• 1000

Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy podatku u źródła zobowiązani są do zachowania tzw. należytej staranności przy stosowaniu zwolnienia, obniżonej stawki lub braku obowiązku poboru WHT. Wobec braku definicji legalnej pojęcia „należytej staranności” w ustawie o CIT, jej dochowanie może sprawiać płatnikom WHT wiele trudności interpretacyjnych i praktycznych. Ponadto, obecny kształt definicji rzeczywistego odbiorcy (ang. beneficial owner) wymaga dodatkowo od podmiotów wypłacających należności badania sytuacji ekonomicznej kontrahenta, a w tym również faktu prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju jego siedziby. Rozszerzenie obowiązków podmiotu wypłacającego również wiąże się z szeregiem problemów praktycznych.

Jedna z kluczowych zmian wprowadzonych w ramach nowych przepisów o WHT dotyczy szczególnej procedury zwrotu tego podatku (mechanizm pay and refund). Wprowadza ona zasady zwrotu WHT pobranego przez płatnika w stosunku do należności wypłacanych na rzecz tego samego podatnika w sytuacji, gdy kwota tych należności przekroczyła próg 2 mln PLN w danym roku, a płatnik zdecydował się pobrać podatek – tj. nie zostało złożone oświadczenie reprezentantów płatnika lub nie uzyskano opinii o stosowaniu zwolnienia. Wejście w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT) zostało odroczone po raz kolejny – tym razem do 31 grudnia 2021 r. Ostateczne wejście w życie regulacji planowane jest na 1 stycznia 2022 r.

Wsparcia KPMG w tym zakresie obejmuje:

  • weryfikację płatności podlegających WHT oraz przedstawienie rekomendacji w zakresie możliwości zastosowania odpowiednich zwolnień lub stawek obniżonych,
  • przygotowanie opinii uzasadniającej możliwość zastosowania innej stawki WHT niż podstawowa do danej płatności, w tym adresującej kwestie ryzyka podważenia statusu odbiorcy jako rzeczywistego właściciela lub zastosowania klauzul antyabuzywnych (SAAR, GAAR, klauzule traktatowe),
  • przygotowanie wytycznych dot. dokumentacji niezbędnej w celu dochowywania należytej staranności oraz weryfikacja zebranych dokumentów przez płatnika WHT,
  • przygotowanie wewnętrznej procedury zarządzania procesami oraz obowiązkami płatnika podatku u źródła w celu dochowania należytej staranności przy weryfikacji płatności podlegających preferencyjnemu opodatkowaniu,
  • przygotowanie wniosku o interpretację lub o opinię o stosowaniu zwolnienia,
  • złożenie wniosku o zwrot WHT i reprezentowanie klienta w toku postępowania.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe