaniem się od opodatkowania.

Usługi świadczone przez nasz zespół pozwolą Państwu na dostosowanie prowadzonej działalności do szybko zmieniających się wymogów prawa unijnego oraz innych regulacji międzynarodowych w sposób uwzględniający aktualne realia rynkowe.

Nasze usługi obejmują m.in.:

  • bieżącą analizę ustawodawstwa podatkowego (krajowego, unijnego, międzynarodowego) i orzecznictwa (sądów krajowych, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz pomoc w uwzględnieniu nadchodzących zmian w bieżącym funkcjonowaniu Państwa organizacji;
  • identyfikację sytuacji, w których podatek został uiszczony na podstawie przepisów niezgodnych z prawem wspólnotowym i orzecznictwem TSUE oraz wsparcie w zakresie występowania o zwrot nadpłaconego podatku, w tym sporządzanie stosownych wniosków i reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi, sądami krajowymi oraz TSUE;
  • analizę wpływu Konwencji MLI (zmieniającej treść szeregu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) na Państwa działalność;
  • planowanie i weryfikację międzynarodowych struktur podatkowych, jak również identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka podatkowego pod kątem uchylania się bądź unikania opodatkowania (wynikających m.in. z inicjatywy BEPS czy dyrektyw ATAD);
  • doradztwo w zakresie kształtowania międzynarodowej polityki podatkowej Państwa organizacji w różnych jurysdykcjach podatkowych (w szczególności w zakresie przepisów CFC);
  • analizę zasad i struktur finansowania oraz przepływów pieniężnych pomiędzy podmiotami działającymi w ramach jednej grupy kapitałowej, z uwzględnieniem regulacji dotyczących niedostatecznej kapitalizacji, obowiązków raportowych, podatku u źródła, cen transferowych i innych.

Skontaktuj się z nami