• 1000

Obecnie wielu pracodawców decyduje się powierzyć bieżące rozliczenia podatkowe swoich pracowników firmom zewnętrznym.

W szczególności ma to miejsce w sytuacji, gdy pracodawca oddelegowuje swoich pracowników do pracy za granicę lub gdy cudzoziemcy zatrudnieni są w polskiej spółce.

W związku z powyższym KPMG oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

  • przygotowywania miesięcznych i rocznych rozliczeń podatkowych, w tym dla osób oddelegowanych do pracy za granicę oraz cudzoziemców oddelegowanych do pracy w Polsce (zarówno polskich rezydentów jak i nierezydentów), włączając w to pomoc w przygotowaniu deklaracji dotyczących tzw. exit tax i daniny solidarnościowej,
  • występowania o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP/PESEL) oraz aktualizację danych,
  • reprezentowania klientów w postępowaniu administracyjnym przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe