• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

23 marca 2023 r. Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT (tzw. Slim Vat 3) oraz innych ustaw.  
Komisja przyjęła poprawki, które m.in. doprecyzowały, że każdy z małżonków będzie korzystać z podwyższonego limitu 100 tys. zł przychodów z najmu, powyżej którego płaci się 12,5% stawkę podatku. Wprowadzono również możliwość składania zeznań podatkowych za pośrednictwem usługi Twój e-PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmieniono też termin wprowadzenia obowiązku wysyłania JPK z danymi z podatków dochodowych. W przypadku JPK CIT obowiązek ma wejść w życie 31 grudnia 2025 roku, a w przypadku JPK PIT –  31 grudnia 2026 r. Poza tym, podwyższono progi podatkowe w podatku od spadków i darowizn, a także wprowadzono zmiany w zakresie podatku od zysków kapitałowych oraz w zakresie zasad rozliczenia dochodów z obligacji, które zostały zakupione na rynku wtórnym. Zmiany dotyczące podatku PIT oraz ryczałtu od najmu mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

W dniu 27 marca 2023 r. NSA w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego postanowieniem z dnia 11 października 2022 r., sygn. akt I FSK 2545/21 podjął uchwałę (sygn. akt I FPS 2/22), zgodnie z którą art. 15 zzr ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

W wyroku z 21 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2217/20) NSA wypowiedział się na temat spółki prowadzącej prace w zakresie B+R. Spółka chciała wiedzieć, czy może odliczyć od podstawy opodatkowania wysokość wynagrodzeń pracowników sprawujących funkcje nadzorcze i kierownicze nad pracami B+R jako koszt kwalifikowany, w zakresie w jakim wykonywane przez nich czynności, w tym nadzorcze związane są bezpośrednio z działalnością B+R. Zdaniem NSA nie ma wątpliwości, że kadra kierownicza będzie zaangażowana w prace B+R. Niemożliwe jest wyjście poza tak zakreślony opis stanu faktycznego i stwierdzenie, że ta kadra kierownicza nie będzie zaangażowana w ten proces. Wynagrodzenie pracowników sprawujących funkcje nadzorcze i kierownicze nad pracami B+R można więc zaliczyć do kosztów kwalifikowanych.

W wyroku z 20 marca 2023 r. (sygn. III FSK 617/22) NSA wypowiedział się w sprawie spółki kierującej ośrodkiem narciarskim i będącej właścicielem infrastruktury obejmującej m.in.: koleje linowe i wyciągi narciarskie. Spółka chciała wiedzieć, czy z tytułu wykorzystywania tych obiektów w ramach działalności gospodarczej musi zapłacić podatek od nieruchomości oraz czy wskazane obiekty powinny wchodzić w skład podstawy opodatkowania jako budowle. Zdaniem spółki, po zmianie definicji obiektu budowalnego od dnia 28 czerwca 2015 r. poprzez usunięcie przesłanki „całości techniczno-użytkowej” i przejściu do koncepcji wzniesienia obiektów przy użyciu wyrobów budowalnych, wyłączone jest opodatkowanie instalacji współpracujących z budowlą. Zarówno organ jak i WSA uznały stanowisko spółki za nieprawidłowe. NSA uchylił jednak interpretację i wyrok WSA. Zdaniem NSA wskazanie konkretnej budowli wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania tej budowli zgodnie z przeznaczeniem, a także wzniesienie jej z użyciem wyrobów budowlanych to cechy obiektu budowlanego, które powinny być badane w konkretnym przypadku. Dotyczy to także ośrodka narciarskiego i związanej z tym infrastruktury narciarskiej. 

21 marca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Projekt zakłada powstanie Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), która zbierać będzie kompleksową informację o świadczeniach emerytalnych, bez względu na ich źródło. Gromadzone będą informacje o posiadanych produktach ze wszystkich filarów zabezpieczenia emerytalnego: ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK, OFE oraz o ich stanie. System umożliwi symulację wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych, a także aktualizację danych osobowych przy pomocy rejestrów publicznych, zamiast tak jak to było dotychczas, konieczności stawienia się w każdej instytucji osobno i osobiście. Skorzystanie z usług CIE będzie dobrowolne oraz możliwe poprzez stronę internetową mObywatel.gov.pl oraz w aplikacji mobilnej. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

21 marca 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z Rozporządzeniem, przedłuża się do dnia 30 czerwca 2023 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin m.in. do:

  1. złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.
  2. wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku.

NSA w dniu 20 marca 2023 r. podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów (sygn. III FPS 3/22), w której stwierdził, że warunkiem zwolnienia z podatku od darowizny pieniężnej w kręgu najbliższej rodziny jest udokumentowanie wpłaty na rachunek obdarowanego w sposób zapewniający identyfikację obdarowanego i darczyńcy, czyli przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Zgodnie z ustnym uzasadnianiem, spełnienie tego warunku ma na celu zapewnienie szczelności systemu podatkowego i uniemożliwienie działań zmierzających do wprowadzenia do obiegu środków pieniężnych o nieustalonym pochodzeniu. 

Polski Ład wprowadził tzw. ulgę na zabytki. Od 2023 r. funkcjonuje w nieco okrojonej formie. Podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki w dwóch przypadkach:

  1. Wydatki poniesione w 2022 r. na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, utworzonego dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków
  2. Wydatki poniesione w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

Odliczenia nie mogą przekroczyć 50 proc. wydatków udokumentowanych fakturą wystawioną przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, powiększonych o kwotę tego podatku, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT. 

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do 2 maja 2023 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie