• 1000

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zawierającej pakiet zmian podatkowych w ramach rządowego programu Polski Ład.

25 października 2022 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano kolejną ustawę zmieniającą przepisy programu Polski Ład, a mianowicie ustawę z dnia 7 października o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład 3.0).

Ustawa ma na celu przede wszystkim zmiany w zakresie ustawy o CIT, wprowadzając jednocześnie szereg różnego rodzaju zmian w stosunku do wersji pierwotnej ustawy wprowadzającej Polski Ład, od modyfikacji i odroczenia przepisów o minimalnym podatku dochodowym, przy jednoczesnej zmianie progu rentowności, przy którym podatek minimalny jest stosowany, zmianę przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych, a także odnoszących się do polskiej spółki holdingowej (PSH), po uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w ramach reformy podatkowej Polski Ład (zarówno te obowiązujące, jak również te które dopiero wchodzą w życie).

1.1 Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych

Na czym polega zmiana?

Zgodnie z art. 27b ustawy PIT składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosząca obecnie 9% podstawy jej wymiaru częściowo podlegała odliczeniu od podatku dochodowego, tj. odliczeniu podlega 7,75% podstawy jej wymiaru. Zgodnie z wprowadzonymi przez Polski Ład zmianami nie ma już możliwości obniżenia podatku o obliczalną obecnie część składki zdrowotnej.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy podatników opłacających składki zdrowotne, gdyż mechanizm odliczenia części składki zdrowotnej od podatku funkcjonował niezależnie od wybranej formy opodatkowania dochodów.

W czym KPMG może pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy przygotowanie analizy istniejącego modelu wynagradzania osób, które są objęte zmianą, wraz z przedstawieniem alternatywnych modeli wynagradzania, które mogą być dla nich wprowadzone.

1.2 Nowa skala podatkowa oraz wysokość kwoty wolnej od podatku

Na czym polega zmiana?

Obniżona została stawka podatkowa z 17% do 12%. Stawka w II progu – 32% pozostaje bez zmian.

Kogo dotyczy zmiana?

Podatników rozliczających dochody według skali podatkowej. Obniżenie stawki PIT dotyczy całego roku podatkowego i ma zrekompensować likwidację wprowadzonej od 1 stycznia 2022 r. ulgi dla klasy średniej. 

W czym KPMG może pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy przygotowanie analizy istniejącego modelu wynagradzania osób, które są objęte zmianą, wraz z przedstawieniem alternatywnych modeli wynagradzania, które mogą być dla nich wprowadzone.

1.3 Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Na czym polega zmiana?

Zdecydowano o likwidacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. ulgi dla klasy średniej.

Kogo dotyczy zmiana?

Ulga dla klasy średniej przysługiwała pracownikom tzn. osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz stosunku służbowego. Co ważne ulga obejmowała również pracowników korzystających z tzw. 50 procentowych kosztów uzyskania przychodu (m.in. twórców i artystów). Ulga nie obejmowała dochodów uzyskiwanych przez osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych. Ulga dla klasy średniej przysługiwała również osobom osiągającym dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, których dochody z tego tytułu są opodatkowane na zasadach ogólnych. Ulga nie obejmowała osób opodatkowujących dochody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Jak możemy pomóc?

KPMG oferuje usługi związane zarówno z bieżącym prowadzeniem systemów księgowo-płacowych, jak i z przygotowaniem przez nas rocznych rozliczeń podatkowych. Doradcy podatkowi KPMG reprezentują klientów przed organami podatkowymi, ZUS oraz sądami administracyjnymi.

1.4 Opodatkowanie najmu

Na czym polega zmiana?

Zgodnie z wprowadzoną zmianą, od roku 2023 zmieni się sposób opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu lub dzierżawy przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w tym zakresie, czyli z tzw. najmu prywatnego. Do tej pory najem prywatny mógł być opodatkowany, w zależności od wyboru podatnika, według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 1 stycznia 2023 roku jedyną dopuszczalną formą opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% dla rocznych przychodów do 100 000 zł, oraz 12,5% dla kwoty przychodów przekraczających 100 000 zł. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nadal będą mieć opcję wyboru formy opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy, nie będą jednak mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy wszystkich podatników osiągających przychody z najmu lub dzierżawy poza działalnością gospodarczą. Wyłączenie możliwości opodatkowania przychodów z najmu na zasadach ogólnych oraz wprowadzenie obligatoryjnego opodatkowania tych przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych powoduje, iż od 1 stycznia 2023 roku wszyscy podatnicy, którzy korzystali z ogólnych zasad opodatkowania będą zobowiązani do opodatkowania uzyskiwanych przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy kompleksową obsługę compliance związaną z m.in. z przygotowaniem i złożeniem zeznania podatkowego oraz co miesięczną kalkulacją podatku. 

2.1 Podatek od przerzuconych dochodów

Na czym polega zmiana?

Zmiana wprowadziła do ustawy o CIT przepisy ograniczające przerzucanie dochodów do podmiotów powiązanych, zlokalizowanych w jurysdykcjach o niskich efektywnych stawkach podatkowych. W związku z powyższym implementowany został nowy mechanizmu, którego skutkiem jest wprowadzenie do ustawy o CIT kolejnego źródła przychodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym (19%). Przepisy nie mają jednak zastosowania w przypadku kosztów poniesionych na rzecz podmiotu powiązanego, który podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do EOG i prowadzącego w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

W ramach Polskiego Ładu 3.0 nastąpiło w szczególności:

 • doprecyzowanie siatki pojęciowej stosowanej w art. 24aa ustawy o CIT oraz w zakresie podstawy opodatkowania,
 • doprecyzowanie, że zakresem podatku od przerzuconych dochodów objęte są jedynie koszty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,
 • uszczegółowienie regulacji dotyczących podmiotu powiązanego, na rzecz którego ponoszone są koszty – wskazanie, że podmiot ten nie ma siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • doprecyzowanie warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu (co najmniej 10%),
 • uproszczenie warunku dotyczącego  preferencyjnego opodatkowania w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego – warunek niższego opodatkowania odnosi się wprost do przychodów podmiotu powiązanego z danej należności, a nie do całokształtu działalności lub dochodu podmiotu powiązanego). Samo zaś preferencyjne opodatkowanie to efektywna stawka podatku dochodowego niższa niż 14,25%, zwolnienie z opodatkowania lub wyłączenie z opodatkowania,
 • określenie wprost, że ciężar udowodnienia braku spełnienia przesłanek opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów obciąża podatnika.

Pozostałe przyjęte w ramach Polskiego Ładu 3.0. zmiany obejmują m.in. wprowadzenie odpowiedniego stosowania przepisów o podatku od przerzuconych dochodów do określonych schematów z udziałem spółek transparentnych podatkowo bądź z podmiotami zagranicznymi przenoszącymi przychody do innych podmiotów zagranicznych spełniających ustawowe warunki opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów.

Opisane powyżej modyfikacja w ramach Polskiego Ładu 3.0 znajdą zastosowanie od 1 stycznia 2023 r. Za 2022 r. zastosowanie znajdą przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.

Kogo dotyczy zmiana?

Nowy mechanizm obejmuje określone w ustawie koszty ponoszone bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego przez podatników posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak możemy pomóc?

Wprowadzenie nowego instrumentu skutkuje koniecznością przeprowadzenia analiz transakcji dokonywanych przy udziale podmiotów powiązanych mających siedzibę w krajach stosujących niskie efektywne stawki podatku dochodowego pod kątem przesłanek opodatkowania przerzucanych dochodów. Z uwagi na niejasność zaproponowanego mechanizmu oraz liczne wątpliwości w tym zakresie, podatnicy mogą napotkać trudności w ocenie czy poniesione przez nich koszty należy uznać za przerzucone dochody.

W ramach naszego wsparcia oferujemy kompleksową analizę zawieranych przez Państwa transakcji przy udziale podmiotów powiązanych pod kątem możliwości uznania ponoszonych kosztów za przerzucane dochody, w szczególności dokonamy ww. weryfikacji, a w związku z wprowadzonym ciężarem dowodu możemy również przygotować analizę mającą na celu wykazanie braku spełnienia przesłanek opodatkowania tym podatkiem (tzw. defence file).

2.2. Minimalny podatek dochodowy

Na czym polega zmiana?

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzona została nowa forma opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym. W świetle art. 24ca ustawy CIT podatek ten, w wysokości 10% podstawy opodatkowania, skierowany jest do podatników będących spółkami oraz podatkowymi grupami kapitałowymi, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, którzy w ramach działalności operacyjnej ponoszą stratę lub wykazują określony niski wskaźnik dochodowości (udział dochodów w przychodach w wysokości nieprzekraczającej 1%). 

Z uwagi na brak kryterium wielkościowego, nowy podatek ma, co do zasady, zastosowanie do wszystkich podatników spełniających powyższe warunki, poza podmiotami wymienionymi w ramach omawianej regulacji jako zwolnione. Jednocześnie, kwota przedmiotowego podatku, podlega odliczeniu od CIT, obliczonego na zasadach ogólnych.

Polski Ład 3.0. przewiduje zwolnienie z minimalnego podatku dochodowego, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.. W przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2024 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2023r, ww. zwolnienie, stosuje się do końca tego roku podatkowego (art. 38ec ustawy CIT). 

Jednocześnie, Polski Ład 3.0 przewiduje modyfikacje formy podatku minimalnego, polegające głównie na:

a) podwyższeniu wskaźnika poziomu rentowności do 2%, z jednoczesną zmianą metody obliczania wskaźnika polegającą m.in. na wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu:

umowy leasingu środków trwałych, wyłączenie z przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów określonej wartości kosztów z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpłat do PPK, wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wzrostu wartości energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego w odstępach rocznych, czy wartości podatku akcyzowego (przy uwzględnieniu także obrotu wyrobami akcyzowymi), podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej.  , ;

b) wprowadzeniu alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania, którą podatnicy mogą wybrać według własnego uznania, a mianowicie:

 • 1,5% przychodu + koszty pasywne tj. finansowanie dłużne i usługi niematerialne (stawka podatku 10%)- - albo
 • 3% przychodów, osiągniętych w roku podatkowym, ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych. (stawka podatku 10%).

c) modyfikacji dotychczasowych wyłączeń podmiotowych i jednoczesnym rozszerzeniu tego katalogu o:

 • małych podatników o rocznych przychodach poniżej 2 mln euro,
 • spółki komunalne,
 • podatników, będących strona umowy o współdziałanie,
 • podatników, których rentowność w jednym z ostatnich trzech lat podatkowych przekroczyła 2% wskaźnika,
 • podatników, postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym. ,
 • podatników, będących przedsiębiorstwami górniczymi, otrzymującymi pomoc publiczną,
 • podatników będącymi podmiotami z branży faktoringowej.

Kogo dotyczy zmiana?

Minimalny podatek dochodowy dotyczy spółek będących podatnikami w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy CIT oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, określony zgodnie z art. 7 ust. 1 albo art. 7a ust. 1 ustawy CIT, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2%

Jak możemy pomóc?

W ramach naszych usług możemy Państwu zaoferować wsparcie obejmujące:

 • weryfikację obowiązku zapłaty podatku minimalnego,
 • oznaczenie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania oraz wysokości podatku minimalnego,
 • weryfikację prawidłowości uzupełnienia informacji dotyczącej podatku minimalnego w rocznej deklaracji CIT,
 • analizę wątpliwości oraz wskazanie rekomendowanego podejścia w indywidualnych przypadkach.

3.1 Rozszerzona definicja zarządu na terytorium RP

Na czym polega zmiana?

Wprowadzona zmiana ma na celu doprecyzowanie kryteriów uznawania zagranicznych spółek za polskich rezydentów podatkowych. W myśl nowej definicji podatnik ma zarząd na terytorium Polski między innymi wtedy, gdy na jej terytorium są prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły bieżące sprawy tego podatnika, co można ustalić choćby na podstawie w szczególności umowy go kreującej, decyzji sądu czy innego dokumentu.

Kogo dotyczy zmiana?

Nowy przepis określa w jakich sytuacjach należy przyjąć, że podatnik posiada zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym dotyczy w szczególności podmiotów zagranicznych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej swoje „sprawy”.

Jak możemy pomóc?

Biorąc pod uwagę nasze bogate doświadczenie w zakresie m. in. międzynarodowego opodatkowania, nasi specjaliści mogą przeprowadzić profesjonalną analizę pod kątem ustalenia czy posiadają Państwo zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl nowej definicji.

3.2 Ukryta dywidenda

Na czym polega zmiana?

Koncepcja ukrytej dywidendy dotyczy świadczenia wypłacanego wspólnikowi i obniżającego zysk spółki, które jest wypłacane nie w formie podziału zysku (dywidendy), lecz jego „sztucznego” (z perspektywy organów podatkowych) obniżenia, poprzez np. uzależnienie wysokości kosztów od zysku podatnika, „zbędne” usługi czy świadczenia niezwiązane wprost z działalnością. Wypłaty postrzegane jako ukryta dywidenda nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodów dla wypłacającego je podatnika.

Wejście w życie tej zmiany zostało odroczone do 1 stycznia 2023 r.

Mimo iż regulacja ta nie weszła jeszcze w życie, ustawodawca w ramach tzw. Polskiego Ładu 3.0 uchyla w całości komentowane przepisy.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy wszystkich podmiotów podlegających przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ponoszących koszty na rzecz podmiotów powiązanych.

4.1 Zmiany w WHT

Na czym polega zmiana?

Polski Ład zawiera zmiany w obszarze przepisów dotyczących podatku u źródła, a w tym m.in.:

 • wejście w życie mechanizmu pay & refund,
 • zawężenie zakresu przedmiotowego (ograniczenie mechanizmu pay & refund do płatności pasywnych) i podmiotowego (ograniczenie mechanizmu pay & refund do wypłat dokonywanych na rzecz nierezydentów) stosowania procedury zwrotu podatku,
 • rozszerzenie zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia z WHT (ang. clearance opinions) i zmiana nazwy na „opinia o stosowaniu preferencji”,
 • zmianę w zakresie wymogu dochowania należytej staranności,
 • uproszczenie sposobu podpisywania oświadczenia płatnika (WH-OSC),
 • wydłużenie ważności wydanych opinii o stosowaniu zwolnienia z WHT (ang. clearance opinions) do końca 2024 r. (opinie wygasną z dniem 1 stycznia 2025 r.),
 • zmianę w zakresie definicji rzeczywistego właściciela (Benefical Owner),
 • możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji.

Z kolei Polski Ład 3.0. wprowadził zmiany w konstrukcji oświadczenia płatnika składanego w celu uniknięcia stosowania mechanizmu pay & refund:

 • oświadczenie pierwotne może zostać złożone przez płatnika do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono kwotę 2 mln zł. Jednocześnie, do końca roku podatkowego płatnika wydłużono ważność tego oświadczenia,
 • oświadczenie następcze powinno zostać złożone do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego,
 • na mocy przepisów przejściowych wydłużona zostaje ważność oświadczeń pierwotnych złożonych po 31 grudnia 2021 r. 

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiany w obszarze WHT obejmują głównie zagraniczne podmioty, które są uznawane za podatników podatku u źródła w Polsce, jak również polskich płatników, którzy dokonują podlegających opodatkowaniu u źródła płatności pasywnych (odsetki, dywidendy, należności licencyjne) na rzecz tego samego podatnika o wartości przekraczającej 2 mln zł rocznie. 

Jak możemy pomóc?

W zakresie podatku u źródła jako KPMG świadczymy kompleksowe wsparcie dotyczące w szczególności:

 • analizy płatności pod kątem opodatkowania podatkiem u źródła oraz przekroczenia progu 2 mln zł,
 • sporządzania wniosków o wydanie opinii o stosowaniu preferencji,
 • wnioskowania o zwrot pobranego WHT,
 • przygotowywania wewnętrznych procedur WHT dla polskich płatników w zakresie dochowania należytej staranności i weryfikacji prowadzenia przez kontrahenta rzeczywistej działalności gospodarczej / statusu Beneficial Owner.

4.2 Ograniczenia w zakresie amortyzacji składników majątku w spółkach nieruchomościowych

Na czym polega i kogo dotyczy zmiana?

Wprowadzone zmiany powodują ograniczenie amortyzacji podatkowej w „spółkach nieruchomościowych” do wysokości odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych zgodnie z przepisami o rachunkowości, co nastąpi poprzez zmianę art. 15 ust. 6 Ustawy o CIT.

Spółki nieruchomościowe muszą ograniczyć amortyzację podatkową:

 • dla środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji Środków Trwałych, a więc dla budynków i lokali, do wysokości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z tytułu zużycia środków trwałych, dokonywanych zgodnie z przepisami o rachunkowości, obciążających wynik finansowy jednostki w danym roku podatkowym.

Jak możemy pomóc?

Jako KPMG dokonamy analizy wpływu na Państwa działalność ograniczeń w zakresie amortyzacji składników majątkowych w spółkach nieruchomościowych.

5.1 Zmiany w tzw. estońskim CIT

Na czym polega zmiana?

Szereg zmian dotyczących ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych ma na celu przede wszystkim zachęcenie większej liczby podatników do skorzystania z tego sposobu opodatkowania działalności. Można do nich zaliczyć m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do stosowania tej formy opodatkowania, rezygnację z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych, rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów, uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, przesunięcie momentu opodatkowania dochodów z zysków zatrzymanych oraz obniżenie stawek opodatkowania.

W ramach Polskiego Ładu 3.0 postanowiono m.in.:

a) doprecyzować termin na złożenie zawiadomienia ZAW-RD o wyborze ryczałtu od dochodów spółek przed końcem roku podatkowego przyjętego przez podatnika,

b) dokonać zmian w sposobie ustalania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania majątku (np. samochodów osobowych) wyłącznie donna cele działalności gospodarczej albo na cele działalności gospodarczej i celów służbowych i cele inne, niezwiązane z działalnością gospodarczą,

c) wyjaśnić przesłankę wygaśnięcia zobowiązania podatkowego po dokonaniu tzw. korekty wstępnej –zobowiązanie podatkowe z tytułu tzw. korekty wstępnej w całości wygasa z upływem co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, tj. po 4 latach podatkowych,

d) doprecyzować przepis określający termin zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia – wyraźne wskazanie, że w przypadku zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia w całości, podatnicy powinni dokonać zapłaty do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek ,

