Tax Alert: Nowa wersja projektu ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur

Zgodnie z nowym projektem obligatoryjny KSeF zacznie obowiązywać pół roku później, niż początkowo planowano.

Zgodnie z nowym projektem obligatoryjny KSeF zacznie obowiązywać pół roku później.

 • 1000

15 marca 2023 roku, na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest dostosowanie obowiązujących przepisów do zmian związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: „KSeF”). Nowy projekt datowany jest na 22 lutego 2023 r. i zastępuje poprzedni z 30 listopada 2022 r. Zgodnie z nowym projektem obligatoryjny KSeF zacznie obowiązywać pół roku później, niż początkowo planowano, a więc 1 lipca 2024 r.

Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie czynności, które obecnie wymagają udokumentowania fakturą wystawioną zgodnie z ustawą o VAT. Będą to czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) i na rzecz organów publicznych (B2G). Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych (dalej: „e-faktury”) będzie miał zastosowanie do podatników:

 • wykonujących czynności objęte wymogiem fakturowania według polskich regulacji VAT,
 • którzy posiadają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (gdy to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług).

Przy użyciu KSeF będą wystawiane także:

 • faktury korygujące – bez względu na to, czy pierwotne faktury zostały wystawione przy użyciu KSeF, czy poza KSeF, jeśli są wystawione przez podatnika posiadającego siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, gdy to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej uczestniczy w transakcji oraz
 • fakultatywnie faktury VAT RR oraz faktury VAT RR KOREKTA. 

Wyłączenia z obligatoryjnego KSeF

 • z e-fakturowania wyłączone zostają faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (B2C). Faktury te nie będą mogły być wystawiane w KSeF fakultatywnie – jest to zmiana w stosunku do założeń poprzedniej wersji projektu.
 • z wyjątkami przewidzianymi w projekcie obowiązkiem e-fakturowania nie zostaną objęci podatnicy korzystający z trzech procedur szczególnych (procedura nieunijna dotycząca niektórych usług, szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób oraz szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych).
 • dodatkowo zgodnie z projektem rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT, z obowiązku e-fakturowania wyłączone zostaną: bilety kolejowe i lotnicze, bilety za przejazd autostradą oraz usługi w zakresie nadzoru i kontroli ruchu lotniczego (Eurocontrol).

Ponadto:

 • podatnicy zwolnieni podmiotowo (drobni przedsiębiorcy) lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT lub przepisów wykonawczych będą zobowiązani do korzystania z KSeF dopiero od 1 stycznia 2025 r.
 • e-fakturowanie będzie fakultatywne dla podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub posiadających wyłącznie stałe miejsce prowadzenia działalności, które nie uczestniczy w dokonywanej transakcji.

Inne najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej wersji projektu:

Rezygnacja z „propozycji faktury korygującej” oraz jednoczesna likwidacja not korygujących – po konsultacjach publicznych Ministerstwo Finansów postanowiło wycofać się z wprowadzenia tzw. „propozycji faktury korygującej”, która miała być wystawiana przez nabywcę za pośrednictwem KSeF. Jednocześnie zlikwidowano możliwość wystawiania not korygujących. Jedyną możliwością poprawy faktury będzie zatem wystawienie faktury korygującej za pośrednictwem KSeF.

Zmiany w regulacjach odnośnie stosowania kursu walutowego - podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury uzyska możliwość przeliczenia podatku na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury wskazany w polu P_1, pod warunkiem że e-faktura zostanie przesłana do KSeF nie później niż następnego dnia pod dacie wskazanej w polu P_1.

Liberalizacja oraz późniejsze wejście w życie sankcji za nieprawidłowości w KSeF - zrezygnowano z minimalnej wysokości kary pieniężnej  -  nadal jednak podatnikowi, który wbrew obowiązkowi:

 • nie wystawił faktury przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur,
 • wystawił fakturę niezgodnie z udostępnionym wzorem
 • nie przesłał w terminie faktury do Krajowego Systemu e-Faktur

naczelnik urzędu skarbowego nakłada karę pieniężną wynoszącą do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na tej fakturze wystawionej poza Krajowym Systemem e-Faktur, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – karę pieniężną wynoszącą do 18,7% wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze wystawionej poza Krajowym Systemem e-Faktur. Zgodnie z projektem, sankcje będą stosowanie dopiero po pół roku obowiązkowego stosowania KSeF, tj. od 1 stycznia 2025 r.

