Rozliczenie PIT za 2022 rok
do 2 maja 2023 roku

Pozostało jeszcze:

dni

godzin

minut

sekund

2 maja 2023 roku mija termin, w którym podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązani są do rocznego rozliczenia podatkowego za 2022 rok.

Kogo dotyczy obowiązek rocznego rozliczenia

Obowiązek rozliczenia z fiskusem za rok podatkowy dotyczy każdego podatnika, który osiągnął dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli podatnik w danym roku uzyskał stratę, to również powinien złożyć zeznanie podatkowe. Wykazana w zeznaniu podatkowym strata może być bowiem odliczana od dochodu w kolejnych latach podatkowych. 

 


Ikona: Główne uwarunkowania rozliczenia PIT za 2022 rok

Główne uwarunkowania

Obowiązek sporządzenia rocznego zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniony jest w głównej mierze od tzw. rezydencji podatkowej, czyli zależy od miejsca zamieszkania osoby fizycznej i jest związany z tzw. nieograniczonym lub ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swoich dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. W przypadku tzw. ograniczonego obowiązku podatkowego decyduje kwestia źródła, tj. miejsca osiągania dochodów. Podatnikami podatku dochodowego mogą być zatem również osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania ani stałego pobytu na obszarze Polski, ale osiągające tutaj dochody.

Szczególnie istotne znaczenie w zakresie określenia właściwej rezydencji podatkowej oraz źródła przychodów występuje w przypadku cudzoziemców oddelegowanych do pracy w Polsce oraz Polaków oddelegowanych do pracy za granicą.

Swoje dochody (przychody) należy wykazać na właściwym formularzu PIT

Rozliczeniu dochodów (przychodów) osiągniętych w 2022 roku służą m.in. następujące formularze: PIT-36 (m.in. z działalności gospodarczej, innych źródeł) , PIT-36L (podatek liniowy), PIT-37 (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne), PIT-38 (dochody kapitałowe), PIT-39 (sprzedaż nieruchomości) oraz PIT-28 (przeznaczony dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtowo).

Ikona: wybór właściwego formularza

Ulgi podatkowe i odliczenia

W zależności od źródła przychodów i sposobu rozliczenia podatku, podatnicy mogą również korzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych i odliczeń w tym m.in. z ulgi prorodzinnej, ulgi internetowej, ulgi rehabilitacyjnej, odliczeń z tytułu darowizn, odliczeń na IKZE czy też ulgi przeznaczonej dla honorowych krwiodawców.

Ikona: ulgi podatkowe i rozliczenia
Osoba rozliczająca PIT przez Internet

Ikona: Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT

KPMG w Polsce od 2012 roku pyta Polaków, w jaki sposób rozliczają swój podatek dochodowy za dany rok podatkowy, w tym m.in. o stopień trudności rozliczania się z urzędem skarbowym, formę w jakiej zamierzają się rozliczyć, o najczęściej wykorzystywane ulgi podatkowe oraz sposób wybierania organizacji pożytku publicznego, którym przekazują 1 proc. podatku (od rozliczenia za 2022 rok jest to 1,5 proc. podatku).

Przybliżamy tym samym podejście Polaków do rozliczania się z urzędem skarbowym oraz dzielimy się z podatnikami komentarzami, opiniami i interpretacjami ekspertów KPMG, dotyczącymi najważniejszych kwestii formalnych związanych z rozliczaniem PIT. Sygnalizujemy również najważniejsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które należy uwzględnić podczas rocznego rozliczenia PIT.

Dodatkowe informacje dotyczące rozliczenia PIT za 2022 rok (ulgi i terminy)

Zasady korzystania z ulgi na krwiodastwo

Osoby, które w 2022 r. oddały krew, mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Darowizna odliczana jest od dochodu i obejmuje odliczenie ekwiwalentu za krew, który przysługiwałby dawcy z tytułu przekazania określonej ilości krwi. Wysokość ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu, a podatnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia jej wysokości na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi. Należy pamiętać, że przyjęcie jakiejkolwiek korzyści finansowej lub przekazanie krwi na rzecz konkretnej osoby wyklucza możliwość skorzystania z odliczenia. Ulgę na krew ujmuje się w zeznaniu rocznym w załączniku PIT/O, a jako dokument potwierdzający wystarcza zaświadczenie o ilości oddanej krwi.

Zasady korzystania z ulgi na zabytki

Polski Ład wprowadził tzw. ulgę na zabytki. Od 2023 r. funkcjonuje w nieco okrojonej formie. Podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki w dwóch przypadkach:

  1. Wydatki poniesione w 2022 r. na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, utworzonego dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków
  2. Wydatki poniesione w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

Odliczenia nie mogą przekroczyć 50 proc. wydatków udokumentowanych fakturą wystawioną przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, powiększonych o kwotę tego podatku, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT. 

PIT/O i zasady korzystania z ulgi na internet

Prawo do skorzystania z ulgi na internet przysługuje osobom, które w latach wcześniejszych nie korzystały z tego odliczenia albo po raz pierwszy skorzystały z niej w zeznaniu za 2021 r. Odliczenia można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych. Ulgę odlicza się w zeznaniu podatkowym od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej lub przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł. Ulgę internetową można odliczyć jeśli posiada się dokument potwierdzający poniesienie wydatku. Za dokument taki można uznać: faktury, rachunki oraz każdy inny dowód zawierający ww. dane. Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Zasady stosowania ulgi dla rodzin 4+

Ulga dla rodzin 4+ to stosunkowo nowa ulga, bo została wprowadzona 1 stycznia 2022 r. Co do zasady, objęte są nią przychody osiągnięte przez podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej. W wyniku nowelizacji z 9 czerwca 2022 r. ulgą dla rodzin 4+ objęto również zasiłki macierzyńskie. Limit ulgi dla rodzin 4+ wynosi 85 528 zł w skali roku podatkowego i jest łączny dla wszystkich umów objętych tą ulgą. Przy czym po wyczerpaniu tego limitu przysługuje jeszcze kwota wolna od podatku, tj. 30 000 zł.

Zasady stosowania ulgi IKZE w rozliczeniu PIT za 2022 r.

Od 1 stycznia 2012 r. można gromadzić środki pieniężne w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Jeśli podatnik w ciągu roku dokonał wpłat na IKZE może odliczyć od podatku wpłaconą kwotę. Maksymalny limit wpłat w roku 2022 wynosi: 7106,40 zł lub 10 659,60 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność). Ulga może być zastosowana do dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej,  podatkiem liniowym (19 proc.) oraz przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zostało coraz mniej czasu: zbliżające się terminy złożenia zeznań podatkowych

W lutym mija termin złożenia niektórych zeznań rocznych PIT. Dotychczas PIT-28 i PIT-28S były składane od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Po zmianie wprowadzonych na mocy tzw. Polskiego Ładu 2.0. zeznania te są składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zmianie uległ również termin złożenia PIT-16A. Aktualnie termin złożenia tej deklaracji upływa z końcem lutego następnego roku podatkowego (art. 31 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Zatem deklarację PIT-16A za 2022 r. należy złożyć do 28 lutego 2023 r. Pozostałe deklaracje, tzn. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 należy złożyć do 2 maja 2023 r.

Zmiana stawki: 1,5% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego

W 2023 roku za sprawą przepisów Polskiego Ładu podatnicy mają możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), a nie 1%, jak miało to miejsce dotychczas. Zasada ta będzie miała zastosowanie już do rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok. Prawo, by przekazać 1,5% podatku, dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Aby przekazać 1,5% podatku należy złożyć oświadczenie w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45c ust. 3a ustawy o PIT) w zeznaniu rocznym lub na formularzu PIT-OP.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do 2 maja 2023 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.

Zasady stosowania ulgi prorodzinnej w rozliczeniu PIT za 2022 rok

Co do zasady, najpopularniejszą ulgą odliczaną od podatku, z której mogą skorzystać podatnicy w rozliczeniu PIT za 2022 rok jest niewątpliwie ulga prorodzinna czyli tzw. ulga na dzieci.  
Skorzystać z niej mogą zarówno rodzice, jak również opiekunowie prawni i rodziny zastępcze rozliczające się w skali podatkowej, jeżeli ich dzieci:

  • Są małoletnie;
  • Są pełnoletnie, ale nie ukończyły 25 roku życia i uczą się lub studiują – jeżeli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej (od 2022 r. wartość renty socjalnej wynosi 1338,44 zł, co oznacza, że limit zarobków dziecka w tym przypadku jest równy 16 061,28 zł);
  • Otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na ich wiek.

Wysokość ulgi zależy od liczby posiadanych dzieci. Za jedno dziecko odliczyć można maksymalnie 1112,04 zł. Przykładowo, w przypadku trojga dzieci, przysługuje ulga w wysokości rocznie po 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko oraz w wysokości 2000,04 zł na trzecie dziecko. Dodatkowo, możliwość skorzystania z ulgi w przypadku jednego dziecka ograniczona jest przez dochody podatników, np. łączny dochód nie może przekroczyć 112 000 zł w przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem. Nie wszyscy mogą jednak skorzystać z ulgi prorodzinnej. Nie przysługuje ona, jeżeli uzyskujesz wyłącznie dochody: opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej lub opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym). kartą podatkową).

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także

Webinaria i publikacje podatkowe