• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

15 marca 2023 r., na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest dostosowanie obowiązujących przepisów do zmian związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).  Zgodnie z projektem, obligatoryjny KSeF zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 r., przy czym podatnicy zwolnieni podmiotowo (drobni przedsiębiorcy) lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku będą zobowiązani do korzystania z KSeF dopiero od 1 stycznia 2025 r.

W porównaniu do pierwotnego projektu, przede wszystkim wyłączono z obowiązku e-fakturowania faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (B2C). Projekt został już pozytywnie rozpatrzony przez Stały Komitet Rady Ministrów.

13 marca 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.  
Część zmian ma charakter doprecyzowujący. Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy wygaśnięcia z mocy prawa decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej w zakresie wszystkich niezapłaconych rat, w razie niedotrzymania terminu płatności trzech rat, na jakie zostały rozłożone podatek lub zaległość podatkowa. Wygaśnięcie będzie następowało w przypadku niedotrzymania terminu płatności trzech, niekoniecznie kolejnych rat. Ustawa przewiduje także wprowadzenie ustawowego obowiązku przekazywania przez bank środków pieniężnych uzyskanych z rachunku VAT oraz z innych rachunków bankowych odrębnymi poleceniami przelewu.

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił szczegóły naboru w ramach programu  „Kredyt technologiczny FENG 2021-2027”. Wnioski można składać od 23 marca do 31 maja 2023 r. Planowana łączna kwota na dofinansowania to 578 mln złotych. Wsparcie przewidziane jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski oraz posiadających zdolność kredytową. Wyjątek stanowi miasto stołeczne Warszawa oraz wybrane gminy w powiatach ościennych, gdzie intensywność pomocy wynosi 0%. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. 

14 marca 2023r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty rozporządzeń Ministra Finansów zmieniające rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Przewidują one przede wszystkim uchylenie przepisów odnoszących się do wykazywania informacji dotyczących tzw. pośrednich transakcji rajowych, modyfikację w sposobie przedstawiania statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy w Informacji TPR, a także doprecyzowanie treści oświadczenia zawartego w Informacji TPR i nowe brzmienie załącznika do rozporządzenia.  
Rozporządzenia wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W wyroku z 14 marca 2023 r. (sygn. III SA/Wa 2378/22)  WSA w Warszawie uchylił interpretację Dyrektora KIS z dnia 17 sierpnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.95.2022.1.DP), w której organ podatkowy uznał, że skorzystanie z preferencji reżimu holdingowego będzie możliwe dopiero od 2023 r. W uzasadnieniu ustnym sąd wskazał, że zgodnie z przepisami przejściowymi wprowadzającymi te preferencje, zwolnienie, o którym mowa w art. 24n ust. 1 ustawy o CIT, ma zastosowanie do dywidend wypłaconych po dniu 31 grudnia 2021 r. Tym samym, w ocenie sądu interpretacja, zgodnie z którą zwolnienie będzie mogło znaleźć zastosowanie do dywidend dopiero od dnia 1 stycznia 2023 r. jest wadliwa.

W wyroku z 14 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2145/20) NSA wypowiedział się w sprawie spółki działającej w branży deweloperskiej, która zobowiązała się do sprzedaży budynku z lokalami niemieszkalnymi. Inwestycja nie została zrealizowana na czas, w związku z czym zawarto porozumienie, w którym spółka zobowiązała się do zapłaty na rzecz nabywcy odszkodowania. Chciała wiedzieć, czy ma prawo zaliczyć zapłatę odszkodowania do kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem NSA dzięki porozumieniu spółka uniknęła utraty przychodów z tytułu sprzedaży lokali oraz ryzyka zapłaty potencjalnie wyższych kosztów związanych z odszkodowaniami na rzecz nabywców. Poza tym nie każda działalność w zakresie inwestycji prowadzi do rzeczywistych, pozytywnych efektów. W tej sprawie ryzyko zrealizowało się w postaci przesunięcia terminu oddania obiektów. Okoliczność ta mogła wywołać reperkusje kosztowe o wiele dalej posunięte niż zapłacone przez nią odszkodowania. Działania im zapobiegające są uzasadnione i celowe. Tym samym nie można zgodzić się z organem, że wypłacone przez spółkę odszkodowanie nie jest w żaden sposób związane ze źródłem uzyskania przychodów z działalności jaką działalność prowadzi spółka, a tym samym może stanowić koszt uzyskania przychodów. 

W wyroku z dnia 14 marca 2022 r. (sygn. II FSK 2116/20) NSA potwierdził, że bonusy przekazywane na rzecz pracownika czy współpracownika w ramach programu kafeteryjnego trzeba zaliczyć do nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń związanych odpowiednio ze stosunkiem pracy bądź z umową cywilnoprawną. Zdaniem Sądu w trakcie zatrudnienia punktów przyznanych przez pracodawcę nie można zamienić na gotówkę, więc nie można przyjąć, że przychód powstaje w momencie przyznania punktu, bo nie ma jeszcze swobody dysponowania świadczeniem. W tym przypadku przychód powstaje dopiero w momencie wymiany punktów na konkretny towar lub usługę. 

Prawo do skorzystania z ulgi na internet przysługuje osobom, które w latach wcześniejszych nie korzystały z tego odliczenia albo po raz pierwszy skorzystały z niej w zeznaniu za 2021 r. Odliczenia można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych. Ulgę odlicza się w zeznaniu podatkowym od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej lub przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł. Ulgę internetową można odliczyć jeśli posiada się dokument potwierdzający poniesienie wydatku. Za dokument taki można uznać: faktury, rachunki oraz każdy inny dowód zawierający ww. dane. Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do 2 maja 2023 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie