Podatek minimalny po 1 stycznia 2022 roku - kogo dotyczy zmiana?

Minimalny podatek dochodowy dotyczy podatników posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podatkowych grup kapitałowych oraz pozostałych podmiotów prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

 

KPMG Kalkulator

Kalkulator podatku minimalnego

 1. 1. Sprawdź czy Twoja Spółka będzie objęta podatkiem minimalnym
  Kalkulator został przygotowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 2105).Więcej
  1. 1.Podatkiem minimalnym objęte zostały Spółki podlegające CIT, podatkowe grupy kapitałowe oraz działające w Polsce zakłady przedsiębiorców zagranicznych.
  2. 2.Przepisów o podatku minimalnym nie stosuje się do podatników:
   1. 2.1 w 1., 2. lub 3. roku działalności (start-up'y), ale bez podmiotów utworzonych w wyniku zdarzeń restrukturyzacyjnych
   2. 2.2 będących przedsiębiorstwami finansowymi (bank krajowy, instytucja kredytowa, firma inwestycyjna, ubezpieczyciel itd.)
   3. 2.3 których przychody w danym roku podatkowym spadły o co najmniej 30% w stosunku do przychodów wykazanych w roku poprzednim
   4. 2.4 których udziałowcami / akcjonariuszami / wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a podatnik nie posiada udziałów / akcji innych spółek
   5. 2.5 osiągających większość przychodów z tytułu eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub powietrznych lub wydobycia kopalin wymienionych w załączniku do ustawy Prawo geologiczne i górnicze, których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach
   6. 2.6 będących członkami grupy co najmniej dwóch spółek (polscy rezydenci podatkowi), w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udział w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy i rok podatkowy tych spółek obejmuje ten sam okres, a udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 1% w danym roku podatkowym (ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe).
  Więcej
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.1
  • D.2
  • D.3
  • D.4
 2. 2. Sprawdź szacowaną wysokość podatku minimalnego dla Twojej Spółki
  • 2.1
   Wartość przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym. W podstawie opodatkowania podatkiem minimalnym uwzględnia się 4% tych przychodów.
  • 2.2
   Zgodnie z art. 24ca ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT w podstawie opodatkowania należy uwzględnić poniesione na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT koszty finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 tej ustawy w takiej części, w jakiej koszty te przewyższają kwotę obliczoną według następującego wzoru:
   [(P – Po) – (K – Am – Kfd)] x 30%

   gdzie:
   P – oznacza zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
   Po – oznacza przychody o charakterze odsetkowym w rozumieniu art. 15c ust. 13,
   K – oznacza sumę kosztów uzyskania przychodów bez pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1,
   Am – oznacza odpisy amortyzacyjne, o których mowa w art. 16a–16m, zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,
   Kfd – oznacza zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego nieuwzględnione w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przed dokonaniem pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1
  • 2.3
   Zgodnie z art. 24ca ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT w podstawie opodatkowania należy uwzględnić wartość odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto.
  • 2.4
   Zgodnie z art. 24ca ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT w podstawie opodatkowania należy uwzględnić koszty:
   a) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
   b) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7,
   c) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze


   – poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają o 3 000 000 zł kwotę obliczoną według następującego wzoru:

   [(P – Po) – (K – Am – O)] x 5%


   gdzie:
   P – oznacza zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
   Po – oznacza przychody o charakterze odsetkowym w rozumieniu art. 15c ust. 13,
   K – oznacza sumę kosztów uzyskania przychodów bez pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1,
   Am – oznacza odpisy amortyzacyjne, o których mowa w art. 16a–16m, zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,
   O – oznacza zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odsetki, bez pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1.

   Ponadto:
   - Do przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, przepis art. 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
   - Przez przychody i koszty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, rozumie się również przychody i koszty przypisane podatnikowi zgodnie z art. 5.
   - Przy wyliczaniu nadwyżki kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przepisy art. 15c ust. 8–11 stosuje się.
   - Za koszty poniesione pośrednio na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 4, uważa się koszty poniesione na rzecz podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 z podatnikiem, jeżeli rzeczywistym właścicielem należności z tytułów, o których mowa w ust. 3 pkt 4, lub jej części jest podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z podatnikiem lub podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2.
   - Jeżeli rok podatkowy podatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę 3 000 000 zł, o której mowa w ust. 3 pkt 4, oblicza się, mnożąc kwotę 250 000 zł przez liczbę rozpoczętych miesięcy roku podatkowego podatnika.


   Przepisu ust. 3 pkt 4 nie stosuje się do:
   1) kosztów usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług;
   2) usług ubezpieczenia świadczonych przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 6 i 7;
   3) gwarancji i poręczeń udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 1–3, 6 i 7.
  • 2.5
   Podstawa opodatkowania podlega pomniejszeniu o:

   wartość odliczeń zmniejszających w roku podatkowym podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 18 ustawy o CIT, z wyłączeniem pomniejszeń, o których mowa w art. 18f ustawy o CIT (tj. nieuregulowane wierzytelności dla których w danym roku podatkowym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze, rachunku lub w umowie), przy czym art. 27 ust. 4a ustawy o CIT stosuje się odpowiednio;

   art. 27 ust. 4a ustawy o CIT Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.
  • 2.6
   Podstawa opodatkowania podlega pomniejszeniu o:

   wartość dochodów, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT lub 34a ustawy o CIT, u podatnika, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w tych przepisach.

   Art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT Wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1670), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami;

   Art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT Wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami;

Szacowana podstawa opodatkowania:

Stawka podatku

10%

Szacowany podatek minimalny do zapłaty:

W zakresie podatku minimalnego oferujemy usługi obejmujące m.in.:

 • weryfikację, czy przepisy dotyczące podatku minimalnego znajdą zastosowanie wraz z określeniem poziomu rentowności na potrzeby podatku minimalnego;
 • określenie wysokości podstawy opodatkowania, uwzględniając dopuszczalne pomniejszenia;
 • ustalenie wartości podatku minimalnego do zapłaty wraz z weryfikacją prawidłowości uzupełnienia informacji o podatku minimalnym w zeznaniu rocznym;
 • wskazanie na wątpliwości mogące wystąpić w określonych sytuacjach wraz przedstawieniem rekomendowanego podejścia. 

Jak możemy pomóc?

Zobacz także

Webinaria i publikacje podatkowe

Magazyny podatkowe

Alerty podatkowe