e) zmienić termin zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku  i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat,  zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto

f) doprecyzować, że w przypadku warunku zatrudnienia na podstawie umowy innej niż umowa o pracę znaczenie ma to, czy podatnik jest płatnikiem PIT i składek ZUS, a nie czy rzeczywiście pobrał te zaliczki i składki,

g) sformułować definicję legalną przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na użytek przepisów dotyczących ryczałtu od dochodów spółek.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialności, a także rozszerza m.in. katalog podmiotów, które będą mogły skorzystać z tzw. estońskiego CITu o proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie analizy możliwości objęcia Państwa działalności ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych w myśl znowelizowanych przepisów oraz w procesie zmiany formy opodatkowania w kontekście spełnienia wszelkich wymogów informacyjnych i sprawozdawczych.

5.2 Zmiany w zakresie ulg podatkowych

Na czym polega zmiana?

Ustawodawca w ramach programu Polski Ład wprowadził kilka nowych preferencji podatkowych. Zmiany w ulgach podatkowych można podzielić na trzy następujące kategorie:

 • Innowacja działalności
  • zwiększenie odliczeń w ramach ulgi B+R,
  • wprowadzenie ulgi na innowacyjnych pracowników,
  • zwiększenie atrakcyjności ulgi IP BOX,
 • Ekspansja biznesu
  • wprowadzenie ulgi na robotyzację,
  • wprowadzenie ulgi na produkcję próbną,
  • wprowadzenie ulgi konsolidacyjnej (w CIT),
  • wprowadzenie ulgi na pierwszą ofertę publiczną (w CIT),
  • wprowadzenie ulgi na zwiększenie sprzedaży,
  • wprowadzenie ulgi dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne (jedynie w PIT),
 • Wsparcie kultury
  • wprowadzenie ulgi na mecenasów sportu, kultury i nauki,
  • wprowadzenie ulgi na zabytki (w PIT).

Kogo dotyczy zmiana?

Z ulg będzie mógł skorzystać stosunkowo szeroki krąg podatników PIT oraz CIT.

Jak możemy pomóc?

Wsparcie Zespołu Innowacji, Ulg i Dotacji KPMG obejmuje m.in.:

 • przegląd działalności rozwojowej oraz planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i zmapowanie ich pod kątem możliwości pozyskania wsparcia w postaci ulgi,
 • pomoc w opracowaniu koncepcji projektów lub obszarów działalności w celu maksymalizacji szans pozyskania ulg,
 • wsparcie w zakresie prawidłowego rozliczania otrzymanych ulg

6.1. Opodatkowanie spółek holdingowych

Na czym polega zmiana?

Ustawodawca wprowadził definicję tzw. spółki holdingowej, która pod określonymi warunkami może korzystać ze zwolnienia z CIT 95% kwoty dywidendy wypłacanej od spółki zależnej oraz pełnego zwolnienia z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych. Jednocześnie, znowelizowane przepisy przewidują konieczność weryfikacji prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej czy wyłączono możliwość stosowania preferencji w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

W ramach Polskiego Ładu 3.0 doprecyzowano przepisy dotyczących reżimu PSH oraz udostępnić go szerszej grupie przedsiębiorców. Służyć temu ma m.in. rozszerzenie katalogu struktur prawnych, w ramach, których holding może działać ze spółkami akcyjnymi. Z definicji holdingu ma zostać usunięty wymóg niekorzystania ze zwolnień przewidzianych w art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. Ponadto definicja zostanie pozbawiona warunków zabraniających (i) posiadania więcej niż 5% udziałów w kapitale innej spółki, (ii) posiadania wszelkich praw i obowiązków w spółce innej niż osoba prawna oraz (iii) używania zwolnienie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT, czyli zwolnienie przewidziane dla podmiotów działających w specjalnej strefie ekonomicznej lub w Polskiej Strefie Inwestycji.

Aby zapobiec ewentualnym wątpliwościom co do okresu, w jakim powinny być spełnione warunki niezbędne do skorzystania ze zwolnienia z podatku CIT dywidend lub zysków ze sprzedaży akcji, odpowiednio doprecyzowano zapisy art. 24m ustawy o CIT.

Co ważne, 95% zwolnienie z podatku CIT dla dywidend spółek holdingowych ma zostać zastąpione całkowitym (100%) zwolnieniem. W celu rozwiania wątpliwości co do zakresu ewentualnych obowiązków krajowej spółki zależnej wypłacającej dywidendę spółce holdingowej, art. 26 ustawy o CIT został odpowiednio uzupełniony o przepisy wyłączające obowiązek WHT (w art. 26 ustawy o CIT, po ust. 1o zaproponowano dodanie ust. 1p w brzmieniu: „krajowy podmiot zależny w rozumieniu art. 24m ust. 1 pkt 1 nie ma obowiązku pobierania podatku od dywidend zwolnionych od podatku.

Kogo dotyczy zmiana?

Nowelizacją mogą być zainteresowane przede wszystkim spółki, szukające alternatywy względem instytucji PGK, posiadające w portfelu inwestycyjnym udziały spółek zależnych, które zamierzają uzyskać z nich dywidendę, a także spółki zainteresowane sprzedażą udziałów/akcji w spółkach zależnych podmiotom niepowiązanym. 

Jak możemy pomóc?

W ramach naszych usług proponujemy zaprojektowanie struktury holdingowej lub weryfikację możliwości zastosowania proponowanych rozwiązań w ramach istniejących struktur kapitałowych.

6.2 Zmiany dotyczące Podatkowej Grupy Kapitałowej

Na czym polega zmiana?

Polski Ład przewiduje dostęp do PGK dla szerszego grona spółek oraz liczne ułatwienia dotyczące ich tworzenia i funkcjonowania, co może zachęcić do korzystania z PGK. W ramach nowelizacji wprowadzono m.in. zmniejszenie przeciętnego kapitału zakładowego przypadającego na każdą ze spółek z 500 000 zł do 250 000 zł, a PGK nie musi już uzyskiwać udziału dochodu w przychodach w wysokości co najmniej 2%. Z drugiej strony wprowadzono solidarną odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu CIT dla spółek tworzących PGK w dacie upływu obowiązywania umowy lub utraty statusu PGK.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy spółek, które są zorganizowane w PGK lub będą mogły być zorganizowane w PGK w przyszłości.

Jak możemy pomóc?

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy gotowi pomóc Państwu w założeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej, zawarciu umowy czy bieżącym wsparciu, aby utrzymać status PGK.

6.3 Porozumienie inwestycyjne

Na czym polega zmiana?

Porozumienie inwestycyjne wprowadziło możliwość zawarcia umowy między inwestorem a ministrem finansów w sprawie skutków podatkowych inwestycji, co ma zapewniać bezpieczeństwo prawnopodatkowe. Porozumienie ma dotyczyć wyłącznie znaczących inwestycji o wartości przekraczających 50 mln zł, a rozstrzygane w porozumieniu wątpliwości podatkowe nie mogą dotyczyć spraw rozpoznawanych przez organ podatkowy. Okres obowiązywania porozumienia ma być określony w porozumieniu, lecz nie dłuższy niż 5 lat podatkowych.

Kogo dotyczy zmiana?

Wprowadzenie porozumień inwestycyjnych może zainteresować inwestorów pragnących dokonać inwestycji o wartości przekraczającej 50 mln zł.

Jak możemy pomóc?

W ramach wykonywanych przez nas usług udzielimy kompleksowego wsparcia na każdym etapie sporządzania porozumienia inwestycyjnego.

6.4 Opodatkowanie w grupie VAT

Na czym polega zmiana?

Przepisy przewidują wprowadzenie możliwości tworzenia grup VAT przez podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Zaletą funkcjonowania w grupie będzie przede wszystkim brak opodatkowania dostaw towarów i świadczenia usług pomiędzy podmiotami z grupy, ale także możliwość składania zbiorczego JPK_VAT dla całej grupy. W okresie posiadania przez grupę VAT statusu podatnika oraz po utracie przez grupę tego statusu, wszyscy jej członkowie będą odpowiadali solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku VAT.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana może dotyczyć spółek będących częścią większej grupy kapitałowej, które sprzedają towary czy świadczą usługi wewnątrz grupy.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego usług proponujemy dokonanie wszystkich czynności niezbędnych dla założenia grupy VAT (umowa o utworzeniu grupy VAT czy prowadzenie rejestracji Grup VAT), jak również bieżące wsparcie na gruncie podatku od towarów i usług.

6.5 Szybszy zwrot VAT przy transakcjach bezgotówkowych

Na czym polega zmiana?

W ramach Polskiego Ładu wprowadzono szybszy, 15-dniowy termin na zwrot VAT. Termin ten stosowany jest do tzw. podatników bezgotówkowych, których mają dotyczyć ścisłe kryteria, które trzeba będzie spełniać przez trzy kolejne okresy rozliczeniowe. Celem nowelizacji jest promowanie obrotu bezgotówkowego w Polsce.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy podatników podatku VAT bez względu na ich wielkość, jeżeli większość ich transakcji jest dokonywana bezgotówkowo.

Jak możemy pomóc?

W ramach wykonywanych przez KPMG usług pomożemy wprowadzić taki sposób sprzedaży, aby spełnić móc skorzystać z szybszego zwrotu VAT, jak również złożymy dla Państwa wniosek o zwrot VAT i będziemy reprezentowali Państwa we wszczętym postępowaniu.

