Oferowanie i sprzedaż towarów lub usług do konsumentów wymaga zachowania szczególnych warunków, w tym w szczególności spełnienia określonych wymogów informacyjnych, stosowania się do zakazu niedozwolonych postanowień umownych (tzw. klauzul abuzywnych), czy też zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zespół Kancelarii świadczy doradztwo prawne w zakresie opracowywania dokumentacji (regulaminów, wzorców umów, not informacyjnych), ocenie działań sprzedażowych, marketingowych i reklamowych, a także reprezentuje Klientów w sytuacjach spornych.

Czym jest prawo konsumenckie i dlaczego to takie ważne?

Przepisy prawa konsumenckiego określają szczególne warunki świadczenia usług i sprzedaży towarów przez przedsiębiorców konsumentom (B2C „business-to-consumer”). Przepisy prawa konsumenckiego znajdują zastosowanie zarówno do treści samych postanowień umów zawieranych przez firmy z konsumentami, jak i do działań sprzedażowych, marketingowych i reklamowych. Dodatkowo, szereg przepisów szczególnych określa specyficzne zasady reklamy konkretnych towarów lub usług oraz dodatkowe obowiązki informacyjne w relacjach B2C.

Regulacje konsumenckie określają również zasady rozpatrywania reklamacji oraz rozstrzygania sporów pomiędzy firmą a konsumentem.

Firmy kierujące ofertę swoich usług lub towarów do konsumentów są zobowiązane stosować się do regulacji prawa konsumenckiego. Brak zachowania zgodności z nimi rodzi ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej, administracyjnych kar finansowych, a nawet odpowiedzialności karnej.

Wyzwania firm związane z prawem konsumenckim

  • Unikanie działań mogących zostać uznane za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.
  • Zapewnienie zgodności z przepisami regulującymi zasady prowadzenia reklamy towarów lub usług.
  • Opracowywanie dokumentacji sprzedażowej kierowanej do konsumentów, w tym w szczególności regulaminów, ogólnych warunków, wzorców umów, not informacyjnych.
  • Kontakty z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym odpowiedź na wystąpienia UOKiK, kontrole urzędników.

Prawo konsumenckie – korzyści z pomocy prawnej

Pewność prawna dla prowadzonej działalności
Wsparcie profesjonalistów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach przed UOKiK
Zmniejszenie ryzyka kar finansowych oraz konsekwencji finansowych usunięcia ewentualnych naruszeń przepisów prawa konsumenckiego
Propozycje dozwolonych rozwiązań dla wyzwań prowadzonej działalności gospodarczej

Wsparcie KPMG Law w ramach prawa konsumenckiego

Praktyki naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Kancelaria oferuje weryfikację prawną działań sprzedażowych, marketingowych i reklamowych pod kątem ryzyka naruszenia przepisów prawa konsumenckiego.

Doradzamy przy formułowaniu komunikacji z klientem. Dokonujemy oceny prawnej materiałów informacyjnych i reklamowych kierowanych do konsumentów; w szczególności, czy nie wprowadzają one odbiorców w błąd, czy zawierają wymagane prawem informacje, czy nie rodzą ryzyka uznania danej działalności za nieuczciwą praktykę rynkową lub czyn nieuczciwej konkurencji.

Niedozwolone postanowienia umowne („klauzule abuzywne”)

Wspieramy klientów w ocenie stosowanych przez nich postanowień umownych pod kątem ich zakwalifikowania jako niedozwolone postanowienia umowne.

Opracowujemy wzory umów, ogólnych warunków umów, regulaminów sprzedaży i świadczenia usług, używanych w obrocie z konsumentami. 

Reklamacje i spory konsumenckie

Świadczymy doradztwo prawe w zakresie rozpatrywania reklamacji konsumentów na podstawie rękojmi i gwarancji. Pomagamy przedsiębiorcom w przygotowaniu procedur reklamacyjnych oraz w przeszkoleniu pracowników z obsługi reklamacji.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi oraz przed UOKiK. Świadczymy również usług pomocy prawnej w sporach konsumenckich rozpatrywanych w trybie polubownym.

Postępowania organów ochrony konsumentów

Nasz zespół oferuje reprezentowanie klientów w postępowaniach z zakresu prawa konsumenckiego prowadzonych przez UOKiK, w tym w postępowaniach w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone; w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także wspieramy klientów przy polubownym zakończeniu postępowań.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria