• 1000

Planowanie strategiczne jest niezwykle istotnym elementem prowadzenia z sukcesem działalności gospodarczej w długiej perspektywie. Reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa – zarówno w skali mikro, jak i makro – stale wymaga wprowadzania zmian. Zależnie od charakteru zmian, ich skali i natury, efekty mogą pojawić się w krótko, średnio lub długoterminowym horyzoncie czasowym. Z uwagi na znaczące koszty i nakłady towarzyszące tak ważnym decyzjom, przedsiębiorstwa planują je z reguły z odpowiednim wyprzedzeniem, często poprzedzając je szczegółową analizą dostępnych opcji strategicznych.

Celem procesu przeglądu opcji strategicznych jest zatem rozpoznanie aktualnych, dostępnych możliwości realizacji długoterminowej strategii przedsiębiorstwa w celu maksymalizacji jego wartości.

Zespół KPMG sporządza analizy opcji strategicznych opartych na maksymalizacji wartości dla właścicieli w związku z rozważanymi akwizycjami, tworzeniem spółek joint-venture, nowymi inwestycjami wspierającymi rozwój organiczny, czy też decyzjami o sprzedaży udziałów. Takie analizy często są uzupełniane wycenami, modelowaniem finansowym, czy opiniami o finansowych warunkach transakcji, szczególnie w sytuacji publicznego wezwania do sprzedaży akcji spółki, której analiza dotyczy.

W ramach przeglądu opcji strategicznych wspólnie z klientem analizujemy możliwości rozwoju spółki i poprawy jej zdolności konkurencyjnych, w szczególności w zakresie dostępnych opcji w obszarach związanych zarówno z działalnością operacyjną, finansową, jak i inwestycyjną.

Skontaktuj się z nami