6.6 Wybór skali podatkowej przez podatników opodatkowanych w 2022 r. podatkiem liniowym lub ryczałtem

Na czym polega zmiana?

W związku ze zmianą pierwszego progu skali podatkowej z 17 proc. na 12 proc., która dotyczy opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. umożliwiono podatnikom, którzy w 2022 r. opodatkowują swoje dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wybór skali podatkowej.

Kogo dotyczy zmiana?

Podatników, którzy w 2022 r. opodatkowują swoje dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy przygotowanie analizy istniejącego modelu rozliczania podatku dochodowego wraz z przedstawieniem alternatywnych modeli, które mogą umożliwić wybór najniższego podatku do zapłaty.

6.7 Odliczenie składki zdrowotnej przez wybrane grupy podatników

Na czym polega zmiana?

Obowiązująca od 1 stycznia pierwsza wersja zmian w przepisach podatkowych wprowadzająca tzw. Polski Ład pozbawiła co do zasady wszystkich podatników prawa do obniżenia podatku o część składki zdrowotnej. Wprowadzona od 1 lipca 2022 roku zmiana przywróciła częściowo możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy osób:

 • opodatkowanych podatkiem liniowym (limit roczny - 8.700 zł),
 • opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (limit roczny - 50 proc. zapłaconych składek),
 • opodatkowanych w formie karty podatkowej wyniesie (limit roczny - 19 proc. zapłaconej składki.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy przygotowanie analizy istniejącego modelu rozliczenia podatku dochodowego osób, które są objęte zmianą, wraz z przedstawieniem alternatywnych modeli wynagradzania, które mogą być dla nich wprowadzone.

6.8 Ujednolicenie terminu dla wszystkich rozliczeń rocznych w PIT

Na czym polega zmiana?

Wydłużono termin składania zeznań rocznych PIT-28 oraz PIT-28S do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Termin ten obowiązywał będzie już w przypadku zeznań rocznych PIT-28/PIT-28S składanych za 2022 r.

W związku z wydłużeniem tego terminu zmieniony został również termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień oraz ostatni kwartał roku podatkowego.

Kogo dotyczy zmiana?

Podatników podatku dochodowego rozliczających się w formie ryczałtu oraz przedsiębiorstw w spadku, które przyjęły tę formę opodatkowania.

6.9 Nowe terminy JPK_CIT i JPK_PIT

Na czym polega zmiana?

W ramach Polskiego Ładu podatnicy PIT oraz CIT zostali zobowiązani od początku 2023 r. do prowadzenia ksiąg podatkowych, ewidencji przychodów, ewidencji/wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie elektronicznej i przesyłania ich w takiej formie do urzędu skarbowego.

W wersji Polskiego Ładu 2.0 zmieniono datę wejścia w życie regulacji dotyczących prowadzenia przy użyciu programów komputerowych ewidencji podatkowych, a także ich obowiązku przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego.

Zgodnie z Polskim Ładem 2.0 nowe obowiązki powstaną:

 • od 2024 r. w przypadku podatników CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro lub PGK,
 • od 2025 r. w przypadku podatników PIT i CIT (innych niż wymienieni wyżej) obowiązanych przesyłać ewidencję JPK_VAT,
 • od 2026 r. w przypadku pozostałych podatników podatnicy PIT i CIT.

Kogo dotyczy zmiana?

Podatników PIT oraz CIT obowiązanych prowadzenia ksiąg podatkowych, ewidencji przychodów, ewidencji/wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy przygotowanie analizy obowiązku związanych z przesyłaniem JPK_CIT i JPK_PIT do urzędu skarbowego.

7.1 Nowelizacja przepisów o cenach transferowych

Na czym polega zmiana?

Podmioty obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązane sporządzać ją w postaci elektronicznej. Ponadto rozszerzono obowiązki usługobiorcy poprzez konieczność dodania opisu transakcji usług o niskiej wartości dodanej wraz z analizą funkcjonalną, w wyniku czego organ podatkowy odstąpi od określenia dochodu (straty) podatnika.

