• 1000

Redukcja śladu węglowego i środowiskowego staje się coraz większym oczekiwaniem ze strony legislacji UE czy dbających o swoją reputację uczestników rynku.

Ekspercka wiedza KPMG pomoże w zrozumieniu dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego oraz rynkowego i na skorzystanie z możliwości, oferowanych przez zieloną transformację gospodarki.

Czym jest branży budowlanej i dlaczego to takie ważne?

Budynki odpowiadają dziś za 36% emisji gazów cieplarnianych oraz 40% zużycia energii w Unii Europejskiej. W obliczu wyzwań klimatycznych, ryzyk związanych z importem paliw kopalnych czy negatywnych zjawisk, takich jak ubóstwo energetyczne, dekarbonizacja sektora stanowić będzie istotny element budowy neutralnej klimatycznie, konkurencyjnej gospodarki, realizującej zasady zrównoważonego rozwoju.

Wyzwania firm związane z dekarbonizacją branży budowlanej

Untitled Document


Otoczenie legislacyjne

Rosnące oczekiwania wobec sektora

 • Budownictwo liczyć się musi z rosnącymi oczekiwaniami z zakresu norm energochłonności budynków czy śladu środowiskowego, w tym węglowego, nie tylko pojedynczych materiałów budowlanych ale także całych projektów inwestycyjnych.

 • Elementami Europejskiego Zielonego Ładu są m.in. Fala Renowacji, mająca przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisyjności budynków, czy projekt dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej budynków (EPBD), wprowadzający wymagania związane z obliczaniem śladu węglowego budynków w ich cyklu życia. Swój wpływ na rynek mieć będzie również plan utworzenia systemu EU ETS 2 obejmującego m.in. budynki mieszkalne, który stymulować będzie badanie emisyjności paliw, stosowanych np. na potrzeby ogrzewania, na koszty użytkowania lokali i budynków.

 • Rozwiązania te dołączą do szeregu już przyjętych bądź wdrażanych strategii i regulacji, takich jak zmiana rozporządzenia CPR nakazująca deklarowanie wskaźników wpływu na środowisko wyrobów budowlanych, krajowe strategie renowacji czy taksonomia Unii Europejskiej, mająca przekierowywać strumienie finansowe na zrównoważone inwestycje. W kontekście tym wspomnieć należy m.in. o unijnym systemie oceny zrównoważonego charakteru budynków Level(s), uwzględniającym m.in. kwestie związane z emisjami gazów cieplarnianych, cyklem życia, efektywnym wykorzystaniem materiałów czy zasobów wodnych.
Bodźce finansowe

Przepływy i nowe rozwiązania finansowe

 • Analizy rynkowe wskazują na rosnący udział powierzchni użytkowej budynków objętych dobrowolną certyfikacją taką jak min. BREEAM, LEED czy WELL. To efekt zainteresowania przedsiębiorców i użytkowników korzystaniem z przestrzeni, wybudowanych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podobne zainteresowanie przejawia się również względem tworzenia i korzystania z rozwiązań finansowych (np. zielone obligacje), jak również ze standardami na szczeblu lokalnym, dotyczącymi np. rewitalizacji, nowego budownictwa mieszkaniowego czy zaawansowanego planowania strategicznego (Warszawski Standard Zielonego Budynku, strategie GOZ dla Krakowa, Gdańska i Lublina).

 • Tym kierunkom towarzyszą często zmiany w przepływach finansowych, stymulujące ich praktyczną realizację (wieloletnie ramy finansowe UE, zielone zamówienia publiczne).
Trendy rynkowe

Rosnąca świadomość wpływu na środowisko

 • Rosnąca świadomość wpływu sektora budowlanego na środowisko zaczęła się już przejawiać we wzroście oczekiwań w zakresie budynków czy infrastruktury. Wieloletnie dyskusje na temat jakości powietrza w Polsce wpływają na oczekiwania w zakresie efektywności energetycznej czy źródeł ciepła. Realizowane są inwestycje, w coraz większym zakresie wykorzystujące lokalne surowce o niższym śladzie środowiskowym. Globalni liderzy rynkowi wdrażają innowacje, zmniejszające np. emisyjność cementu i stali. Na obszarach zurbanizowanych wykorzystuje się rozwiązania z zakresu zielonej i błękitnej infrastruktury czy inwestycje mixed use w duchu miasta 15-minutowego.

 • Wraz z kolejnymi etapami zielonej transformacji zwiększać się będą oczekiwania klientów, inwestorów czy regulatorów. Coraz większą uwagę zwraca się na ślad środowiskowy produktu czy inwestycji w całym jej cyklu życia. Oprócz efektywności energetycznej coraz większą rolę odgrywać też będzie efektywne wykorzystywanie surowców. Wartość globalnego rynku zielonych materiałów budowlanych w roku 2021 wyniosła – według szacunków opublikowanych w serwisie Statista – 280,5 miliarda dolarów amerykańskich. Do roku 2027 wzrosnąć ma do poziomu 523,7 miliarda dolarów.


Co zyskasz dzięki aktywnemu podejściu do dekarbonizacji branży budowlanej?

Podmioty decydujące się na wdrażanie sustainability w swoich modelach biznesowych będą w lepszy sposób odpowiadać na oczekiwanie klientów oraz otoczenia biznesowego – również w okresach spowolnienia gospodarczego. Dla przykładu: jeden z polskich banków w trakcie cyklu podwyżek stóp procentowych zdecydował się na rezygnację z oferowania kredytów hipotecznych nowym klientom – poza sytuacją, w której zainteresowani są ofertą zielonego kredytu hipotecznego.

Podobnych produktów i usług – wraz z rozwojem dobrowolnych zobowiązań biznesowych czy obowiązkowych wymogów prawnych – będzie przybywać. Przygotowanie się na trend zielonej transformacji pomoże w uniknięciu ryzyk, związanych z ponoszeniem kosztów zmian w niedogodnym dla firmy momencie, ograniczaniu ryzyk reputacyjnych czy związanych z rosnącymi wymaganiami ESG kontrahentów.

Wsparcie KPMG w ramach dekarbonizacji branży budowlanej

Nasz zespół oferuje kompleksowe wsparcie w planowaniu, wdrażaniu i realizacji strategii dekarbonizacji oferowanych usług i produktów, poprawy efektywności energetycznej i surowcowej oferowanych produktów i realizowanych inwestycji. Wśród podejmowanych przez nas aktywności oferujemy działania i usługi, dostosowane do potrzeb wszystkich uczestników rynku budowlanego.

Producenci materiałów budowlanych

 • Wsparcie w opracowaniu deklaracji środowiskowych III typu wyrobów (EPD).

  Głowne kroki:

  • ustalenie zakresu wyrobów budowlanych do deklaracji;
  • inwentaryzacja procesów produkcyjnych;
  • inwentaryzacja łańcuchów dostaw;
  • przeprowadzenie analizy cyklu życia (LCA);
  • opracowanie raportu LCA i wersji roboczych EPD;
  • reprezentowanie organizacji przed operatorami programów EPD (np. Instytutu Techniki Budowlanej – ITB).
 • Obliczenie śladu węglowego wyrobów wg Protokołu GHG i ISO 14067.
 • Obliczenie śladu węglowego organizacji dla Zakresu 1, 2 i 3 wg Protokołu GHG i ISO 14064 – 1.
 • Analiza potencjału wykorzystania offsetów węglowych.
 • Szkolenia z zakresu obliczania i raportowania śladu środowiskowego organizacji i produktów.
 • Wsparcie w raportowaniu niefinansowym ESG (zgodność z dyrektywą CSRD i standardami ESRS).

Deweloperzy

 • Obliczenia śladu węglowego budynków w cyklu życia (np. na potrzeby Taksonomii UE).
 • Analizy Net Zero Carbon dla projektowanych inwestycji.
 • Analiza śladu środowiskowego (LCA) inwestycji w cyklu życia.
 • Obliczenie śladu węglowego organizacji dla Zakresu 1, 2 i 3 wg GHG Protocol i ISO 14064 – 1.
 • Opracowanie strategii dekarbonizacji organizacji w całym łańcuchu wartości i wsparcie w jej wdrożeniu.
 • Analiza ryzyk klimatycznych.
 • Wsparcie w raportowaniu niefinansowym ESG (zgodność z dyrektywą CSRD i standardami ESRS).

Wykonawcy

Usługi

 • Obliczenia śladu węglowego inwestycji w cyklu życia (np. na potrzeby Taksonomii UE).
 • Analizy Net Zero Carbon dla projektowanych inwestycji.
 • Analiza śladu środowiskowego (ang. LCA) inwestycji w cyklu życia.
 • Obliczenie śladu węglowego organizacji dla Zakresu 1, 2 i 3 wg GHG Protocol i ISO 14064 – 1.
 • Opracowanie strategii dekarbonizacji organizacji w całym łańcuchu wartości i wsparcie w jej wdrożeniu.
 • Analiza ryzyk klimatycznych.
 • Wsparcie w raportowaniu niefinansowym ESG (zgodność z dyrektywą CSRD i standardami ESRS).

Instytucje finansujące

Usługi

 • Analiza portfela inwestycyjnego pod kątem wymagań Taksonomii UE.
 • Obliczenia śladu węglowego instrumentów finansowych związanych z budownictwem według standardów GHG Protocol oraz PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials).
 • Obliczanie śladu węglowego inwestycji (GHG Protocol i ISO 14067).
 • Obliczanie śladu węglowego organizacji (GHG Protocol i ISO 14064-1).
 • Strategia dekarbonizacji organizacji.
 • Analiza ryzyk klimatycznych.
 • Wsparcie w raportowaniu niefinansowym ESG (zgodność z dyrektywą CSRD i standardami ESRS).

O nas

W KPMG stawiamy na innowacyjne rozwiązania, dopasowane do specyfiki oraz potrzeb Klienta. Dysponując doświadczeniem globalnej sieci eksperckiej KPMG skutecznie dostosowujemy innowacyjne pomysły i wdrożenia do polskich warunków.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także

Publikacje i webinaria