• 1000

Zespół ds. Postępowań Podatkowych i Sądowych (Tax Litigation) zajmuje się reprezentowaniem i wspomaganiem klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i celno-skarbowymi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, a także obroną klientów w sprawach karnych skarbowych.

Fachowa wiedza i doświadczenie członków zespołu pozwala w sposób możliwie najbardziej efektywny wykorzystać nadane przepisami prawa instrumenty obrony w ramach prowadzonych spraw.

Usługi świadczone przez zespół obejmują kwestie dotyczące wszystkich podatków obowiązujących w Polsce, tj. w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku akcyzowego i przepisów celnych, a także wszelkich innych zagadnień prawnopodatkowych, które są przedmiotem postępowań prowadzonych przez organy podatkowe i celno-skarbowe.

Polskie prawo podatkowe podlega ciągłym zmianom. Podatnicy nie zawsze nadążają za ich tempem. Sytuacja taka, w połączeniu z często niejasno sformułowanymi przepisami prawa, stwarza organom podatkowym dogodną okazję do szukania dodatkowych dochodów dla budżetu państwa. W praktyce, spotkać się można z wieloma przypadkami dowolnego i w rezultacie niekorzystnego dla podatników interpretowania niejasnych przepisów prawa przez te organy.

KPMG oferuje fachową pomoc w sprawnym i skutecznym wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków prawnych w celu obrony interesów klientów w sporach z organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także sądami powszechnymi, jak i zapobieganiu powstawaniu tych sporów.

KPMG oferuje usługi w zakresie:

  • reprezentowania podatników w sporach z organami podatkowymi i skarbowymi, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
  • obrony klientów w sprawach karnych skarbowych,
  • przygotowania wniosków o wydanie interpretacji podatkowych
  • przeprowadzenie weryfikacji rozliczeń podatkowych i wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku oraz reprezentowanie w postępowaniu podatkowym w tym zakresie
  • wsparcie w zakresie przygotowania strategii podatkowej oraz wymaganej od roku 2021 informacji o realizowanej strategii podatkowej przez podmioty o przychodach powyżej 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe,
  • ograniczenia ryzyka odpowiedzialności karnej członków zarządu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw spółki,
  • organizacji szkoleń dla pracowników w zakresie aktualnych zagadnień prawa podatkowego oraz możliwej odpowiedzialności karnej.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe