• 1000

Organizacje korporacyjne odpowiadają za około 2/3 zużycia energii końcowej na świecie, dlatego też odegrają one kluczową rolę w dekarbonizacji gospodarki do 2050 r. Do niedawna większość korporacji traktowała zakupy energii jako koszt, którym należy zarządzać, a nie jako strategiczny obszar redukcji ryzyka i tworzenia wartości. W ostatnich latach uległo to zmianie również dlatego, że pojawiło się wiele opcji dla korporacji umożliwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wynikających ze zużywanej energii elektrycznej.

Do najpopularniejszych opcji można zaliczyć:

  • Inwestycje we własne źródła wytwórcze (również onsite)
  • Zakup Gwarancji Pochodzenia
  • Umowy corporate Power Purchase Agreement (cPPA)

Umowy cPPA pozwalają na zakup energii z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) po przewidywalnej i konkurencyjnej cenie w długim okresie.

Czym są umowy Power Purchase Agreement (PPA) i dlaczego to takie ważne?

Umowy Power Purchase Agreement PPA polegają na bezpośrednim zakupie energii elektrycznej od wytwórcy z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Pozwalają one na długoterminowe ustalenie ceny za energię elektryczną o niższej zmienności niż rynkowa. Formuła PPA pozwala zatem na zmniejszenie (a nawet całkowite wyeliminowanie) ryzyka i wyzwań, z którymi w ostatnim czasie zmagają się przedsiębiorstwa.

Umowy PPA pozwalają na dużą elastyczność w zakresie dostosowania rozwiązań do własnych potrzeb. Nie ograniczają również lokalizacji potencjalnego źródła wytwórczego, co zwiększa możliwość uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej. 

Umowy PPA cechują się dużym zróżnicowaniem. Ich dwa główne rodzaje to:

Fizyczny PPA


Przedmiotem umowy PPA opartej na faktycznych dostawach energii jest sprzedaż energii elektrycznej od wytwórcy bezpośrednio do odbiorcy. Cena sprzedaży energii z instalacji jest stała lub modyfikowana ustalonym pomiędzy stronami współczynnikiem. Korzyścią dla odbiorcy jest w tym przypadku długoterminowy odbiór energii po atrakcyjnej i przewidywalnej cenie.

Finansowy (wirtualny) PPA


Umowy oparte na mechanizmie różnicowym są czystą formą umowy wzajemnie zobowiązującej, której przedmiotem są transakcje finansowe pomiędzy stronami, zależne od bieżącej sytuacji na rynku energii. Kontrakt różnicowy oparty jest na wzajemnych wypłatach, zależnych od ruchów na rynku hurtowym. W tym układzie wytwórca sprzedaje energię bezpośrednio na rynku hurtowym lub wybranej spółce obrotu.

Wyróżnia się również różne warianty cenowe występujące w umowach PPA (z ceną indeksowaną, korytarzem cenowym), jak i różne warianty ilościowe (pay-as-produced, pay-as-contracted, pay-as-consumed).

Wyzwania firm związane z umowami PPA

Przez długi czas przedsiębiorstwa patrzyły się na kwestie, związane z umowami na dostawy energii przede wszystkim przez pryzmat kosztów, a nie redukcji ryzyk czy generowania wartości dodanej. Praktycy transformacji energetycznej z biur KPMG obserwują w ostatnich latach niemałe zmiany w tym zakresie, wynikłe z nacisku interesariuszy czy polityk publicznych. Podkreślają jednak rosnące zainteresowanie firm redukowaniem swych emisji gazów cieplarnianych. Oprócz działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej czy inwestowania we własne moce wytwórcze z OZE rośnie zainteresowanie umowami PPA.

Zawiązanie umowy PPA to złożony proces, który pozostaje nowym rozwiązaniem na polskim rynku. Wprowadzenie go w życie wymaga szczególnej uwagi w trakcie wyznaczania celów oraz negocjacji warunków umownych. Jakiekolwiek niedopatrzenia w pozornie błahych kwestiach wiązać się mogą z późniejszymi sporymi stratami po stronie odbiorcy. Ze względu na długi okres zawieranych kontraktów (np. od 5 do 15 lat) kluczowe staje się uzyskanie najlepszych możliwych warunków (w tym ceny).

Korzyści z pozyskiwania energii na podstawie umowy PPA

Niższa cena
Niższa cena

Stabilność cen
Stabilność cen

Ograniczenie emisji
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Wsparcie KPMG w ramach w długoterminowego zakupu zielonej energii

Eksperci KPMG wspierają przedsiębiorstwa w trakcie całego procesu opracowania i zawierania umów PPA. Dzięki naszemu wsparciu minimalizowane jest ryzyko zawarcia niekorzystnej umowy, co osiągamy poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia – oferujemy zarówno doradztwo techniczne i komercyjne, jak i księgowe, i prawne. Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

  • Określanie strategii dotyczących umów PPA i wypracowanie akceptowalnych warunków cenowych,
  • Identyfikację podmiotów mogących dostarczać energię w ramach umowy PPA, przygotowanie  zapytań ofertowych i wsparcie merytoryczne w prowadzeniu postępowań zakupowych,
  • Przygotowanie dedykowanych analiz profilów konsumpcji i wytwarzania w aktywach OZE,
  • Przygotowanie całych umów oraz rewizje zapisów pod kątem prawnym,
  • Wsparcie w negocjacjach umów PPA,
  • Wsparcie księgowe i podatkowe przy określaniu możliwych konsekwencji wynikających z zawartej umowy PPA.

Pomagamy naszym klientom zarówno wdrażać strategię PPA lokalnie, jak również korzystamy z naszej globalnej sieci kontaktów w celu znalezienia możliwości osiągnięcia szerszego wdrożenia umów PPA w strategiach korporacyjnych.

Jak pomagamy? | Model procesu wdrożenia PPA


Model GBS

O nas

W KPMG stawiamy na innowacyjne rozwiązania, dopasowane do specyfiki oraz potrzeb Klienta. Dysponując doświadczeniem globalnej sieci eksperckiej KPMG skutecznie dostosowujemy innowacyjne pomysły i wdrożenia do polskich warunków. Nasi eksperci wspierają naszych Klientów w następujących obszarach:

Energia słoneczna
Energia wiatrowa off-shore i on-shore
Gaz i biogaz
Biomasa
Wodór

Zobacz także

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria