• Wojciech Majkowski, autor |
  • Julia Tołoczko, autor |
4 min

W dniu 1 marca 2023 r. została opublikowana informacja o odmowie wydania przez Szefa KAS opinii zabezpieczającej dotyczącej zespołu czynności polegających na dokonywaniu wzajemnych transakcji, których przedmiotem były znaki towarowe oraz wewnątrzgrupowe zobowiązania (sygn. DKP3.8082.11.2022).

Stan faktyczny – reorganizacja struktur historycznych

Wydana odmowa dotyczyła wniosku grupy powiązanych ze sobą spółek, które planują szereg czynności, mających na celu restrukturyzację struktury grupy oraz redukowanie wewnątrzgrupowych zobowiązań.  Przedmiotem planowanych transakcji były znaki towarowe oraz wewnątrzgrupowe zobowiązania.

Czynności dotyczyły grupy, która rozpoczęła restrukturyzację w 2013 r., w wyniku której znaki towarowe wytworzone przez jednostkę dominującą były przeniesione do spółki zależnej w Grupie, za pośrednictwem innej spółki powiązanej, pełniącej funkcję finansującą. Jako główne cele reorganizacji w 2013 r. wskazano potrzebę zabezpieczenia majątku oraz kontynuowanie ekspansji biznesowej,

Z treści rozstrzygnięcia można wywnioskować, że określone czynności prowadziły do w przeszłości wykreowania sytuacji, w której możliwe było dokonywanie amortyzacji znaków towarowych od ich wartości początkowej ustalonej w wysokości ich ceny nabycia bez ograniczenia wynikającego z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym w 2013 r., przed wejściem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Głównymi celami planowanej zmiany struktury organizacyjnej Grupy było (zgodnie z twierdzeniem Wnioskodawców): dostosowanie struktury organizacyjnej do nowych realiów gospodarczych, potrzeba uproszczenia/uporządkowania struktury organizacyjnej Grupy,  chęć redukcji kosztów oraz obowiązków administracyjno-sprawozdawczych związanych z funkcjonowaniem obecnej struktury organizacyjnej, a także eliminacji wzajemnych rozliczeń wewnątrz Grupy, centralizacja i uproszczenie w zakresie zarządzania znakami towarowymi Grupy, a także zwiększenie poziomu płynności finansowej Grupy oraz zabezpieczenie interesów wierzycieli.

Jako uzasadnienie ekonomiczne planowanych czynności Wnioskodawcy wskazali chęć poprawy sytuacji biznesowej Grupy oraz zbudowanie pozytywnego nastawienia rynku.

Wnioskodawcy przyjęli założenie, iż planowane działanie będzie neutralne podatkowo.

Stanowisko organu – odmowa wydania opinii zabezpieczającej

W wyniku rozpatrzenia wniosku, stwierdzono, że Wnioskodawcy osiągną korzyści podatkowe w rozumieniu art. 3 pkt 18 lit. a) i b) Ordynacji podatkowej, oraz co najmniej jednym z głównych celów dokonania zespołu czynności jest osiągnięcie korzyści podatkowych. Korzyści podatkowe będą sprzeczne w przedstawionych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a także sposób działania Wnioskodawców będzie sztuczny w rozumieniu art. 119c § 1 i § 2 pkt 1-4 Ordynacji podatkowej Organ stwierdził, że dzisiejsza korzyść podatkowa miała szansę powstać tylko dzięki dokonanym wcześniej transakcjom związanym ze znakami towarowymi oraz zaciąganiem zobowiązań wewnątrzgrupowych.

W ocenie Szefa KAS dokonana reorganizacja Grupy w 2013 r. oraz zwiększenie wewnątrzgrupowych zobowiązań nie miały na celu zrealizowania celów ekonomicznych, a zostały przeprowadzone przede wszystkim w celu uzyskania możliwości amortyzacji Znaków Towarowych oraz w rezultacie, po całkowitym zamortyzowaniu Znaków Towarowych, w końcowym etapie kolejnych czynności wykorzystane do powstania korzyści podatkowych przy powrocie Znaków Towarowych do Spółki dominującej. Wskazane przez Wnioskodawców inne cele ekonomiczne, które miały rzekomo towarzyszyć zespołowi czynności należy uznać za mało istotne lub niewiarygodne.

Mając na uwadze powyższe, Szef KAS postanowił odmówić wydania opinii zabezpieczającej, uznając, że zaprezentowany zespół czynności podjętych w grupie, spełnia ustawowe kryteria unikania opodatkowania i wnioskodawcy osiągnęli w ten sposób korzyść podatkową.

Ponadto, zdaniem Szefa KAS, korzyści podatkowe będą spełniały przesłankę sprzeczności z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a w szczególności art. 15 ust. 1 ustawy CIT w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT.

Planowanie działań reorganizacyjnych struktur historycznych – Komentarz KPMG

Wydane rozstrzygnięcie przez organ może mieć istotne znaczenie u podatników, którzy planują podjęcie działań reorganizacyjnych struktur historycznych. Warto tutaj zwrócić uwagę na działania, które miały miejsce we wcześniejszych latach i ich wpływie na dzisiejsze działania w ramach uproszczania struktur grupy.

Co istotne, organ podatkowy rozpatrując wniosek, wskazał, że nie można rozpatrywać dzisiejszych działań w oderwaniu przyczynowo-skutkowym od tego, jakie działania były podejmowane w przeszłości i jakie były ich konsekwencje podatkowe. 

Innymi słowy, omawiana odmowa wydania opinii zabezpieczającej może stanowić przyczynek do argumentowania, że wszystkie działania przyszłe podatników dotyczące działań restrukturyzacyjnych można rozpatrywać w kontekście działań wcześniejszych, które były przyczyną rozbudowy struktury w przeszłości (nawet jeśli czynności te podjęto przed wejściem w życie przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania). Według takiego podejścia – z którym należy oczywiście polemizować, ale na które trzeba być przygotowanym – wszelkie potencjalnie korzystne działania podejmowane w przeszłości mogą mieć negatywny wpływ na przyszłe działania i och ocenę pod kątem przesłanek unikania opodatkowania.