Wprowadzenie procedury na wypadek awarii po stronie podatnika, tzw. tryb offline – w przypadku awarii po stronie podatnika, będzie możliwe wystawienie faktury poza KSeF – zgodnie ze schemą e-faktury. Faktura w takim przypadku powinna zostać wysłana do KSeF nie później niż następnego dnia roboczego po wystawieniu offline. Dodatkowo doprecyzowano, że faktury wystawiane w trybie offline (ze względu na awarię KSeF bądź awarię po stronie podatnika) powinny być opatrzone kodem weryfikującym „QR”.

Rezygnacja z możliwości wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ograniczenie takie wprowadzone ma zostać od 1 stycznia 2025 r. Ta sama zasada dotyczyć będzie również paragonów fiskalnych z NIP do kwoty 450 zł (lub 100 euro), a także innych faktur uproszczonych wystawianych w postaci papierowej lub elektronicznej, które jeszcze przez pół roku od dnia wejścia w życie ustawy będą uznawane za faktury uproszczone. Natomiast paragon taki oraz inne faktury uproszczone nie będą uznawane za fakturę od 1 stycznia 2025 r., z wyjątkiem faktur dotyczących przypadków określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 106s. Oznacza to, że, co do zasady, jeszcze przez pół roku od dnia wejścia w życie ustawy będą mogły być stosowane w rozliczeniach między podatnikami faktury wystawiane przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktury uproszczone, w tym paragony fiskalne z NIP nabywcy do 450 zł.

Od 1 stycznia 2025 r. e-faktury uproszczone w KSeF – z ograniczonym, jak dotychczas, zakresem danych. Od wskazanej daty zostanie też wprowadzony obowiązek wystawiania e-faktur przez podatników korzystających z tzw. zwolnienia podmiotowego lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione – także z ograniczonym zakresem danych, jako faktur uproszczonych.

Utrzymanie obowiązku podawania KSeF ID (lub identyfikatora zbiorczego) w poleceniach przelewu bankowego za fakturę wystawioną w KSeF - w ustawie Prawo przedsiębiorców nałożono na nabywcę towaru lub usługi wskazanego na fakturze, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, dokonującego płatności za faktury ustrukturyzowane, na rzecz innego podatnika podatku od towarów i usług zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, za pośrednictwem rachunku bankowego w banku mającym siedzibę na terytorium kraju, rachunku bankowego w oddziale banku zagranicznego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, obowiązek podania numeru identyfikującego te faktury w Krajowym Systemie e-Faktur.

W ustawie doprecyzowano również zasady korekty podatku należnego / naliczonego z tytułu faktur korygujących wystawianych w trybie offline (ze względu na awarię / niedostępność KSeF lub awarię po stronie podatnika) – wprowadzono zasadę, zgodnie z którą w takich przypadkach dostawca dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Z kolei nabywca jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą w trybie offline, przy czym gdy data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę jest późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, za datę otrzymania tej faktury uznaje się datę przydzielenia tego numeru.

Rezygnacja ze zmian w przepisach regulujących termin wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy / wykonaniem usługi – wychodząc naprzeciw uwagom zgłaszanym przez podatników, Ministerstwo Finansów wycofało się z propozycji zmian do art. 106i ust. 7 i 8 wprowadzających ograniczenia co do możliwości wystawiania faktur przed dostawą/wykonaniem usługi. W związku z tym, zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów, podatnik w dalszym ciągu może wystawić fakturę nie wcześniej niż 60 dni przed dokonaniem dostawy / wykonaniem usługi.

Pozostałe kwestie

Ponadto, projekt zawiera pakiet regulacji związanych z koncepcją wprowadzenia wyłącznie elektronicznej obsługi: wiążących informacji taryfowych (WIT), wiążących informacji o pochodzeniu (WIP), wiążących informacji akcyzowych (WIA) oraz wiążących informacji stawkowych (WIS) poprzez rozbudowę systemu EBTI-PL2 oraz połączenie się z systemem e-Urząd Skarbowy w zakresie WIS i z systemem PUESC w zakresie WIT, WIP i WIA – tzw. projekt „e-WIS”. Powyższe umożliwi obsługę wiążących informacji wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą dedykowanego systemu informatycznego, w tym również prowadzenie wyłącznie elektronicznie spraw w trybach odwoławczych (w tym zażaleniowych) oraz przy zmianach i uchyleniach (WIS, WIA), a także cofnięciach i unieważnieniach WIP i WIT.