• 1000

31 marca 2023 roku, mija termin na złożenie powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (CbC-P) za 2022 rok.

W wyniku wprowadzenia obowiązku raportowania Country-by-Country (CbC) duże międzynarodowe grupy kapitałowe są zobowiązane do przekazywania administracji podatkowej m.in. informacji o:

  • wielkości prowadzonej działalności (wielkości aktywów, kapitału zakładowego, liczby zatrudnionych osób),
  • wielkości zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (bądź strat), zapłaconego (i należnego) podatku,
  • miejscach prowadzenia działalności oraz przedmiocie tej działalności.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Kto podlega obowiązkom?

Obowiązek dotyczy grup kapitałowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, spełniających poniższe warunki:

  • dla grupy sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe albo takie sprawozdanie byłoby sporządzane, gdyby udziały kapitałowe w co najmniej jednej jednostce wchodzącej w skład tej grupy były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
  • w skład grupy wchodzą co najmniej dwie jednostki mające siedzibę lub zarząd w różnych państwach lub terytoriach albo jednostka, która posiada siedzibę lub zarząd w jednym państwie lub terytorium, ale prowadzi działalność przez zagraniczny zakład położony w innym państwie lub terytorium,
  • skonsolidowane przychody grupy przekroczyły w poprzednim roku obrotowym równowartość: 3 250 000 000 złotych, jeśli sprawozdanie sporządzane jest w walucie PLN lub równowartość 750 000 000 euro w przypadku innej waluty.

Raport CbC składany jest przez jedną spółkę w grupie – najczęściej będzie to spółka matka lub wyznaczona przez nią jednostka raportująca.

Zakres powiadomienia

Zakres powiadomienia obejmuje wskazanie jednostki raportującej informację o grupie podmiotów (CbC-R) oraz podania jej danych identyfikacyjnych, adresu, a także państwa lub terytorium, w którym informacja ta zostanie przekazana. 

Termin raportowania

Powiadomienie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy pomiotów. 

Forma powiadomienia

Powiadomienie składa się wyłącznie drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez system e-Deklaracje. 

Sankcje

Za niedopełnienie obowiązku złożenia powiadomienia lub złożenie go niepełnego lub niezgodnego z posiadanymi danymi Szef KAS może nałożyć karę administracyjną w wysokości do 1 000 000 PLN.