W zakresie działań zmierzających do minimalizacji obciążeń podatkowych i minimalizacji ryzyka podważenia przez organy podatkowe stosowanych przez podatnika form optymalizacji podatkowej, KPMG w Polsce oferuje pomoc w procesie ubiegania się o interpretacje prawa podatkowego dokonywane przez Ministra Finansów. Dysponowanie korzystną dla klienta interpretacją jest cennym narzędziem umożliwiającym bezpieczne planowanie podatkowe.

Oferujemy także swoją pomoc w zakresie instrumentu planowania w postaci interpretacji udzielanych na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Nasze usługi obejmują:

  • przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych,
  • reprezentację w toku postępowań wszczętych na skutek wniosków,
  • pomoc w zakresie wykorzystania środków zaskarżania niekorzystnych stanowisk organów.

Stwierdzenie nadpłaty podatku

W zakresie usług doradztwa podatkowego, KPMG oferuje także reprezentację klienta w zakresie postępowania o stwierdzenie nadpłaty podatku. Nasi specjaliści dokonają analizy prawnej możliwości dochodzenia zwrotu nadpłaconego podatku i sporządzą stosowny wniosek, a następnie będą reprezentować klienta w toku postępowania podatkowego zainicjowanego złożonym o nadpłatę wnioskiem. W przypadku niekorzystnego stanowiska organu podatkowego, reprezentacja obejmie także pomoc w zakresie sporządzenia odwołania, a następnie na etapie sądowoadministracyjnym, skargi lub skargi kasacyjnej.

Nasze usługi obejmują:

  • analizę stanu faktycznego oraz analizę prawną w zakresie zasadności złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku,
  • złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty,
  • reprezentację w toku postępowań wszczętych na skutek wniosków,
  • pomoc w zakresie wykorzystania środków zaskarżania niekorzystnych stanowisk organów na etapie postępowania podatkowego, a następnie sądowoadministracyjnego.

Strategia podatkowa

Od 2021 r. został wprowadzony obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez podmioty o przychodach powyżej 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe.

Strategia podatkowa stanowi zespół informacji o planowanych i wdrażanych przez podatnika zasadach, jakimi podatnik kieruje się w zakresie realizacji obowiązków podatkowych oraz procesach podatkowych, uwzględniając misję i wizję danego podatnika, uwzględniając jego cele biznesowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Nasze usługi obejmują:

  • analizy struktury organizacyjnej podmiotów gospodarczych,
  • przygotowania generalnego, wewnętrznego dokumentu – Strategii podatkowej, stanowiącego punkt wyjścia dla sporządzania informacji o realizacji strategii podatkowej, którą podaje się do publicznej wiadomości do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, którego informacja ta dotyczy,
  • przygotowania informacji o realizacji strategii podatkowej podawanej do publicznej wiadomości.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje podatkowe