W ramach Polskiego Ładu 3.0 dokonano zmian w przepisach dotyczących obowiązku dokumentowania transakcji w rajach podatkowych (ustawy o CIT i PIT) polegających na zwiększeniu progów dokumentacyjnych (progów istotności) dla transakcji bezpośrednich i pośrednich w rajach podatkowych, co w praktyce oznacza zawężenie kręgu podmiotów zobowiązanych do złożenia odpowiedniej dokumentacji i liczby transakcji, które obejmuje. Podwojono próg istotności dokumentacyjnej dla transakcji direct have, natomiast w przypadku transakcji pośrednich próg ten ma zależeć od rodzaju transakcji (z uwzględnieniem proporcji określonych w przepisie materialnym). Podstawowy próg istotności pozostanie na poziomie 500 tys. zł, jednak dla transakcji finansowych i towarowych będzie on pięciokrotnie wyższy i wyniesie 2 500 tys. zł. Wyjaśniono, że istotna rezerwa dotyczy beneficjenta rzeczywistego wierzytelności objętej transakcją. Odrzucono konstrukcję domniemania zamieszkania beneficjenta w raju podatkowym na rzecz wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego w określonych przypadkach.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy wszystkich podmiotów obowiązanych do sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Jak możemy pomóc?

KPMG oferuje kompleksowe usługi w zakresie przygotowania obowiązkowych dokumentacji cen transferowych.

7.2. Nabycie sprawdzające

Na czym polega zmiana?

Na mocy nowelizacji pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej uzyskali kompetencję do sprawdzania czy przedsiębiorcy spełniają swoje obowiązki podatkowe. Działania te mają polegać na nabywaniu towarów i usług oraz weryfikowaniu czy dochowano obowiązku np. użycia kasy rejestrującej czy wydania paragonu, a jeśli nie – na przedsiębiorcę zostanie nałożona kara. W tym celu powstać ma specjalny fundusz, z którego mają być finansowane zakupy.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy np. wystawiają faktury VAT czy paragony fiskalne.

Jak możemy pomóc?

W ramach świadczonych przez nas usług proponujemy m.in. usługę compliance, która da Państwa pewność co do przestrzegania wszystkich przepisów podatkowych oraz ewentualne rekomendacje co do obszarów poprawy czy przygotowanie procedur, które wykluczą możliwość np. niewydania paragonu czy faktury.

7.3 Nowelizacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego i zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC)

Na czym polega zmiana?

Polski Ład doprecyzowuje również zasady dotyczące kosztów finansowania dłużnego z uwagi na niejednoznaczność dotychczasowych przepisów. W następstwie, podatnik może zastosować limit odliczenia 3 mln zł albo 30% EBITDA, którykolwiek jest w jego przypadku wyższy. Podatnik może zatem wykazać wyższe koszty uzyskania przychodu, spośród podanych dwóch kwot. Z kolei w zakresie CFC rozszerzono definicję zagranicznej jednostki kontrolowanej, rozszerzono katalog dochodów pasywnych czy wprowadzono sposób ustalania dochodu dla nowego rodzaju zagranicznych jednostek kontrolowanych.

Polski Ład 3.0 natomiast wprowadza w szczególności następujące zmiany w zakresie CFC:

 • doprecyzowanie przesłanki określonej w art. 24a ust. 3 pkt 5 ustawy o CIT (dotyczącej wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów) w przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku,
 • doprecyzowanie sposobu ustalania dochodu CFC,
 • zmiana doprecyzowująca w zakresie definicji jednostki zależnej,
 • zmianę art. 24a ust. 3a ustawy o CIT dotyczącego sposobu wyliczania różnicy pomiędzy podatkiem faktycznie zapłaconym przez CFC a podatkiem, który byłby zapłacony przez polskiego podatnika (uzupełnienie w zakresie przesłanek CFC wprowadzonych ustawą Polski Ład 1.0).

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana ta jest kolejnym przejawem uszczelnienia systemu podatkowego, w związku z czym każdy przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę czy zmiany nie wpłyną na jego firmę.

Ponadto, w przypadku planowania transakcji kapitałowych warto przeanalizować źródła finansowania, celem zastosowania tych które nie są, w świetle zmienionego  art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy o CIT, ograniczone. Warto też, przeanalizować strony transakcji kapitałowej, pod katem tego czy jest to strona powiązana z podatnikiem, czy też nie co może wpłynąć na brak konieczności stosowania ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu, kosztów finansowania dłużnego w zakresie transakcji kapitałowych.

Przepisy art. 15c ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy CIT, w brzmieniu nadanym omawianą nowelizacją, stosuje się do kosztów finansowania dłużnego poniesionych od dnia 1 stycznia 2022 r., a w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy – począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po tym dniu.

Jak możemy pomóc?

W ramach świadczonych przez nas usług proponujemy m.in. usługę compliance, której rezultaty odpowiedzą na pytanie czy istnieje ryzyko zakwestionowania części kosztów uzyskania przychodów po wejściu w życie znowelizowanych przepisów. Ponadto, oferujemy wsparcie przy analizie źródeł finansowania transakcji kapitałowych, stron tych transakcji. 

Zobacz także

Tax Alerty w zakresie Polskiego Ładu - Subskrybuj aby być na bieżąco

Magazyny podatkowe KPMG w Polsce